W dniu 20 marca  2019 roku w Olsztynie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zorganizował spotkanie branżowe dla podmiotów ekonomii społecznej z regionu Warmii i Mazur  w ramach projektu pozakonkursowego ROPS pt. ”Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach” na lata 2018-2020.

Było to pierwsze tego typu spotkanie organizowane przez samorząd województwa skierowane do przedsiębiorstw społecznych, organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych z Warmii i Mazur.

Głównym celem  spotkania było podniesienie wiedzy wśród przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej z obszarów  dotyczących budowania wizerunku przedsiębiorstw społecznych  na konkurencyjnym rynku biznesu.

Spotkanie otworzył Pan  Dariusz Jóźwiak –specjalista ds. budowania współpracy nauka – biznes - ekonomia społeczna, który  omówił najbliższe działania zaplanowane  na rok 2019 w ramach projektu pozakonkursowego ROPS pt. ”Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach” na lata 2018-2022.

Pan Jóźwiak   przedstawił główne założenia  organizowanego wkrótce  przez ROPS Konkursu Ekonomii Społecznej skierowanego do przedstawicieli samorządu terytorialnego, branży  biznesu oraz środowiska szkolnego.  

Podczas prelekcji Pan Dariusz zwrócił również szczególną uwagę na temat znaków jakości produktów i usług podmiotów ekonomii społecznej (PES), które promuje i upowszechnia samorząd województwa.  Przypomniał, że istnieje możliwość ubiegania się przez PES o nadanie przez Pana Marszałka Województwa  certyfikatu „Zakup Prospołeczny”- znaku promującego sektor ekonomii społecznej. Niniejszy znak jest symbolem wysokiej jakości produktów i usług świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej na terenie kraju.

W dalszej części spotkania kolejno wystąpili eksperci tj.: Paweł Karwowski reprezentujący Stowarzyszenie Monument z Bartoszyc,  który przeprowadził doradztwo eksperckie z zakresu marketingu i promocji  produktów oraz usług świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach. Pan Paweł zwrócił szczególną uwagę na znaczenie promocji marki produktów i usług, która nie jest równoznaczna z komercyjną reklamą. Ekspert przedstawił najczęstsze  błędy popełniane przez podmioty ekonomii społecznej podczas konstruowania – budowania oferty sprzedażowej swoich  produktów i  usług.

Pan Paweł zaprezentował również instrumenty i narzędzia IT, które mogą służyć rozwojowi firmy przy ich odpowiednim i skutecznym wykorzystaniu. Do takich  narzędzi zaliczają się m. in.: media społecznościowe dedykowane dla biznesu, komunikacja marketingowa, sprzedażowa, pozycjonowanie performance, google ads, analityka internetowa, reklamy google, content marketing, prowadzenie firmowego bloga, e-mail marketing.

Podczas spotkania rozgorzała dyskusja na temat możliwości  pozyskiwania funduszy unijnych na realizację ww. usług. Reprezentant Fundacji Wsparcia Nauki i Biznesu z Ełku zwrócił uwagę na możliwość wykorzystania do tego celu Bazy Usług Rozwojowych (BUR), która jest ogólnodostępną platformą, w której można znaleźć współfinansowanie specjalistycznych kursów, szkoleń dedykowanych pracownikom  mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu całego kraju.

Aby skorzystać z takiej formy dofinansowania szkoleń, należy zgłosić się do instytucji, która w danym województwie zajmuje się dystrybucją środków na szkolenia (lista firm znajduje się na stronie https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl) i złożyć w niej wniosek o dofinansowanie konkretnego szkolenia, które znajduje się w bazie. Na ww. stronie można znaleźć szkolenie, jakiego aktualnie poszukują dla siebie lub swoich pracowników przedsiębiorstwa.  Wszystkie firmy znajdujące się w BUR przeszły pomyślną weryfikację jakości świadczonych usług przez podmiot akredytujący.

W drugiej części spotkania wystąpiła  Pani Anna Lewikowska Prezeska Spółdzielni Socjalnej „SPOSÓB NA ŻYCIE” w Waszulkach koło Nidzicy. Pani Ania na co dzień jest również przewodniczącą Warmińsko-Mazurskiej Sieci Przedsiębiorstw Społecznych Prometeusz.

Pani Lewikowska zaprezentowała przybyłym uczestnikom spotkania prelekcje z zakresu budowania nowych bądź wzmacniania istniejących sieci przedsiębiorstw, sieci produktów i  usług świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej.

Pani Ania szczególną uwagę zwróciła na zmiany w Ustawie o Spółdzielniach Socjalnych z 31 marca ubiegłego roku, które dopuszczają możliwość zakładania, tworzenia  przez spółdzielców socjalnych konsorcjów. Jest to istotne, gdyż kluczową rolą podczas prowadzenia działalności gospodarczej przez podmioty ekonomii społecznej jest silna i konkurencyjna marka ich produktów i usług. Dzięki zrzeszaniu się przedsiębiorców  w formie konsorcjum  łatwiej jest im pozyskiwać nowych kontrahentów podczas składania ofert przy przetargach organizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych.  Słabością środowiska ekonomii społecznej jest jej mocne rozproszenie i słaba konkurencyjność. Zmiany legislacyjne w polskim prawodawstwie odpowiadają na obecne  trendy w gospodarce rynkowej i umożliwiają małym przedsiębiorstwom konkurować
z komercyjnym biznesem.

Na zakończenie spotkania przedstawiciel Spółdzielni Socjalnej Negocjator z Liksajn  Piotr Stobniak i jednocześnie Przewodniczący Sieci Wspierania Rozwoju Lokalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego  „HEROLD” podzielił się doświadczeniem w prowadzeniu przedsiębiorstwa społecznego na przykładzie pijalni ziół,  która mieści się w Muzeum Etnograficznym w Skansenie w Olsztynku i na Zamku w Ostródzie.

Pan Piotr Stobniak opowiedział o tym, jak wprowadził na rynek warmińsko-mazurski flagowy produkt pod nazwą „Mazurskie słoiki”. Na uwagę zasługuje fakt, iż ten produkt dostępny jest również na terenie całego kraju poprzez kontrahentów, do których trafiają mazurskie przetwory.

 

DSC 93166DSC 93166DSC 93166DSC 93166DSC 93166DSC 93166DSC 93166DSC 93166DSC 93166