W dniach 11 oraz 16 grudnia 2020 r. odbyło się doradztwo eksperckie online skierowane do przedstawicieli podmiotów reintegracji społeczno-zawodowej pn. „Kręgi wsparcia” zrealizowane  na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu pozakonkursowego „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach”- Poddziałanie 11.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020.

Wsparciem w formule doradztwa e-lerningowego objęci zostali pracownicy podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym tj., Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

Celem organizowanego doradztwa było zdobycie, bądź poszerzenie wiedzy z zakresu idei budowania „kręgów wsparcia” i tworzenia ich wokół osób z niepełnosprawnością intelektualną. Głównym celem kręgu wsparcia jest podjęcie działań zapewniających osobie z niepełnosprawnością intelektualną bezpieczną dorosłą przyszłość w środowisku lokalnym.

„Kręgi wsparcia” to innowacyjny projekt, mający na celu wypracowanie modelu wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin.

Działanie to zerealizowało Stowarzyszenie BORIS wraz z Warszawskim Forum Inicjatyw na rzecz Osób z Niepełnosprawnością działającym przy Stowarzyszeniu BORIS.

 

Kregi 11Kregi 11Kregi 11Kregi 11Kregi 11Kregi 11Kregi 11Kregi 101212