ORGANIZACJE POZARZĄDOWE NA WARMII I MAZURACH

 

 Zgodnie z art. 3 ust. 2 ww. ustawy za organizacje pozarządowe uznaje się  osoby prawne lub jednostki bez osobowości prawnej, które nie są jednostką sektora finansów publicznych (w rozumieniu przepisów o finansach publicznych) i nie działają w celu osiągnięcia zysku, a zatem są  to fundacje i stowarzyszenia, ale również związki zawodowe, organizacje samorządu gospodarczego i zawodowego)[1].

Organizacje pozarządowe „w ostatnich latach stały się istotnym podmiotem realizacji usług społecznych w województwie warmińsko-mazurskim. III sektor wywiera coraz większy wpływ na politykę społeczną regionu oraz na rozwój społeczeństwa obywatelskiego m.in. poprzez realizację wielu programów
i projektów na rzecz środowisk lokalnych”

Podstawą do określenia liczby organizacji pozarządowych w Polsce są zasoby krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON Głównego Urzędu Statystycznego oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego. Sektor pozarządowy województwa warmińsko-mazurskiego tworzą podmioty o różnym statusie prawnym, głównie zaś stowarzyszenia i  fundacje.

Liczba organizacji pozarządowych w województwie warmińsko-mazurskim co roku wzrasta. Wg danych Urzędu Statystycznego w Olsztynie, na dzień 31 grudnia 2019 r. w rejestrze figurowało 5 117 stowarzyszeń ogółem oraz 702 fundacje, łącznie 5 819 podmiotów. Cały tzw. trzeci sektor jest jednak bardziej liczny, włączając do niego inne zarejestrowane organizacje społeczne, organizacje pracodawców i samorząd gospodarczy i zawodowy oraz kościół katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe to liczba podmiotów społecznych w regionie przekroczyłaby z pewnością 6 tys.

 

Tabela poniżej zawiera zestawienie liczby organizacji pozarządowych  w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2010-2019.

 

Rok

Ogółem

zarejestrowanych

Stowarzyszenia

Fundacje

2010

4143

3880

263

2011

4339

4053

286

2012

4556

4238

318

2013

4640

4307

333

2014

4860

4451

409

2015

5201

4696

505

2016

5410

4821

589

2017

5606

4968

638

2018

5661

5013

648

2019

5819

5117

702

 

Źródło: Opracowanie własne ROPS na podstawie Wojewódzkiej Bazy Publikacyjnej Rejestru REGON województwa warmińsko- mazurskiego (Urząd Statystyczny w Olsztynie -  na dzień 31 grudnia 2019 r. ).