Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zorganizował w dniach 28-29 marca  2019 roku w ramach projektu pozakonkursowego ROPS pt. „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach” spotkanie sieciujące Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej z Warmii i Mazur.

Spotkanie podobnie jak w roku ubiegłym odbyło się na terenie podmiotu ekonomii społecznej zlokalizowanego w woj. warmińsko-mazurskim tj., w Spółdzielni Socjalnej Kacze Bagno koło Kurzętnika.

Głównym celem spotkania było opracowanie koncepcji  funkcjonowania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w przyszłej perspektywie finansowej 2021-2027. Podczas dwudniowego spotkania przedstawiciele ROPS zaprezentowali najistotniejsze sprawy związane z funkcjonowaniem sektora ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach.

Spotkanie otworzyła Pani Magdalena Mańkowska p.o kierownika  Biura ds. Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej oraz Polityki Prorodzinnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie. Pani Magdalena zaprezentowała uczestnikom plan prac podczas dwudniowego spotkania w Kaczym Bagnie.

Kolejnym punktem spotkania była prezentacja Pana Dariusza Jóźwiak specjalisty ds. budowania współpracy nauka – biznes - ekonomia społeczna, podczas której przedstawione zostały zagadnienia związane z prowadzeniem przez OWESy listy przedsiębiorstw społecznych w regionie. Pan Jóźwiak omówił najczęstsze błędy popełniane podczas sporządzania comiesięcznej  listy przedsiębiorstw społecznych. Zwrócił szczególną uwagę na opis działalności gospodarczej przedsiębiorstw społecznych,  który powinien być krótki, rzeczowy i  zachęcający do skorzystania z oferty firmy.

Następnie Pan Jóźwiak omówił najbliższe działania zaplanowane w ww. projekcie w roku 2019. Zwrócił także uwagę na możliwość uczestnictwa przedstawicieli OWESów w charakterze ekspertów-prelegentów w panelu dyskusyjnym dot. sektora ekonomii społecznej podczas największej tegorocznej imprezy medialnej w województwie warmińsko-mazurskim tj.  Kongresu Przyszłości.  Niniejsze wydarzenie odbędzie się w dniu 6.06.2019 r. w Olsztynie i jest współorganizowane przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski oraz Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Podczas pierwszego dnia spotkania sieciującego OWES uczestnicy mieli okazję wysłuchać prelekcji Pana Michała Łapińskiego, który jest  głównym pomysłodawcą i  założycielem Spółdzielni Socjalnej Kaczego Bagna - Miejsca Inicjatyw Pozytywnych. Pan Michał w formie wizyty studyjnej  oprowadził przedstawicieli OWES po terenie działalności spółdzielni  i opowiedział całą historię powstania Kaczego Bagna.

Spotkanie zakończyło się udziałem  w warsztatach bębniarskich, podczas których uczestnicy mieli okazję poznać tajniki gry na bębnach afrykańskich.

W drugim dniu spotkania przedstawiciele ROPS Pan Jóźwiak i Pani Mańkowska zaprezentowali wyniki spotkań konsultacyjnych dot. opracowania przyszłego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego w obszarze włączenia społecznego na lata 2021-2027 z następującymi interesariuszami tj.:

 • 02 – spotkanie Cittaslow
 • 02 – spotkanie Zespołu ds. włączenia społecznego w województwie warmińsko-mazurskim
 • 02 – spotkanie pt. „Włączenie społeczne – wyzwania” organizowane przez Grupę roboczą ds. włączenia społecznego i rynku pracy przy KM RPO WiM 2014-2020
 • 03 – spotkanie przedstawicieli kół Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób
  z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • 03 – spotkanie Zarządu Społecznej Rady Seniorów Woj. Warmińsko-Mazurskiego
 • 03 – spotkanie z Bankiem Żywności
 • 03 – spotkanie z przedstawicielami OPS z województwa
 • 03 – spotkanie z Warmińsko-Mazurskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych
 • 21-22.03 – spotkanie z przedstawicielami ŚDS
 • 03 – spotkanie dotyczące realizacji usług teleopiekuńczych w województwie warmińsko-mazurskim
 • 03 – posiedzenie Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • 04 – spotkanie z przedstawicielami PCPR z województwa
 • 16-17.05 – Spotkanie Regionalnej Platformy Współpracy na rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej

Pracownicy  projektu „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach” omówili newralgiczne obszary- nisze rynkowe zdiagnozowane podczas ww. spotkań, które powinny zostać uwzględnione w programowanych dokumentach w nowej perspektywie  finansowej 2021-2027.

Zwrócono szczególną uwagę na możliwość i jednocześnie konieczność tworzenia przyszłych miejsc pracy w  oparciu m. in. o gospodarkę obiegu zamkniętego, w takich obszarach jak:  tworzenie miejsc przetwórstwa żywności, teleopieka,  usługi okołomedyczne, usługi uzupełniające dedykowane do osób starszych, mieszkalnictwo w tym: mieszkania chronione, wspomagane, treningowe w głównej mierze dedykowane do osób z niepełnosprawnością. Poruszono również problematykę opieki wytchnieniowej skierowanej do rodzin, które na co dzień sprawują opiekę  zarówno nad dziećmi, jak i osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną.

Kluczową rolę w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa odegrać mogą również  powstające domy sąsiedzkie, świetlice środowiskowe, usługi związane z transportem osób na terenach, gdzie zjawisko wykluczenia komunikacyjnego mocno doskierwa lokalnym mieszkańcom.

W drugiej części spotkania przeprowadzono warsztat roboczy dot. koncepcji funkcjonowania nowego OWES w przyszłej perspektywie finansowej 2021-2027. Warsztat z przedstawicielami OWES poprowadził Damian Staniszewski ekspert z ramienia Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych, w ramach  projektu ogólnopolskiego „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej.” W wyniku prac warsztatowych zostały wypracowane  wnioski i rekomendacje, które mogą w przyszłości stanowić ważny element, podczas przygotowywania dokumentów programowych m. in.  wytycznych tematycznych w obszarze ekonomii społecznej na szczeblu krajowym jak i później regionalnym.  

W załączeniu wyniki prac w grupach.

 

Notatka_z_Warsztatów_Kacze_Bagno.pdf

Program_spotkania_OWES_28-29.03.2019r_.pdf

20190329 123005

20190329 123022

20190329 122946

20190329 122958

20190329 123042

20190329 122958

20190329 13515920190329 13515920190329 135159