Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej www.es.warmia.mazury.pl  

 

Wstęp deklaracji

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zobowiązuje się zapewnić dostępność  strony internetowej www.es.warmia.mazury.pl  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.  o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.es.warmia.mazury.pl  

Dane teleadresowe jednostki:

Biuro ds. Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej oraz Polityki Prorodzinnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. Głowackiego 17

10-447 Olsztyn pok. 203 oraz 205 Tel.: 89 521 95 04

Strona internetowa www.es.warmia.mazury.pl  jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów.

Na stronie internetowej można korzystać z następujących skrótów klawiaturowych:

 • TAB - przejście do następnej pozycji,
 • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniej pozycji,
 • ENTER - przejście do podrzędnej pozycji lub wybór pozycji,
 • STRZAŁKA GÓRA/DÓŁ - nawigowanie po pozycjach w zakresie jednego poziomu,
 • SPACJA - wybór pozycji,
 • ESCAPE - powrót do nadrzędnej pozycji.

Ułatwienia na stronie podmiotowej www.es.warmia.mazury.pl  

Strona internetowa www.es.warmia.mazury.pl  utworzona na potrzeby projektu „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach” Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie posiada następujące ułatwienia:

 • odpowiedni kontrast
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • moduł wyszukiwania
 • focus wokół elementów nawigacyjnych
 • wyróżniony kontrast odnośników

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-06-22

 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej www.es.warmia.mazury.pl  prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest pracownik Biura ds. Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej oraz Polityki Prorodzinnej Pan Dariusz Jóźwiak, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (89) 52 19 523. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do strony podmiotowej Rzecznika Praw Obywatelskich).- https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Biuro ds. Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej oraz Polityki Prorodzinnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego zlokalizowane jest na
ul. Głowackiego 17 Olsztynie  budynek „B”  p. 205 oraz 203. Wejście od Placu Solidarności (schody/ podjazd),

 1. Budynek „B” zlokalizowanym przy ul. Głowackiego 17(podjazd),wyposażony jest:
  1. winda elektryczna - wejście od strony Placu Solidarności,
  2. szerokość korytarzy umożliwia poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich,
  3. toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych - na poziomie piwnicy - dostęp windą (wejście od strony Placu Solidarności),
  4. miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych - parking na Placu Solidarności,
  5. informacja w budynku:
 1. informacja głosowa w windzie,
 2. numery pięter w druku powiększonym umieszczone przy windzie.

Link do informacji dotyczącej możliwości korzystania z usług tłumacza języka migowego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

https://bip.warmia.mazury.pl/kategoria/94/informacje-dodatkowe-jezyk-migowy.html

W związku z zagrożeniem epidemicznym wynikającym z rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, wszelkie zaplanowane najbliższe wydarzenia w ramach projektu pt. „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach”, zostają zawieszone do odwołania tj.:

 

- spotkanie Zespołu ds. Opracowania Wojewódzkiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej   na Warmii i Mazurach na lata 2021-2025;

- wizyty studyjne dla przedstawicieli JST,  w tym Cittaslow;

- wizyta studyjna dla przedstawicieli JST;

- zagraniczna wizyta studyjna do Austrii dla przedstawicieli środowiska ekonomii społecznej;


- doradztwo eksperckie z zakresu stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych dla JST;

- posiedzenie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej;

- regionalna konferencja dot. usług społecznych;

- spotkanie członków  Regionalnej Platformy Na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej - sieci  kooperacji CIS, KIS, ZAZ,WTZ.  

 

Harmonogram wydarzeń organizowanych przez ROPS  w ramach projektu „Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach” na 2020 rok.

Miesiąc 

lp.

Data spotkania/ konferencji

Temat spotkania/konferencji/wydarzenia

 

styczeń

1

Styczeń 2020

Uruchomienie procedury postępowania  wyboru wykonawcy na badanie ewaluacyjne OWES

 
 

luty

1

Luty 2020

Badanie ewaluacyjne OWES

 

2

Luty 2020

Spotkanie zespołu ds. opracowania WPRES 2021-2025

 

3

7.02.2020

Spotkanie monitoringowe OWES (Olsztyn)

 
 

Marzec

1

Marzec 2020

Spotkanie zespołu ds. opracowania WPRES 2021-2025 (2 spotkania)

 
 

kwiecień

1

Kwiecień 2020

Spotkanie branżowe PES

 

2

23.04.2020

Posiedzenie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

 

3

     
 

maj

1

7-8.05.2020

Doradztwo eksperckie dla JST

 

2

13.05.2020

Spotkanie monitoringowe OWES (Nidzica)

 

3

21-22.05.2020

Regionalna Platforma Współpracy na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej

 

4

26-29.05.2020

Wizyta studyjna do Austrii (prezentacja wiosek tematycznych)

 

5

     
 

Czerwiec

1

05.06.2020

Konferencja " Ekonomia społeczna odpowiedzią na usługi społeczne w regionie Warmii i Mazur"

 

2

18-19.06.2020

Wizyta studyjna dla przedstawicieli CIS

 

3

22.06.2020

Kapituła Konkursu Zakup Prospołeczny, Spotkanie Kapituły dot. Konkursu „Samorząd, biznes, szkoła przyjazna Ekonomii Społecznej”

 

4

     
 

Lipiec

Praca nad Biuletynem „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach”

 

Sierpień

Praca nad Biuletynem „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach”

 

Wrzesień

1

Wrzesień 2020

Forum Inicjatyw Lokalnych

ROPS Lublin

2

Wrzesień 2020

Spotkanie ze środowiskiem naukowym

 

3

04.09.2020

Spotkanie monitoringowe OWES (Ełk)

 

4

30.09.2020

II Gala Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach

 

5

Koniec września

Wydanie Biuletynu

 
 

Październik

1

1-2.10.2020

Wizyta studyjna dla przedstawicieli podmiotów reintegracyjnych

 

2

8-9.10.2020

Wizyta studyjna dla członków RKRES

 

3

29-30.10.2020

Regionalna Platforma Współpracy na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej

 

4

     
 

Listopad

1

06.11.2020

Posiedzenie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

 

2

27.11.2020

Konferencja podsumowująca projekt Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach w latach 2018-2020

 
 

Grudzień

1

04.12.2020

Spotkanie monitoringowe OWES (Elbląg)

Wojewódzki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej Warmia i Mazury 2015-2020

-WPRES_2015-2020.pdf

 

Raporty z monitoringu wdrażania Wojewódzkiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej Warmia i Mazury na lata 2015-2020.

Prezentujemy zestawienie  za dany rok kalendarzowy:

 

Raport_WPRES_za_2014_r_RPDES.pdf

Raport_WPRES_za_2015_.pdf

Raport_WPRES_za_2016_r.pdf

Raport_WPRES_za_2017_.pdf

Raport_WPRES_za_2018.pdf

 

Raport nt. centrów i klubów integracji społecznej funkcjonujących w województwie warmińsko-mazurskim wg stanu na 31 grudnia 2019 r.

CIS_KIS_20.04.M.pdf

Zal._1_Centra_integracji_spoéecznej_2019.pdf

Zal_2_Kluby_integracji_spoéecznej_2019.pdf

Raport z monitoringu spóldzielni socjalnych na Warmii i Mazurach za 2019 rok

Monitoring_Spóldzielni_Socjalnych_stan_na_31.12.2019_r.pdf

 

Raport z monitoringu spóldzielni socjalnych na Warmii i Mazurach za 2018 rok

Raport-monitoring_spóldzielni_socjalnych_2018_r_.pdf

Załącznik_nr_1_Raporot_za_2018_r._Baza_nieaktywnych_spółdzielni_socjalnych_w_ujęciu_powiatowym.pdf

Załącznik_nr_2_Raport_2018_r._Baza_aktywnych_spółdzielni_socjalnych_w_ujęciu_powiatowym.pdf

 

Sprawozdanie podsumowujące spotkania z przedstawicielami Powiatowych Zespołów ds. Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach w roku 2019/2020.

Raport usługi_społeczne_na Warmii i Mazurach.pdf

Raport usługi_społeczne_na Warmii i Mazurach.docx

Harmonogram spotkań organizowanych przez ROPS w ramach projektu pozakonkursowego pt. „Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach“   na 2020 rok.

 

Miesiąc

lp.

Data spotkania/ konferencji

Temat spotkania/konferencji/wydarzenia

 

styczeń

1

Styczeń 2020

Uruchomienie procedury postępowania  wyboru wykonawcy na badanie ewaluacyjne OWES

 

 

luty

1

Luty 2020

Badanie ewaluacyjne OWES

 

2

Luty 2020

Spotkanie zespołu ds. opracowania WPRES 2021-2025

 

3

7.02.2020

Spotkanie monitoringowe OWES (Olsztyn)

 

 

Marzec

1

Marzec 2020

Spotkanie zespołu ds. opracowania WPRES 2021-2025 (2 spotkania)

 

 

kwiecień

1

Kwiecień 2020

Spotkanie branżowe PES

 

2

23.04.2020

Posiedzenie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

 

3

     
 

maj

1

7-8.05.2020

Doradztwo eksperckie dla JST

 

2

13.05.2020

Spotkanie monitoringowe OWES (Nidzica)

 

3

21-22.05.2020

Regionalna Platforma Współpracy na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej

 

4

26-29.05.2020

Wizyta studyjna do Austrii (prezentacja wiosek tematycznych)

 

5

     
 

Czerwiec

1

05.06.2020

Konferencja " Ekonomia społeczna odpowiedzią na usługi społeczne w regionie Warmii i Mazur"

 

2

18-19.06.2020

Wizyta studyjna dla przedstawicieli CIS

 

3

22.06.2020

Kapituła Konkursu Zakup Prospołeczny, Spotkanie Kapituły dot. Konkursu „Samorząd, biznes, szkoła przyjazna Ekonomii Społecznej”

 

4

     
 

Lipiec

Praca nad Biuletynem „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach”

 

Sierpień

Praca nad Biuletynem „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach”

 

Wrzesień

1

Wrzesień 2020

Forum Inicjatyw Lokalnych

ROPS Lublin

2

Wrzesień 2020

Spotkanie ze środowiskiem naukowym

 

3

04.09.2020

Spotkanie monitoringowe OWES (Ełk)

 

4

30.09.2020

II Gala Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach

 

5

Koniec września

Wydanie Biuletynu

 
 

Październik

1

1-2.10.2020

Wizyta studyjna dla przedstawicieli podmiotów reintegracyjnych

 

2

8-9.10.2020

Wizyta studyjna dla członków RKRES

 

3

29-30.10.2020

Regionalna Platforma Współpracy na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej

 

4

     
 

Listopad

1

06.11.2020

Posiedzenie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

 

2

27.11.2020

Konferencja podsumowująca projekt Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach w latach 2018-2020

 

 

Grudzień

1

04.12.2020

Spotkanie monitoringowe OWES (Elbląg)