Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej www.es.warmia.mazury.pl  

 

Wstęp deklaracji

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zobowiązuje się zapewnić dostępność  strony internetowej www.es.warmia.mazury.pl  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.  o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.es.warmia.mazury.pl  

Data publikacji strony internetowej: 2017-02-09

Data ostatniej istotnej aktualizacji: brak

Dane teleadresowe jednostki:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Emilii Plater 1

10-562 Olsztyn

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. Głowackiego 17

10-447 Olsztyn, Biuro ds. Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej oraz Polityki Prorodzinnej pok. 205  Tel.: 89 521 95 04

Strona internetowa www.es.warmia.mazury.pl  jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów. Zamieszczone na stronie znaki graficzne oraz zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych.

Na stronie internetowej można korzystać z następujących skrótów klawiaturowych:

 • TAB - przejście do następnej pozycji,
 • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniej pozycji,
 • ENTER - przejście do podrzędnej pozycji lub wybór pozycji,
 • STRZAŁKA GÓRA/DÓŁ - nawigowanie po pozycjach w zakresie jednego poziomu,
 • SPACJA - wybór pozycji,
 • ESCAPE - powrót do nadrzędnej pozycji.
 • Pełne nawigowanie w ramach MENU za pomocĄ STRZAŁKA GÓRA/DÓŁ/LEWO/PRAWO

Ułatwienia na stronie podmiotowej www.es.warmia.mazury.pl  

Strona internetowa www.es.warmia.mazury.pl  utworzona na potrzeby projektu „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach” Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie posiada następujące ułatwienia:

 • odpowiedni kontrast
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • moduł wyszukiwania
 • focus wokół elementów nawigacyjnych
 • wyróżniony kontrast odnośników

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-06-22

 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej www.es.warmia.mazury.pl  prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest pracownik Biura ds. Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej oraz Polityki Prorodzinnej Pan Dariusz Jóźwiak, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (89) 52 19 523. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do strony podmiotowej Rzecznika Praw Obywatelskich).- https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zlokalizowany jest w trzynastu budynkach:

 1. Budynek zlokalizowany przy ul. Emilii Plater 1 w Olsztynie:
  1. dwa wejścia do budynku:
   1. od strony ul. Emilii Plater (schody),
   2. od ul. Kościuszki,
  2. dwie windy osobowe - wejście od strony ul. E. Plater i od ul. Kościuszki,
  3. dwa dźwigi platformowe pochyłowe,
  4. szerokość korytarzy umożliwia poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich,
  5. toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych - parter od strony ul. Kościuszki - dostępność windą z poziomu przyziemia,
  6. miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych:
   1. jedno miejsce od strony ul. Emilii. Plater,
   2. jedno miejsce od strony ul. Kościuszki,
  7. informacja w budynku:
   1. numery pięter w druku powiększonym przy windzie - od strony ul. Kościuszki,
   2. informacja głosowa w windzie - od strony ul. E. Plater.
 2. Budynek gdzie zlokalizowany jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiegoprzy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie:
  1. dwa wejścia do budynku:
   1. od strony Placu Solidarności (podjazd),
   2. od strony ul. Głowackiego (podjazd),
  2. winda elektryczna - wejście od strony Placu Solidarności,
  3. szerokość korytarzy umożliwia poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich,
  4. toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych - na poziomie piwnicy - dostęp windą (wejście od strony Placu Solidarności),
  5. miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych - parking na Placu Solidarności,
  6. informacja w budynku:
   1. informacja głosowa w windzie,
   2. numery pięter w druku powiększonym umieszczone przy windzie.

Link do informacji dotyczącej możliwości korzystania z usług tłumacza języka migowego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

https://bip.warmia.mazury.pl/kategoria/94/informacje-dodatkowe-jezyk-migowy.html