W dniu 18 stycznia 2019 roku w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim odbyło się spotkanie Zespołu ds. Promocji i Upowszechniania Ekonomii Społecznej w Powiecie Ebląskim. Przedmiotem spotkania była rola ekonomii społecznej, w tym zespołów oraz programów upowszechniania ekonomii społecznej, jakoczęści lokalnych polityk publicznych w rozwoju społeczno-gospodarczym gminy, powiatu i województwa.

Posiedzenie otworzył Pan Ryszard Zając, Starosta Elbląski, który przywitał wszystkich uczestników i wprowadził w tematykę spotkania. 

Jako pierwsza wystąpiła Pani Wiesława Przybysz, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie, która omówiła znaczenie RPO WiM 2014-2020 w rozwoju ekonomii społecznej. Pani Dyrektor przedstawiła również możliwości uzyskania wsparcia finansowego w sektorze ekonomii społecznej na nowe miejsca pracy.Pani Dyrektor omówiła również stan ekonomii społecznej w powiecie elbląskim. Dane demograficzne wskazują na to, że średni wiek mieszkańca to ok. 40 lat. Mieszkańcy w wieku produkcyjnym powiatu elbląskiego stanowią 63,3 % populacji. Jednak jest to subregion,w którym występuje nadal duże bezrobocie. Analizy dotyczące natężenia korzystania ze świadczeń pomocy społecznej w 2017 roku pokazują, że powiat elbląski jest powiatem o najwyższym procencie ludności objętej pomocą społeczną.

Następnie przedstawicielka Stowarzyszenia ESWIP z Elbląga, Pani Justyna Duks omówiła możliwości wsparcia finansowego skierowanego do podmiotów ekonomii społecznej, które mają problem z finansowaniem wydatków. Przedstawiła realne możliwości wsparcia dla samorządów i organizacji pozarządowych jakie może zaoferować OWIES. W ofercie ośrodka przewidziane jest doradztwo specjalistyczne, wsparcie finansowe w formie dotacji, animacje i inne w ramach potrzeb.

Pani Beata Wachniewska-Mazurek przedstawiła „Program rozwoju ekonomii społecznej w powiecie elbląskim”. Celem głównym programu jest poprawa jakości życia mieszkańców. Z przeprowadzonych badań OWIES wynika, że w powiecie elbląskim jest wciąż mała wiedza o ekonomii społecznej. Niska świadomość bądź jej brak na temat ekonomii społecznej powoduje niechęć do współpracy ze stowarzyszeniami czy fundacjami. Duży procent mieszkańców żyje w ubóstwie i ma ograniczone środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz rozwój kompetencji.

Uczestnicy spotkania po wysłuchaniu prezentacji rozpoczęli dyskusję o tym  341`asco zrobić, by poprawić stan rzeczywisty powiatu elbląskiego. Dobrym rozwiązaniem byłoby włączenie przedstawicieli samorządów w działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

Infrastruktura społeczna w powiecie elbląskim jest dobrze rozwinięta. Są tam całodobowe Domy Pomocy Społecznej, Środowiskowe Domy Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej i Zakład Aktywności Zawodowej. Z wypowiedzi Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu, Pana Tomasza Domżalskiego, wynikało, że jest problem z utrzymaniem miejsc w domach pomocy społecznej. Chętnych i potrzebujących jest dużo, jednak problem jest z finansowaniem. Brakuje funduszy na utrzymanie podopiecznego, a rodziny nie mają z czego dopłacać za pobyt ich członka, gminy też mają poważne problemy finansowe ograniczające liczbę osób skierowanych do DPS. Rozwiązaniem tego problemu mogłyby być usługi opiekuńcze świadczone przez organizacje pozarządowe. Jednak brakuje ludzi chętnych do pracy, a niskie stawki za wykonaną pracę zniechęcają do podejmowania aktywności w tym zakresie.

W czasie spotkania dyskutowano o możliwościach stworzenia Centrum Integracji Społecznej, w którym można by było przeszkolić i przygotować opiekunki do pracy w tym obszarze.

DSC 00161616

 

 

DF777

DSC 0029111111111

DSC 0026333333

DSC 0024.444444444jpg

DSC 002722222222222

DSC 00011111