W dniu 3 lipca 2019 roku w siedzibie Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej prowadzonego przez OWES w Nidzicy w Garncarskiej Wiosce w Kamionce odbyło się spotkanie Monitoringowe OWES, w którym uczestniczyli pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz przedstawiciele Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z Warmii i Mazur.

Głównym celem spotkania była wymiana informacji w zakresie realizowanych projektów oraz omówienie współpracy na linii ROPS-OWES w związku z wdrażanym przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego projektem pozakonkursowym „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach”. W spotkaniu uczestniczyli również pracownicy Biura Projektów Integracji Społecznej, będący opiekunami projektów realizowanych przez OWES-y oraz pracownicy Biura planowania i naboru wniosków odpowiedzialnego za nabór wniosków.

Spotkanie oficjalnie otworzył, Pan Krzysztof Margol, Prezes Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA. Następnie, Pani Magdalena Pepłowska – Krzykwa zaprezentowała efekty projektu  realizowanego przez OWES Nidzica. Omówiła poziom realizacji wskaźników uzyskanych w projekcie.

W dalszej części spotkania, Pani Wiesława Przybysz, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie omówiła wyniki prac konsultacyjnych z instytucjami z Warmii i Mazur zaangażowanymi w przygotowania dokumentacji w przyszłym okresie programowania w obszarze włączenia społecznego. Były to spotkania tematyczne i warsztatowe organizowane z następującymi podmiotam i:

 • 02.2019 r. – spotkanie Cittaslow;
 • 02.2019 r. – spotkanie z przedstawicielami Zespołu ds. włączenia społecznego
 • 02.2019 r. – spotkanie pt. „Włączenie społeczne – wyzwania” organizowane przez grupę roboczą ds. włączenia społecznego i rynku pracy przy KM RPO WiM 2014-2020;
 • 03.2019 r. – spotkanie przedstawicieli kół Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób
  z Niepełnosprawnością Intelektualną;
 • 03.2019 r. – spotkanie Zarządu Społecznej Rady Seniorów woj. Warmińsko-Mazurskiego;
 • 03.2019 r. – spotkanie z przedstawicielami Banku Żywności;
 • 03.2019 r. – spotkanie z przedstawicielami Ośrodków Pomocy Społecznej

z województwa warmińsko-mazurskiego;

 • 03.2019 r. – spotkanie z przedstawicielami Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych;
 • 21-22.03.2019 r. – spotkanie z przedstawicielami Środowiskowych Domów Samopomocy;
 • 03.2019 r. – spotkanie dotyczące realizacji usług teleopiekuńczych w województwie warmińsko-mazurskim;
 • 03.2019 r. – posiedzenie Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
 • 04.2019 r. – spotkanie z przedstawicielami Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie
  z województwa warmińsko-mazurskiego;
 • 04.2019 r. – spotkanie z przedstawicielami organizacji opieki długoterminowej/paliatywnej;
 • 04.2019 r. – spotkanie z przedstawicielami Klubów Integracji Społecznej;
 • 16-17.05.2019 r. – spotkanie Regionalnej Platformy Współpracy na rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej;
 • 05.2019 r. – spotkanie dotyczące świetlic wiejskich/środowiskowych oraz bezdomności;
 • 06.2019 r. , 25.06.2019 r. – spotkanie z przedstawicielami Środowiskowych Domów Samopomocy.

Kilkumiesięczne spotkania pozwoliły przygotować nowe propozycje programowe do Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2021-2027.

Pani Wiesława Przybysz na spotkaniu monitoringowym odniosła się do pisma z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej przedstawiającego wyniki audytów w OWES z regionu Warmii
i Mazur. Przedstawiono również nowe kierunki zmian jakie są planowane w Standardach OWES.

 W dalszej części spotkania Pan Dariusz Jóźwiak, pracownik projektu pt. „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach” zwrócił uwagę przedstawicielom OWES na niespójne zapisy dotyczące rekrutacji uczestników, którzy zamierzają utworzyć Przedsiębiorstwo Społeczne zawarte w Regulaminie Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej z dnia 18 kwietnia 2019 roku.

Na zakończenie spotkania, Pan Maciej Bielawski, Wiceprezes Elbląskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Pozarządowych zaproponował, by na przełomie sierpnia i września odbyło się regionalne spotkanie zespołów ds. ekonomii społecznej.

zdjęcia tytułow

8

7jpg

1

3

4

5

6