Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej  II kadencji w województwie warmińsko-mazurskim.

Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej  drugiej kadencji został powołany Uchwałą Nr 12/154/19/VI  Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 19 marca 2019 r.

Wymóg funkcjonowania tego gremium wynika bezpośrednio z zapisów Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (Działanie IV.2 Koordynacja polityki ekonomii społecznej na poziomie regionalnym) przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 12 sierpnia 2014 roku. Powołanie Komitetu zostało również zaplanowane w przyjętym przez Zarząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego w dniu 21 lipca 2015 r. Wojewódzkim Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej Warmia i Mazury 2015 – 2020.

W skład Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej wchodzą przedstawiciele samorządu województwa i samorządów lokalnych, a także reprezentanci sektora ekonomii społecznej, nauki, biznesu oraz organizacji pozarządowych. Przewodniczy mu Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pani iJolanta Piotrowska. W skład Komitetu wchodzą następujące osoby:

 

     1.         

Jolanta Piotrowska

Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

     2.         

Wiesława Przybysz

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej (ROPS) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

     3.         

Katarzyna Koplińska

Zastępca Dyrektora ROPS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

     4.         

Wiesław Drożdżyński

Wicedyrektor ds. Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy  w Olsztynie

     5.         

Bartłomiej Głuszak

Prezes Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko - Mazurskiego FOSa

     6.         

Arkadiusz Jachimowicz

Prezes Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

     7.         

Krzysztof Margol

Prezes Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA

     8.         

Urszula Podurgiel

Prezes Stowarzyszenia ADELFI z siedzibą w Ełku

     9.         

Dariusz Węgierski

Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA - COOP w Olsztynie

   10.       

Joanna Glezman

Pełnomocnik Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

   11.       

Marek Borowski

Prezes Zarządu Banku Żywności w Olsztynie Wiceprzewodniczący Prezydium Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego

   12.       

Grzegorz Wojasiński

Dyrektor ds. Public Affairs Michelin Polska S.A. w Olsztynie

   13.       

Roman Dawidowski

Prezes Zarządu Działdowskiej Agencji Rozwoju S. A.

   14.       

Marek Jarmołowicz

Wiceprezes Zarządu Fundacji Mazury Media w Olsztynie - Mazury Film Producenci -Zrzeszenie Producentów Audio-Wideo

   15.       

Paweł Karwowski

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Monument w Bartoszycach

   16.       

Janusz Surmacz

Dyrektor Warmińsko- Mazurskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

   17.       

Grażyna Dywańska

Starszy wizytator-Kuratorium Oświaty w Olsztynie

   18.       

dr hab. Zbigniew Brodziński, prof. UWM

Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

   19.       

Anna Lewikowska

Przewodnicząca Warmińsko-Mazurskiej Sieci Przedsiębiorstw Społecznych "Prometeusz"

   20.       

Alicja Kołakowska

Wójt Gminy Świętajno

   21.       

Anna Skass

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Giżycku

   22.       

Adam Roznerski

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa

   23.       

Jolanta Kowalczyk

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie

   24.       

Tomasz Piłat

Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Południowa Warmia”

   25.       

Piotr Stobniak

Przewodniczący Sieci Wspierania Rozwoju Lokalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego  "HEROLD"

 UCHWAŁA_powołująca_RKRES.pdf

 

Do zadań Komitetu należy w szczególności:

 

  1. udział w koordynacji działań w zakresie ekonomii społecznej na poziomie regionalnym;
  2. rekomendowanie decyzji o charakterze strategicznym w zakresie realizacji Wojewódzkiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej Warmia i Mazury
    2015 – 2020 (WPRES), m.in. w oparciu o coroczne raporty o stanie ekonomii społecznej w województwie warmińsko-mazurskim;
  3.  przyjmowanie corocznych raportów z realizacji WPRES i o stanie ekonomii społecznej w województwie warmińsko-mazurskim;
  4.  inicjowanie zmian, nadzorowaniem realizacji i monitorowanie WPRES,
  5. opiniowanie i rekomendowanie propozycji strategicznych, programowych, legislacyjnych i finansowych mających związek z ekonomią społeczną w regionie
  6. promowanie ekonomii społecznej i tworzenie przyjaznego klimatu dla jej rozwoju w województwie,
  7. upowszechnianie dobrych praktyk w obszarze ekonomii społecznej,
  8. inicjowanie i wspieranie współpracy pomiędzy jednostkami sektora publicznego, prywatnego, organizacjami pozarządowymi i ośrodkami badawczymi na rzecz promocji i rozwoju ekonomii społecznej.

IMG 2289

IMG 2289

IMG 2289IMG 2289IMG 2289IMG 2289IMG 2289IMG 2289IMG 2289IMG 2289IMG 2289IMG 2289IMG 2289IMG 2289IMG 2289IMG 2289IMG 2289IMG 2289IMG 2289IMG 2289IMG 2289IMG 2289IMG 2289IMG 2289IMG 2289IMG 2289IMG 2289IMG 2289IMG 2289IMG 2289IMG 2289IMG 2289IMG 2289IMG 2289IMG 2289IMG 2289IMG 2289IMG 2289IMG 2289IMG 2289IMG 2289IMG 2289