Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej  II kadencji w województwie warmińsko-mazurskim.

Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej  drugiej kadencji został powołany Uchwałą Nr 12/154/19/VI  Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 19 marca 2019 r.

Wymóg funkcjonowania tego gremium wynika bezpośrednio z zapisów Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (Działanie IV.2 Koordynacja polityki ekonomii społecznej na poziomie regionalnym) przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 12 sierpnia 2014 roku. Powołanie Komitetu zostało również zaplanowane w przyjętym przez Zarząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego w dniu 21 lipca 2015 r. Wojewódzkim Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej Warmia i Mazury 2015 – 2020.

W skład Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej wchodzą przedstawiciele samorządu województwa i samorządów lokalnych, a także reprezentanci sektora ekonomii społecznej, nauki, biznesu oraz organizacji pozarządowych. Przewodniczy mu Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pani iJolanta Piotrowska. W skład Komitetu wchodzą następujące osoby:

 

     1.         

Jolanta Piotrowska

Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

     2.         

Wiesława Przybysz

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej (ROPS) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

     3.         

Katarzyna Koplińska

Zastępca Dyrektora ROPS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

     4.         

Wiesław Drożdżyński

Wicedyrektor ds. Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy  w Olsztynie

     5.         

Bartłomiej Głuszak

Prezes Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko - Mazurskiego FOSa

     6.         

Arkadiusz Jachimowicz

Prezes Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

     7.         

Krzysztof Margol

Prezes Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA

     8.         

Urszula Podurgiel

Prezes Stowarzyszenia ADELFI z siedzibą w Ełku

     9.         

Dariusz Węgierski

Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA - COOP w Olsztynie

   10.       

Joanna Glezman

Pełnomocnik Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

   11.       

Marek Borowski

Prezes Zarządu Banku Żywności w Olsztynie Wiceprzewodniczący Prezydium Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego

   12.       

Grzegorz Wojasiński

Dyrektor ds. Public Affairs Michelin Polska S.A. w Olsztynie

   13.       

Roman Dawidowski

Prezes Zarządu Działdowskiej Agencji Rozwoju S. A.

   14.       

Marek Jarmołowicz

Wiceprezes Zarządu Fundacji Mazury Media w Olsztynie - Mazury Film Producenci -Zrzeszenie Producentów Audio-Wideo

   15.       

Paweł Karwowski

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Monument w Bartoszycach

   16.       

Janusz Surmacz

Dyrektor Warmińsko- Mazurskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

   17.       

Grażyna Dywańska

Starszy wizytator-Kuratorium Oświaty w Olsztynie

   18.       

dr hab. Zbigniew Brodziński, prof. UWM

Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

   19.       

Anna Lewikowska

Przewodnicząca Warmińsko-Mazurskiej Sieci Przedsiębiorstw Społecznych "Prometeusz"

   20.       

Alicja Kołakowska

Wójt Gminy Świętajno

   21.       

Anna Skass

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Giżycku

   22.       

Adam Roznerski

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa

   23.       

Jolanta Kowalczyk

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie

   24.       

Tomasz Piłat

Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Południowa Warmia”

   25.       

Piotr Stobniak

Przewodniczący Sieci Wspierania Rozwoju Lokalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego  "HEROLD"

 UCHWAŁA_powołująca_RKRES.pdf

 

Do zadań Komitetu należy w szczególności:

 

  1. udział w koordynacji działań w zakresie ekonomii społecznej na poziomie regionalnym;
  2. rekomendowanie decyzji o charakterze strategicznym w zakresie realizacji Wojewódzkiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej Warmia i Mazury
    2015 – 2020 (WPRES), m.in. w oparciu o coroczne raporty o stanie ekonomii społecznej w województwie warmińsko-mazurskim;
  3.  przyjmowanie corocznych raportów z realizacji WPRES i o stanie ekonomii społecznej w województwie warmińsko-mazurskim;
  4.  inicjowanie zmian, nadzorowaniem realizacji i monitorowanie WPRES,
  5. opiniowanie i rekomendowanie propozycji strategicznych, programowych, legislacyjnych i finansowych mających związek z ekonomią społeczną w regionie
  6. promowanie ekonomii społecznej i tworzenie przyjaznego klimatu dla jej rozwoju w województwie,
  7. upowszechnianie dobrych praktyk w obszarze ekonomii społecznej,
  8. inicjowanie i wspieranie współpracy pomiędzy jednostkami sektora publicznego, prywatnego, organizacjami pozarządowymi i ośrodkami badawczymi na rzecz promocji i rozwoju ekonomii społecznej.

66 

spotkanie RKRES 112spotkanie RKRES 119

 5555