mapa owes 90

PLAN WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ POSZCZEGÓLNE OWESY NA NABLIŻSZY KWARTAŁ 2021 ROKU

PLAN_WYDARZEŃ_ORGANIZOWANYCH_PRZEZ_POSZCZEGÓLNE_OWESY_NA_NABLIŻSZY_KWARTAŁ_2021_ROKU_25.05.xlsx


                           
L.p  Rodzaj wydarzenia Data Miejsce  ORGANIZATOR Dane tele-adresowe instytucji organizującej wydarzenie
1. Targi Ekonomii Społecznej w Barcianach  12.06.2021 r. Barciany OWES OLSZTYN  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej  WAMA-COOP  10-508 Olsztyn ul. A. Mickiewicza 21/23  tel./fax. 89 526 43 66 
2.. Seminarium "Model przedsiębiorczości społecznej dla sektora turystyki", 1.06.2021 r. on-line OWES ELBLĄG Elbląskie Stowarzyszenie Wspiernia Inicjatyw Pozarządowym

tel.:  (55) 235 33 88/236 27 16, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.          
3. Elbląska Konferencja nt. Ekonomii Społecznej  16.06.2021 r. on-line OWES ELBLĄG Elbląskie Stowarzyszenie Wspiernia Inicjatyw Pozarządowym

tel.:  (55) 235 33 88/236 27 16, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.          
4.  Targi Ekonomii Społecznej w Pieckach 25-06-2021 r. Piecki OWES OLSZTYN  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej  WAMA-COOP  10-508 Olsztyn ul. A. Mickiewicza 21/23  tel./fax. 89 526 43 66 
5. Targi sieci miast  Cittaslow i Ekonomii Społecznej w Bartoszycach 26-06-2021 r. Bartoszyce OWES OLSZTYN  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej  WAMA-COOP  10-508 Olsztyn ul. A. Mickiewicza 21/23  tel./fax. 89 526 43 66 
6. Targi Ekonomii Społecznej w Ełku. 05.09.2021r. Ełk OWES EŁK  Stowarzyszenie ADELFI z siedzibą w Ełku ul. Małeckich 3 lok. 24 (III piętro, 19-300 Ełk tel. 87/737 78 45 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
7.        

Obecnie trwa ocena merytoryczna przez Instytucję Zarządzającą RPO trzeciej edycji projektu  pozakonkursowego pt. "Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach" na lata 2021-2023. Okres realizacji projektu tj. 01.04.2021- 30.06.2021 r.

W dążeniu do rozwoju sektora ekonomii społecznej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  w Olsztynie planuje kontynuację działań  realizowanych w latach poprzednich dot. koordynacji ekonomii społecznej w województwie warmińsko-mazurskim.

Dla sprawnej koordynacji sektora planujemy w dalszym ciągu współpracować z siecią Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej zlokalizowanych w Olsztynie, Elblągu, Nidzicy oraz Ełku.

Nadrzędnym zadaniem ROPS jest inicjowanie współpracy jednostek organizacji pomocy społecznej z podmiotami ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym.

Należy pamiętać, iż niezbędne jest tworzenie współpracy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z  jednostkami samorządu terytorialnego i  innymi podmiotami  lokalnymi w zakresie stosowania klauzul społecznych, zlecania zadań podmiotom ekonomii społecznej. 

W związku z tym projekt  pozakonkursowy pt. "Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach" na lata 2021-2023 w ramach trzeciej edycji zakłada objęciem wsparcia  500 pracowników  z regionu  działających na rzecz rozwoju sektora ekonomii.

 

Harmonogram najbliższych spotkań zaplanowanych przez ROPS w ramach projektu

 

Miesiące 2021 r.

lp.

Data spotkania/ konferencji

Temat spotkania/konferencji/wydarzenia

organizator

 

Kwiecień

 

 

 

 

 

 

Maj

1.

22.04.2021 r.

Spotkanie monitoringowe OWES w formule zdalnej

ROPS

2.

 

Dystrybucja środków ochrony osobistej na rzecz walki z COVID-19 wśród podmiotów ekonomii społecznej

ROPS

1.

 

Dystrybucja środków ochrony osobistej na rzecz walki z COVID-19 wśród podmiotów ekonomii społecznej

ROPS

2.

Maj 2021 r.

Regionalna konferencja  dot. usług społecznych na Warmii i Mazurach

ROPS

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL zrealizowało usługę pn. „Ewaluacja funkcjonowania systemu wsparcia ekonomii społecznej w województwie warmińsko-mazurskim” w ramach realizacji projektu pozakonkursowego pt. „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach”.

Przedmiotem opracowania był system wsparcia ES w regionie, w zakres którego wchodzą: 4 akredytowane Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Instytucja Zarządzająca RPO WiM na lata 2014-2020 dla Osi 11 Włączenie Społeczne - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Celem głównym badania byłaocena trafności, skuteczności, trwałości oraz użyteczności i efektywności systemu wsparcia ekonomii społecznej -Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim.

Cele szczegółowe badania objęły:identyfikację zakresu działań poszczególnych OWES działających w regionie,ocenę jakości wsparcia udzielanego przez poszczególne OWES, w województwie warmińsko-mazurskim, w rozumieniu spełnienia standardów akredytacyjnych,ocenę użyteczności, efektywności, skuteczności i trwałości wsparcia udzielanego przez poszczególne OWES w województwie warmińsko-mazurskim,rekomendacje w zakresie usprawnienia systemu wsparcia ekonomii społecznej w regionie.

Ewaluacja_funkcjonowania_systemu_wsparcia-raport_końcowy.pdf

Ewaluacja_funkcjonowania_systemu_wsparcia_aneks_do_raportu_końcowego.pdf

Ewaluacja_funkcjonowania_systemu_wsparcia_aneks_do_raportu_końcowego.docx

Kluczowym dokumentem programowym w zakresie planowania działań w obszarze polityki społecznej na poziomie regionu  jest „Wojewódzki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej  Warmia i Mazuury 2015-2000."  Obecnie na finiszu są  pracę nad aktualizacją tego dokumnetu. pn. Wojewódzki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej i Solidarnej Warmia i Mazury 2021 2025.

Wojewódzki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej  Warmia i Mazury 2015-2020 opracowany został  przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie oraz przez członków Zespół do spraw opracowania Wojewódzkiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej Warmia i Mazury powołanych Uchwałą Nr 61/703/14/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 listopada 2014 r.

Dokument ten koncentruje się przede wszystkim na określeniu kierunków i głównych celów rozwoju ekonomii społecznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2015-2020. Koordynacja działań związanych z interwencją i rozwojem ekonomii społecznej w regionie odnosi się w głównej mierze do podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych, a także otoczenia (również instytucjonalnego), w którym rozwija się ten sektor.

Zaplanowane w Programie działania mają również służyć wzmacnianiu procesów zatrudnieniowych w przedsiębiorstwach społecznych oraz nastawione są na tworzenie nowych miejsc pracy, przy jednoczesnym podnoszeniu konkurencyjności tych przedsiębiorstw, co w efekcie daje szansę na stabilne zatrudnienie w warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb osób będących w trudnej sytuacji na rynku pracy.

Ponadto w centralnym punkcie interwencji znajdują się osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, a także odbiorcy usług społecznych świadczonych przez PES, w tym PS. Przedsięwzięcia służące zwiększeniu popytu i podaży usług społecznych świadczonych przez przedsiębiorstwa społeczne przełożą się na większą dostępność tych usług dla ich odbiorców. Ponadto powinny również wpłynąć na zwiększenie skali usług opiekuńczych i społecznych świadczonych w oparciu o potencjał społeczności lokalnej.

Ekonomia społeczna postrzegana jest w tym dokumencie wielopłaszczyznowo, ponieważ jest to sektor związany z wieloma dziedzinami życia społecznego, gospodarczego, kulturowego i edukacyjnego, który istotnie wpływa na rozwój regionu i społeczności lokalnej. Zatem struktura działań regionalnych w ramach polityki wobec ekonomii społecznej będzie wdrażana przy zastosowaniu środków finansowych w ramach funduszy europejskich, środków budżetu państwa oraz środków budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

 

W programie szczególny nacisk położono na zwiększenie efektywności działań na rzecz tworzenia miejsc pracy, reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, jak również rozwoju usług społecznych użyteczności publicznej i zadań publicznych w zakresie rozwoju lokalnego.

Wojewódzki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej Warmia i Mazury 2015-2020

WPRES_2015-2020.pdf

 

 

W celu badania stanu rozowju ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie co roku prowadzi monitoring funkcjonowania ekonomii społecznej w regionie i analizuje efekty założonych wskaźników Wojewódzkiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej Warmia i Mazury na lata 2015-2020.

 

Poniżej prezentujemy stan rozowju  ekonomii społecznej w danym roku kalendarzowym na przestrzeni lat 2015-219:

Raport_WPRES_za_2019 r. pdf

Raport_WPRES_za_2018 r. pdf

Raport_WPRES_za_2017 r. pdf

Raport_WPRES_za_2016 r. pdf

Raport_WPRES_za_2015 r. pdf

Raport_WPRES_za_2014 r. .pdf

Raport_WPRES_za_2015 r. pdf