W dniach 26-28 września 2018 r. w ramach projektu pozakonkursowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej pt. „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach” zorganizowano trzydniową wizytę studyjną dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego na terenie województwa małopolskiego oraz świętokrzyskiego.

W wyjeździe wzięło udział 18 osób, w tym pracownik ROPS. Wyjazd skierowany był do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z województwa warmińsko-mazurskiego. Celem wizyty było przedstawienie dobrych praktyk oraz wymiana doświadczeń związanych z prowadzeniem spółdzielni socjalnych i współpracy podmiotów organizacji pozarządowych z władzami samorządowymi. Podczas wizyty studyjnej uczestnicy mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem ekonomii społecznej w województwach  małopolskiego oraz świętokrzyskiego.

Podróż rozpoczęto wizytą w istniejącym od 2004 r. kompleksie turystycznym Jura Park Bałtów. Spotkanie z uczestnikami wizyty studyjnej poprowadził Pan Grzegorz Marzec, który przedstawił historię, znaczenie i cel utworzenia Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego. Budowa parku miała związek z odkrytymi na tym terenie tropami dinozaurów. Dla działających na terenie Gminy Bałtów, Stowarzyszenia Delta i Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów, dinozaury stały się ogromną szansą na zainicjowanie działań na rzecz rozwoju społeczności lokalnej i utworzenie miejsc pracy w regionie dotkniętym w 2002 r. ponad 30% bezrobociem. Od tamtego czasu co roku w Bałtowie otwierano kolejne atrakcje, które przyciągały coraz większą rzeszę turystów. Obecnie Bałtowski Kompleks Turystyczny zajmuje obszar około 100 ha i jest najbardziej zróżnicowanym pod względem atrakcji obiektem turystycznym i rozrywkowym w Polsce. Po spotkaniu w Bałtowie grupa uczestników udała się do Spółdzielni Socjalnej „Kazimierskie Smaki” mającą siedzibę w szkole podstawowej znajdującej się w miejscowości Wielgus. Spółdzielnia socjalna została utworzona w sierpniu 2017 r. przez miasto i gminę Kazimierzy Wielkiej i Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Małgorzaty w Gorzkowie. Spółdzielnia „Kazimierskie Smaki” świadczy usługi żywieniowe polegające na przygotowaniu i podaniu posiłków w stołówce szkolnej, usługi cateringu oraz usługi utrzymania i zagospodarowania terenów zielonych.

Drugiego dnia wizyty studyjnej przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego odwiedzili miejscowość Klucze i Spółdzielnię Socjalną „OPOKA”, która funkcjonuje na terenie województwa małopolskiego od 2009 roku. Działalność spółdzielni przedstawiła Pani Sylwia Rydzyk. Spółdzielnia świadczy usługi gastronomiczne, szkoleniowe, budowlane i opiekuńcze. „OPOKA” to również restauracja w Kluczach i Zakład Aktywności Zawodowej    w Chechle. Dzięki współpracy z lokalnym samorządem Spółdzielnia użycza nieodpłatnie budynki, które są własnością Gminy i świadczy między innymi usługi na rzecz gminy. Następnie grupa udała się do Urzędu Gminy w Kluczach i spotkała się z Wójtem, Sekretarzem i Dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej. Pan Norbert Bień Wójt Gminy opowiedział o współpracy władz samorządowych  z podmiotami ekonomii społecznej. Część zadań zlecana jest przez gminę spółdzielniom, które biorą udział w dożywianiu i świadczą usługi opiekuńcze. Po spotkaniu w Urzędzie Gminy, Pan Ryszard Kamionka, Dyrektor OPS w Kluczach zaprezentował pracę ośrodka wraz z działaniami projektowymi związanymi z aktywizacją  społeczną osób wykluczonych.

Kolejnym miejscem odwiedzonym przez uczestników wizyty studyjnej był „Gościniec 4 Żywiołów” w Zakrzowie. Spółdzielnia Socjalna „Smaki Gościńca” powstała z inicjatywy dwóch podmiotów prawnych działających na terenie gmin Lanckorona, kalwaria Zebrzydowska, Mucharz i Stryszów. Są to: Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Na Bursztynowym Szlaku” oraz Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 Żywiołów”. Spółdzielnia jest przedsiębiorstwem społecznym prowadzącym działalność gospodarczą i głównym jej obszarem działania jest branża gastronomiczna i turystyczna. Spółdzielnia zajmuje się wytwarzaniem gotowych posiłków i dań, produkcją m.in. soków, pieczywa i wyrobów cukierniczych. Wypracowano kilka sposobów sprzedaży produktów: KoKoszyk – sprzedaż internetowa, cotygodniowe Targi Produktów Lokalnych „Afrodyzjaki od rolnika”, punkty sprzedaży w kilku miejscach na terenie LDG ,,Gościniec 4 żywiołów”, m.in. w Pensjonacie Cafe, w Niebieskiej Kawiarence i w Galerii Stryszów. Wszystkie działania Spółdzielni prowadzone są w ramach projektu „Produkt Lokalny Małopolska“ wspierającego rozwój lokalnej przedsiębiorczości  i przetwórstwa w oparciu o partnerską inicjatywę edukacji ekonomicznej mieszkańców oraz regionalny system marketingu produktów z Małopolski i finansowanego w ramach  Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska z Krakowa. W ramach realizowanego w latach 2011-2017 projektu pt: „Produkt lokalny Małopolska - rozwój lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa w oparciu o partnerską inicjatywę edukacji ekonomicznej mieszkańców oraz regionalny system marketingu produktów z Małopolski” Stowarzyszenie LGD „Gościniec 4 Żywiołów” było odpowiedzialne za powstanie pierwszego w Polsce Inkubatora Kuchennego. Miejsce to przeznaczone jest dla drobnych przetwórców produktów rolnych, rolników, którzy mogą przygotować i przetwarzać swoje produkty w dobrze wyposażonych i przygotowanych do tego celu, zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi, pomieszczeniach. To także miejsce do prowadzenia działalności lokalnych firm cateringowych oraz powstałej spółdzielni socjalnej „Smaki Gościńca”.

Następnym miejscem odwiedzonym przez grupę była pracownia ceramiczna Spółdzielni „Klika”. Stowarzyszenie „Klika” powstało w 1971 roku przy klasztorze o.o. Dominikanów w Krakowie, kiedy członkowie Duszpasterstwa Akademickiego „Beczka” rozpoczęli działalność mającą na celu pomoc osobom niepełnosprawnym, zmierzającą do ich integracji w społeczeństwie. Z racji specyficznej działalności, powstałej grupie nadano przydomek "Klika" a jej hasłem stało się "Wyciągnąć ludzi z domu". Kierunek rozwoju „Kliki” wyznaczają aktualne potrzeby podopiecznych. Wspierany jest rozwój fizyczny społeczny               
i zawodowy osób niepełnosprawnych. Dzięki pomocy Stowarzyszenia w ramach programu „Asysta” wielu podopiecznych ukończyło szkołę średnią, a część z nich kontynuuje dalszą naukę. Na bazie wieloletniego doświadczenia założone zostało w 2007 roku „Centrum Integracji i Aktywizacji Zawodowej” a rok później otworzono „Warsztat Terapii Zajęciowej” dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Spółdzielnia prowadzi również wypożyczalnię sprzętu medycznego i sprzedaje ręczne wyroby pracowni ceramicznej.

Ostatnim miejscem odwiedzanym w tym dniu była Spółdzielnia Socjalna Równość. Jest to miejsce, które tworzy miejsca pracy dla osób wykluczonych i świadczy usługi cateringowe na wysokim poziomie. Osoby wykluczone, które zasilają szeregi pracownicze mają szansę zdobyć doświadczenie zawodowe oraz mogą poprawić swoją sytuację ekonomiczną i społeczną. Siły pracowników aktywizowanych zawodowo połączone są z działaniami wykwalifikowanej kadry menadżerskiej odpowiedzialnej za dział przedsiębiorczości. Głównym celem spółdzielni nie jest zysk ekonomiczny lecz tworzenie nowych miejsc pracy i zaktywizowanie kolejnych grup pracowników.

Trzeciego dnia wizyty studyjnej udali się do Kielc gdzie odwiedzili Spółdzielnię socjalną „Tropem Przygody” i Zakład Aktywności Zawodowej „Smaczek”.

Spółdzielnię Socjalną „Tropem Przygody” tworzą ludzie, którzy aktywnie działają z młodzieżą są to między innymi instruktorzy harcerscy, członkowie stowarzyszeń i wychowawcy. Spółdzielnia organizuje wycieczki, rejsy, paintball, wspinaczkę, koncerty, pikniki, oprawę gastronomiczną imprez, atrakcje dmuchane, konkursy oraz imprezy integracyjne. Zespół „Tropem Przygody” jest autorem kilkunastu innowacyjnych gier terenowych rozgrywanych w przestrzeni miejskiej. Zadania skupiają uwagę wokół problemów ekologii, świadomości społecznej czy też historii i ciekawostek dotyczących danego regionu. Większość gier przygotowywana jest standardowo na dwie - trzy godziny. Są też wersje bardziej rozbudowane angażujące uczestników na cały dzień.

Następnie uczestnicy wizyty udali się do Zakładu Aktywności Zawodowej „Smaczek”. ZAZ powstał w 2013 roku jako pierwszy tego typu podmiot w Kielcach. Założycielem ZAZ jest Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie". Placówka oferuje wsparcie osobom niepełnosprawnym w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej. Dzięki utworzeniu i działalności zakładu możliwe jest nie tylko podniesienie kwalifikacji zawodowej osób niepełnosprawnych ale i rozwój kontaktów interpersonalnych, a także rozwój kariery zawodowej trudno dostępnej dla beneficjentów ZAZ. Zakład Aktywności Zawodowej ma również wpływ na zmianę: postawy rodziny osób niepełnosprawnych (zaczynają postrzegać osoby niepełnosprawne jako samodzielne, zdolne do pracy i zarobkowania), sytuacji społeczno-ekonomicznej w regionie (inwestycja w kapitał ludzki pozytywnie przerodzi się na wyniki ekonomiczne regionu) oraz na zmianę sposobu postrzegania osób niepełnosprawnych przez pracodawców i społeczność lokalną.

Po odwiedzeniu Zakładu Aktywności Zawodowej grupa wróciła do Olsztyna.

DSC 0075DSC 0075DSC 0075

W dniach 12-14 czerwca 2018 roku w ramach projektu pozakonkursowego „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie odbyła się wizyta studyjna dla  przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z terenu Warmii i Mazur.  Celem wizyty studyjnej była wymiana doświadczeń wraz z poznaniem  dobrych praktyk prowadzonia  działalności gospodarczej przez podmioty ekonomii społecznej funkcjonujące na terenie Wrocławia.

W pierwszym dniu wizyty uczestnicy mieli okazję poznać funkcjonowanie Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej (WZAZ), który działa od września 2008 roku jako samorządowy zakład budżetowy Gminy Wrocław. Podstawowym zadaniem WZAZ jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym (bez względu na rodzaj schorzenia) i umiarkowanym (związaną z upośledzeniem umysłowym, chorobami psychicznymi czy autyzmem). Obecnie Zakład zatrudnia 36 osób z niepełnosprawnością (w tym 19 osób ze znacznym stopniem i 17 osób z umiarkowanym stopniem) w trzech działach: gastronomii z elementami cateringu, poligrafii i digitalizacji oraz ogrodnictwa i prac porządkowych. WZAZ usytuowany jest pomiędzy warsztatami terapii zajęciowej a zakładem pracy chronionej, w związku z czym wszystkie podmioty ściśle ze sobą współpracują i intensyfikują działania rehabilitacyjno-zawodowe na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Następnego dnia  grupa była gościem Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej (DOPS), w którym Pani Marta Lebiecka, specjalistka ds. doradztwa - pracownik DOPS, zapoznała nas z sytuacją dotyczącą rozwoju ekonomii społecznej na terenie województwa dolnośląskiego. W trakcie spotkania podejmowane były tematy związane z potencjałem organizacji pozarządowych i łączeniem tego środowiska z przedsiębiorstwami społecznymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz biznesu. Łączenie interesów przedstawicieli biznesu, samorządu, uczelni i organizacji społecznych oraz współpraca międzysektorowa może wszystkim przynieść korzyści i wpłynąć na rozwój ekonomii społecznej. Pani Sandra Kmieciak, specjalistka ds. współpracy - pracownik DOPS, zaprezentowała platformę kupujespolecznie.pl, na której można znaleźć oferty dolnośląskich podmiotów ekonomii społecznej (społecznych dostawców). Tutaj można przyjrzeć się dokładnie produktom i usługom oferowanym przez przedsiębiorstwa społeczne. Platforma zachęca do włączenia społecznych dostawców do kręgu kontrahentów. Na Stronie można znaleźć mnóstwo ciekawych informacji. DOPS prowadzi między innymi spotkania edukacyjne dla samorządu, biznesu i podmiotów ekonomii społecznej. Organizuje Akademię BIZnES CLASS i BIZnES MIXER, a także zachęca do sieciowania branżowego i współpracy instytucjonalnej. Doradza również samorządom jak mogą zamawiać produkty/usługi u podmiotów ekonomii społecznej. Dolnośląski Ośrodek wydał również ciekawe publikacje: „Siła Ekonomii Społecznej i Społecznie Odpowiedzialnych Zamówień” oraz „Dolnośląskie Samorządy Przyjazne Ekonomii Społecznej”.

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna PANATO

Z Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej uczestnicy wizyty studyjnej udali się do Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej PANATO, gdzie Pani Pulina Ograbisz opowiedziała nam o początkach przedsiębiorstwa i ekologicznej produkcji. Spółdzielnia socjalna utworzona została przez grupę twórczych i zdeterminowanych młodych ludzi, którzy postanowili samodzielnie stworzyć dla siebie miejsca pracy. Są wśród nich projektanci wnętrz i wzornictwa przemysłowego, artyści, specjaliści od marketingu i promocji oraz rękodzielnicy, którzy prowadzą również warsztaty z sitodruku. Wspólnymi siłami dążą do tego, żeby być wiodącym producentem toreb i plecaków reklamowych. Przedsiębiorstwo PANATO tworzy miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnościami. Pracownicy spółdzielni dążą do tworzenia rzeczy wyjątkowych i niepowtarzalnych poprzez personalizowane zamówienia (klient sam projektuje produkt). Spółdzielnie tworzą dwie współpracujące ze sobą pracownie: pracownia szycia i pracownia sitodruku. Dzięki dochodom ze sprzedaży spółdzielnia może pomagać dając pracę osobom najbardziej potrzebującym. Wszyscy, którzy kupują produkty PANATO wspierają działania ukierunkowane na promowanie i rozwój ekonomii społecznej, spółdzielczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy. W 2017 roku spółdzielnia zainicjowała powstanie ogólnopolskiej sieci przedsiębiorstw społecznych w skład, której wchodzą: Spółdzielnia PANATO (Lider), Fundacja JUMP! , Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej, Zakład Aktywności Zawodowej, Przedsiębiorstwo Społeczne TPD Oddział Miejski w Wieruszowie, Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej, Manufaktura Dobrych Usług sp. z o.o. Sieć wspólnie pod nazwą PANATO Bag produkuje torby i plecaki reklamowe na rynek krajowy i zagraniczny.

Fundacja Opieka i Troska  

Fundacja została założona w 2003 roku z myślą o wsparciu rozbudowy Domu Pomocy Społecznej, w którym przebywają osoby z doświadczeniem choroby psychicznej. Jest zarejestrowana jako organizacja pożytku publicznego i należy do Federacji Organizacji Pozarządowych. Od 2006 roku jej siedziba znajduje się na Psim Polu we Wrocławiu i jest miejscem spotkań podopiecznych fundacji, a także wolontariuszy, współpracowników i terapeutów. W roku 2011 fundacja pozyskała środki na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej. Równolegle realizowane są również projekty w zakresie aktywizacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością, osób starszych i dzieci. W ramach projektów fundacja oferuje wsparcie terapeutyczne skierowanych do osób po przebytym kryzysie psychicznym i ich rodzin oraz osób z najbliższego otoczenia. Fundacja prowadzi również Klub Seniora „Zawsze Młodzi”, który tworzy grupa energicznych i pełnych inicjatywy seniorów. Na Psim Polu znajduje się również Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży „Klub na Psiaku”, które finansowane jest przez Miasto Wrocław i prowadzone przez Fundację. Centrum oferuje bezpłatne zajęcia dostosowane do etapu rozwojowego dzieci. Każdy dzień zaczyna się wspólnym odrabianiem lekcji, zajęciami rozwijającymi zainteresowania i talenty, a kończy się wspólnym spotkaniem przy stole. Fundacja Opieka i Troska w 2017 roku powołała nowe przedsiębiorstwo społeczne Fundację Znacznie Więcej – Stara Piekarnia, której głównym zadaniem jest realizacja celu aktywizacji zawodowej osób po kryzysie psychicznym.

Stara Piekarnia – społeczne miejsce pracy

Kawiarnia i pracownia artystyczna jest szczególnym miejscem pracy dla osób po kryzysie psychicznym. Praca w Starej Piekarni jest najlepszą formą terapii, która może powstrzymać nawroty choroby. O idei stworzenia miejsca opowiedziała nam Pani Dorota Wojtanowicz, wicedyrektor Fundacji Opieka i Troska oraz dyrektor Fundacji „Znacznie Więcej”. Stara Piekarnia ma być platformą do współdziałania ludzi chorych i zdrowych, gdzie nie ma miejsca na uprzedzenia i społeczne wykluczenie. Jest to przytulne miejsce dla seniorów i młodzieży, osób zdrowych i niepełnosprawnych, dla każdego kto będzie chciał odpocząć, spotkać się z ludźmi oraz wymienić się pomysłami i doświadczeniem. Działalność Starej Piekarni opiera się przede wszystkim na funkcjonowaniu dwóch pracowni – kulinarnej i artystycznej. Organizowane są w niej warsztaty artystyczne, wernisaże, wystawy, spotkania ze znanymi ludźmi, przyjęcia urodzinowe prowadzone przez doświadczonego animatora. Oprócz oferty gastronomiczno-cateringowej główną dziedziną działań Starej Piekarni są warsztaty ceramiki. Znajduje się tu pracownia ceramiczna wraz z piecami do wypalania ceramiki. Trzy razy w tygodniu, popołudniami odbywają się warsztaty dla indywidualnych chętnych. Przez cały rok realizowane są zajęcia dla grup zorganizowanych, dorosłych i dzieci. Warsztaty ceramiczne mogą być również prowadzone, pod wskazanym adresem, na terenie całego miasta. Aktywizacja zawodowa w Starej Piekarni realizowana jest poprzez szkolenia, praktyki, staże, a także zatrudnienie. Dofinansowanie na rzecz aktywizacji pochodzi między innymi z realizacji projektu pn. „Wsparcie działań kawiarni Starej Piekarni jako szkoleniowo-stażowego miejsca rehabilitacji społecznej i zawodowej dla osób zagrożonych społecznym wykluczeniem, osób niepełnosprawnych i doświadczonych chorobą psychiczną”, a także ze współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi oraz ze środków Gminy Wrocław.

Food Think Tank

Pod koniec drugiego dnia wizyty studyjnej grupa uczestników miała przyjemność odwiedzić pracownię Food Think Tank (FTT), której założycielem jest Pan Tomasz Hartman. Organizacja ma prawną formę fundacji i skupia ludzi zafascynowanych możliwościami sztuki kulinarnej. Tworzą ją nie tylko szefowe i szefowie kuchni, ale także chemicy, rolnicy       artyści, architekci, muzycy i dizajnerzy. To grupa interdyscyplinarnych fachowców działających na styku sztuki, edukacji, kultury i kulinariów. Efektem ich współpracy jest codzienna działalność statutowa, ale również wielomiesięczne projekty edukacyjne, rezydencje artystyczne, wystawy i jednodniowe akcje. Misją fundacji jest zmienianie rzeczywistości poprzez kształtowanie świadomych postaw wobec zasobów, jedzenia, estetyki otoczenia czy wykorzystania źródeł energii. FTT kładzie silny nacisk na ideę sprawiedliwego handlu i wymiany, jest silnie związana z dziedzictwem kulinarnym i tradycją. Pracownia prowadzi działalność edukacyjną w postaci licznych szkoleń i warsztatów. Realizuje również niezwykłe  artystyczne instalacje i projekty m.in. „Sad i ogień”, „Między łąką a lasem”, „Ziemia i woda”, „Las- instalacja” czy „Korzeń studium przypadku”.    

Cafe Równik

W trzecim dniu wizyty grupa udała się do Cafe Równik - niezwykłego miejsca, które zostało uroczyście otwarte w czerwcu 2018 roku i jest pierwszym tego typu miejscem w stolicy Dolnego Śląska. Klubokawiarnię prowadzi Stowarzyszenie Twórców i Zwolenników Psychostymulacji, które od 1994 roku zajmuje się terapią dzieci z zaburzeniami rozwojowymi takimi jak zespół Downa, autyzm czy dysfazja. Dzięki autorskiej terapii prof. Małgorzaty Młynarskiej i dr hab. Tomasza Smereki, prowadzonej metodą Dyna-Lingua M.S., podopieczni stowarzyszenia pracują obecnie jako kelnerzy i bariści w Cafe Równik. Metoda skoncentrowana jest na dwóch głównych, złożonych funkcjach psychicznych, określanych jako wyższe czynności nerwowe – mowie i myśleniu. Rozwijanie oraz usprawnianie mowy i myślenia osób poddanych terapii stanowi główny cel tej metody. Pani prof. Małgorzata Młynarska opowiedziała nam o aktywizacji zawodowej i kolejnym etapie terapii 12 zatrudnionych w kawiarni osób z zaburzeniami autystycznymi i upośledzeniem umysłowym.  Są to osoby, które po latach terapii na tyle dobrze radzą sobie z komunikacją, że są w stanie podjąć pracę, która będzie dla nich nową, kolejną formą terapii. Kontakt z klientami poprzez proste rozmowy pozytywnie stymuluje i rozwija podstawowe kompetencje społeczne zatrudnionych w Cafe Równik osób. Powstanie niezwykłej klubokawiarni poprzedzone było miesiącami przygotowań i wytężonej pracy. Szkolenia przyszłych pracowników zarówno w teorii jak i praktyce odbyły się w dwóch wrocławskich restauracjach i trwały ogółem 205 godzin. Koszty szkoleń pokryte zostały ze środków unijnych.  Przyszli kelnerzy i bariści uczyli się zawodu i jednocześnie pomagali rodzicom w gruntownym remoncie, którego wymagał udostępniony przez miasto lokal. Pomieszczenie nie było przystosowane do prowadzenia gastronomii. Remont lokalu wykonali samodzielnie rodzice wspólnie z dziećmi przy pomocy wolontariuszy i ludzi dobrej woli. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu stworzono wspaniałe miejsce z potencjałem, w którym osoby z niepełnosprawnością mogą się rozwijać, integrować społecznie i stać się w miarę możliwości samodzielne.  

Spółdzielnia Socjalna  „RATYŃ DO USŁUG”

Ostatnim miejscem odwiedzonym podczas czerwcowej wizyty studyjnej była Spółdzielnia Socjalna „RATYŃ DO USŁUG”. Pomysłodawczynią powstania spółdzielni socjalnej była Pani Laura Pieńkowska, prezes Stowarzyszenia „W Naszym Domu”. Główną misją stowarzyszenia jest aktywizacja zawodowa uczestników wrocławskiego Środowiskowego Domu Samopomocy mieszczącego przy ul. Szkolnej 11, w którym prowadzona jest codzienna terapia, zajęcia artystyczne, organizowane są spotkania oraz lokalne festyny i kiermasze. Na powstanie spółdzielni socjalnej pozyskano fundusze w postaci: dotacji z Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, dofinansowania pomostowego na pierwsze 12 miesięcy działalności z Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz ze Stowarzyszenia „Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.” Utworzona spółdzielnia socjalna zrzesza podopiecznych Stowarzyszenia „W Naszym Domu”. Profil działalności spółdzielni obejmuje wykonywanie prostych i łatwych do zrealizowania czynności wykonanych przez podopiecznych stowarzyszenia oraz członków i pracowników spółdzielni. Zatrudnione w spółdzielni osoby mogą wykonywać w towarzystwie opiekuna, powtarzalne czynności możliwe do wyuczenia, a także wziąć odpowiedzialność za wykonywaną pracę. Spółdzielnia świadczy usługi: czyszczenia i prania tekstyliów, sprzątania klatek schodowych na rzecz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz indywidualnych właścicieli budynków wielolokalowych, czyszczenie i sprzątanie nagrobków, a także usługi  sitodruku – nadrukowywania liternictwa, znaków graficznych, napisów okolicznościowych na tekstylnych torbach, koszulkach itp. dla firm i instytucji, stowarzyszeń i klubów sportowych organizujących okolicznościowe eventy.

 

Podsumowanie

Odwiedzone podczas wizyty studyjnej przedsiębiorstwa społeczne, spółdzielnie socjalne, podmioty reintegracji społecznej i fundacje oraz liczne spotkania z przedsiębiorczymi ludźmi dostarczyły uczestnikom niezapomnianych wrażeń, a także stały się inspiracją i motywacją do dalszej aktywności mającej korzystny wpływ na rozwój ekonomii społecznej w naszym regionie. Dzięki wymianie doświadczeń i poznaniu dobrych praktyk uczestnicy wizyty uzupełnili i poszerzyli swoją wiedzę z zakresu ekonomii społecznej. Grupa odwiedzająca dolnośląskie podmioty ekonomii społecznej miała okazję zobaczyć, że najważniejszą rolę w działalności przedsiębiorstw odgrywają ludzie. Ewentualny zysk z prowadzonej działalności nie jest celem samym w sobie, ale ma służyć przede wszystkim tym, którzy potrzebują pomocy. Mieliśmy również okazję spotkać się z niezwykłym zaangażowaniem w działania związane z tworzeniem warunków do efektywnej współpracy oraz wdrażaniem pomysłów i rozwijaniem innowacji, które korzystnie wpływają na tworzenie nowych miejsc pracy, a także służą osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Kierując się zasadą, że najlepiej uczyć się poprzez bezpośredni udział, dzięki zorganizowanej wizycie studyjnej grupa mogła uczestniczyć w niezwykłej lekcji na temat ekonomii społecznej i solidarnej.

 

IMG 8295IMG 8295IMG 8295IMG 8295IMG 8295

IMG 8295

W dniach 30 sierpnia – 2 września 2022 r. w miejscowości Susiec w województwie lubelskim, odbyło się trzecie spotkanie instytucji otoczenia ekonomii społecznej i solidarnej Polski Wschodniej pod hasłem „Forum Inicjatyw Lokalnych – Przedsiębiorcza Polska Wschodnia. Ekonomia społeczna i solidarna na wschodzie kraju”. Przedmiotowe wydarzenie zostało zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

W spotkaniu udział wzięło ponad 120 osób z województw: podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego. Województwa reprezentowały ośrodki wsparcia ekonomii społecznej, podmioty ekonomii społecznej, przedsiębiorstwa społeczne oraz organizacje pozarządowe.

Głównym celem Forum było budowanie spójnej i trwałej sieci współpracy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w Polsce Wschodniej, a także umożliwienie wymiany wiedzy i doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie przedsiębiorczości społecznej na wschodzie Polski.

Wydarzenie służyło odpowiedzi na pytania: jak angażować, wyzwalać energię społeczną, kreować i rozwijać współpracę lokalną; co sprawia, że na danym terenie w danej społeczności mieszkańcy, władze lokalne, przedsiębiorcy potrafią współpracować, zidentyfikować zasoby i potencjał obszaru ekonomii. Trzydniowe spotkanie było bogate w warsztaty, prelekcje i dyskusje w obszarze ekonomii społecznej.

Szczegółowa fotorelacja zdjęciowa - https://rops.lubelskie.pl/forum-inicjatyw-loklanych-2022/

 

 

65187957 324237061854694 8232856671777456128 n65187957 324237061854694 8232856671777456128 n65187957 324237061854694 8232856671777456128 n65187957 324237061854694 8232856671777456128 n

65150088 2094663034167091 7112036822187769856 n

304812182 2325113964319465 5287501820615252509 n304812182 2325113964319465 5287501820615252509 n304812182 2325113964319465 5287501820615252509 n304812182 2325113964319465 5287501820615252509 n304812182 2325113964319465 5287501820615252509 n304812182 2325113964319465 5287501820615252509 n304812182 2325113964319465 5287501820615252509 n

W ramach projektu pozakonkursowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego pt. „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach” w latach  2016-2023 zorganizowano wiele wizyt studyjnych do podmiotów ekonomii społecznej funkcjonujących zarówno w Polsce jak i we Włoszech czy Hiszpanii.

Celem organizowanych wizyt studyjnych była wymiana informacji oraz poznanie dobrych praktyk w zakresie: rewitalizacji społecznej jako odpowiedzi na problemy obszarów miejskich; stosowania klauzul społecznych/społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego; zlecania zadań przez jednostki samorządu terytorialnego podmiotom ekonomii społecznej; tworzenia spółdzielni socjalnych osób prawnych; tworzenia trwałych miejsc pracy dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także  poznanie dobrych praktyk współpracy między Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej, a podmiotami ekonomii społecznej w Polsce.

Na przestrzeni 7 lat ROPS zorganizował szereg tego typu przedsięwzięć. W przedmiotowych wizytach studyjnych udział wzięli  przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów ekonomii społecznej, członkowie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej,  jednostek pomocy i integracji społecznej, pracownicy OWES-ów, a także w pracownicy ROPS w charakterze opiekunów grup. W ciągu kilku lat udało się odwiedzić podmioty ekonomii społecznej z woj.: warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego,  świętokrzyskiego, wielkopolskiego, pomorskiego, śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego a także podmioty ekonomii społecznej funkcjonujące zagranicą m.in. we Włoszech czy w Hiszpanii.

20171027 134852 Large

20171027 134852 Large20171027 134852 Large20171027 134852 Large20171027 134852 Large20171027 134852 Large20171027 134852 Large20171027 134852 Large20171027 134852 Large20171027 134852 Large20171027 134852 Large20171027 134852 Large

64219761 477289953083302 5108726455991271424 n

zdjęcie osób na wizycie studyjnej we Włoszech 8

zdjęcie osób na wizycie studyjnej we Włoszech 8

zdjęcie osób na wizycie studyjnej we Włoszech 14zdjęcie osób na wizycie studyjnej we Włoszech 14zdjęcie osób na wizycie studyjnej we Włoszech 14zdjęcie osób na wizycie studyjnej we Włoszech 14zdjęcie osób na wizycie studyjnej we Włoszech 14zdjęcie osób na wizycie studyjnej we Włoszech 14zdjęcie osób na wizycie studyjnej we Włoszech 14

304552285 2325122517651943 6738958691265100451 n304552285 2325122517651943 6738958691265100451 n304552285 2325122517651943 6738958691265100451 n304552285 2325122517651943 6738958691265100451 n304552285 2325122517651943 6738958691265100451 n

zdjęcie osób na wizycie studyjnej we Włoszech 1zdjęcie osób na wizycie studyjnej we Włoszech 1zdjęcie osób na wizycie studyjnej we Włoszech 1zdjęcie osób na wizycie studyjnej we Włoszech 1zdjęcie osób na wizycie studyjnej we Włoszech 1zdjęcie osób na wizycie studyjnej we Włoszech 1

 64219761 477289953083302 5108726455991271424 n64219761 477289953083302 5108726455991271424 n64219761 477289953083302 5108726455991271424 n64219761 477289953083302 5108726455991271424 n64219761 477289953083302 5108726455991271424 n64219761 477289953083302 5108726455991271424 n64219761 477289953083302 5108726455991271424 n

 zdjęcie osób na wizycie studyjnej we Włoszech 8zdjęcie osób na wizycie studyjnej we Włoszech 8zdjęcie osób na wizycie studyjnej we Włoszech 8zdjęcie osób na wizycie studyjnej we Włoszech 8zdjęcie osób na wizycie studyjnej we Włoszech 8zdjęcie osób na wizycie studyjnej we Włoszech 8zdjęcie osób na wizycie studyjnej we Włoszech 8

65190870 2209029322466438 5347311816269627392 n65190870 2209029322466438 5347311816269627392 n