Informacje o projekcie pozakonkursowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzedu Marszałkowskiego Województwq Warmińsko-Mazurskiego pt. „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach” na lata 2021-2023.

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, wychodząc naprzeciw wyzwaniom nowej polityki społecznej, kontynuuje tworzenie systemu wsparcia i koordynacji rozwoju ekonomii społecznej, zapoczątkowanego w okresie programowania 2007-2013 w ramach Projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie  „Efektywnie, Fachowo, Skutecznie na Warmii i Mazurach”.

Od 1 lutego 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie realizował pierwszą edycję projektu pozakonkursowego pt. „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach” w ramach Poddziałania 11.3.2. Koordynacja ekonomii społecznej w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Od 1 stycznia 2018 roku do 2020 roku realizowana była  druga edycja przedmiotowego projektu na Warmii i Mazurach.

Od 1 kwietnia 2021 r. do 30.czerwca 2023 realizowana jest  trzecia edycja przedmiotowego projektu na Warmii i Mazurach.

Celem obecnie realizowanego projektu jest  rozwój ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach poprzez koordynację działań inicjujących i rozwijających współpracę podmiotów i instytucji regionalnych i lokalnych w okresie od 01.04.2021 r.-30.06.2023 r.

 Projekt zakłada realizację 5 zadań:

Zad.1. Podniesienie potencjału i konkurencyjności podmiotów ekonomii społecznej oraz zwiększanie widoczności PES w regionie

Zad. 2.Współpraca międzyinstytucjonalna na rzecz rozwoju inicjatyw ESiS

Zad. 3 Koordynacja i wzmacnianie systemu wsparcia ekonomii społecznej i solidarnej

 

Grupę docelową w projekcie stanowią pracownicy lokalnych i regionalnych podmiotów działających na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

 

W ramach zadania Podniesienie potencjału i konkurencyjności podmiotów ekonomii społecznej oraz zwiększanie widoczności PES w regionie  planuje sie organziację  Warmińsko–Mazurskie Dni z Ekonomią Społeczną (WMDzES), które ma służyć zwiększ. widoczn. PES w regionie, budowaniu ich pozytyw. wizerun. PS. Planowa jest również organziacja Gal Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach w instyt. kultury w Olsztynie. Celem Gali ES jest promocja sektora es na W. i M. W trakcie wydarzenia nastąpi oficjalne rozstrzyg. Konkursów: „Samorząd Przyjazny ES”, „Przedsiębiorstwo Przyjazne ES”, „Szkoła Przyjazna ES” w woj. warm.-maz. i ogłoszenie laureatów. Podczas Gali planuje się również wręcz. PES certyf. „Zakup Prospołeczny” (ZP).  Organizacja procesu certyfikacji PES znakiem prom. „Zakup Prospołeczny”  ma na celu budowanie pozyt.wizerunku PES jako firm zorientowanych na realizację celów społ. Przyznanie ZP wskazuje na wysoką jakość oferowanych przez te podmioty towarów i usług; Ponadto planuje się organizację przedsięwzięć służ. zwiększ. widoczności PES jako dostawców prod. i usług PES- np. org. eventów regionalnych, tj. finansowanie udziału PES w targach/ jarmarkach kiermaszach- (np. Bitwa pod Grunwaldem, AirShow Giżycko, Majówka Rotariańska w Olszt, jarmarki Bożonarodz.) Ponadto w ramach pierwszego zadania planuje się wypracowanie wspólnej koncepcji promocji es w regionie i wdrażanie  dokumnetu pn.  Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych w obszarze ekonomii społecznej w województwie warmińsko-mazurskim.

 

W ramach zadania  drugiego - Współpraca międzyinstytucjonalna na rzecz rozwoju inicjatyw ESiS - planuje się cykl spotkań sieciujących  dla członków Regionalnej Platforma Współpracy na rzecz Ekonomii Społecznej tj.  CIS-y, KIS-y,ZAZ-y, WTZ-y.  Celem tych spotkań jest zwiększenie poziomu komunikacji i zacieśnienie współpracy pomiędzy PES o charakterze reintegracyjnym. Podczas spotkań planuje się podjąć tematykę związaną ze współpracą podmiotów na rzecz osób niepełnosprawnych, promocją dobrych praktyk współdziałania instytucji, rozwojem współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem społecznej. Sieć ma być także platformą wymiany informacji i wiedzy o metodach działania podmiotów oraz dobrych praktyk na poziomie regionu. Dla sprawnej koordynacji sektora ekonomii społecznej w ramach projektu planuje się ścisłą współpracę z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej. W tym celu została utworzona sieć współpracy działających w regionie OWES-ów. OWES-y będą miały możliwość wymiany doświadczeń podczas cyklicznych spotkań, jak również zorganizowanej wizyty studyjnej. W ramach przedmiotowego zadania planuje sie budowanie powiązań pomiędzy nauką, biznesem i ekonomią społeczną na poziomie regionalnym w celu nawiązania stałej współpracy na rzecz rozowju ekonomii społecznej. W ramch przedmiotowego  zadania ważna jest  współpraca z Jednostkami Samorządu Terytoraialnego  na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w regionie, współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami lokalnymi w zakresie stosowania klauzul społecznych, jak również zlecania zadań podmiotom ekonomii społecznej. W ramach Projektu przewiduje się organizowanie działań edukacyjnych w samorządach lokalnych na rzecz wdrożenia w gminach i powiatach klauzul społecznych w zamówieniach publicznych oraz poszerzania zlecania zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej. W okresie realizacji Projektu planuje się objęcie 16 jednostek samorządu terytorialnego wsparciem eksperckim w zakresie stosowania klauzul społecznych oraz zlecania zadań podmiotom ekonomii społecznej. Założeniem tej formy wsparcia jest wzmocnienie wspólnot samorządowych poprzez doprowadzenie do dostarczania usług publicznych przy wykorzystaniu własnych zasobów kapitału społecznego, a przez to wzrost liczby zleceń usług udzielanych podmiotom ekonomii społecznej.

W ramach trzeciego zadania - Koordynacja i wzmacnianie systemu wsparcia ekonomii społecznej i solidarnej  planowane są  badania i analizy w  zakresie zbierania i analizowanie danych na temat rozwoju ekonomii społecznej i efektów prowadzonych działań, monitoring WPRESiS- sporz. corocznych raportów z realizacji WPRESiS i stanu ES w woj.warm.-mazurskiego.  Co roku prowadzone będzie badanie stanu funkcjonowania spółdzielni socjalnych  oraz planowane jest badanie stanu  predsiębiorstw społecznych – badanie własne ROPS

Planuje sie również przeprowadzić  badania ewaluacyjne dot.: jakość oferowanych produktów i usług PES i PS,  diagnozowanie ilościowe i jakościowe potrzeb społecznych związanych z rozwojem usług społecznych/ badanie rozwiązań włączaj. PES w real. usług społ. w nowotworz. CUS,  Udział PES w nowym obszarze "Zielona transformacja"-2023r., Identyfikacji i analiz dobrych praktyk z Polski i świata w zakresie udziału PES w realizacji projektów gospodarki obiegu zamkniętego i odnawialnych źródeł energii, Identyfikacja potencjalnych źródeł finansowania projektów PES w zakresie zielonej transformacji w ramach nowej perspektywy UE 2021-2027.

Ważnym zadaniem w ramach  tej cześci projektu jest również stała Współpraca z OWES. Podejmowane będa działanai służące  sieciowaniu działań OWES, które umożliwą wymianę inf. pomiędzy OWES a ROPS nt. podejm. działań, ustalenie podziału zadań w ramach org. wydarzeń, omówienie wyników ewaluacji, uwag z akredytacjiwypracowanie i wdrażanie rozwiązań mających na celu poprawę jakości usług wsparcia dla klientów OWES, uspójnianie działań w regionie; ustalenie wspólnych planów działania. Planuje się również  organziację Wizyty monitoringowe w każdym z OWES (Nidzica, Olsztyn , Ełk, Elbląg), w trakcie których omówiane są wyniki postępu realziacji zaplanowanych  wskażników.

W ramach przedmiotowego zadania przewiduje się zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej i organizowanie jego prac. Komitet, złożony z przedstawicieli samorządu województwa i samorządów lokalnych, a także przedstawicieli sektora ekonomii społecznej, nauki, biznesu oraz organizacji pozarządowych, będzie się spotykał conajmniej dwa razy w roku w celu omówienia istotnych kwestii z punktu widzenia rozwoju ekonomii społecznej w regionie. Ponadto w ramach zadania planowany jest regularny monitoring stanu ekonomii społecznej w regionie.

 

Regulamin rekrutacji uczestników do projektu "Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach"

Regulamin_Projektu_Ekonomia_Społeczna_na_Warmii_i_Mazurach_na_lata_2021-2023.doc

Regulamin_Projektu_Ekonomia_Społeczna_na_Warmii_i_Mazurach_na_lata_2021-2023.pdf

 

Formularz rekrutacji uczestnika do projektu "Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach"

Formularz_Zgłoszeniowy__do_Projektu_Ekonomia_Społeczna_na_Warmii_i_Mazurach_na_lata_2021-2023_wersja_monochormatyczna.pdf

Formularz_Zgłoszeniowy__do_Projektu_Ekonomia_Społeczna_na_Warmii_i_Mazurach_na_lata_2021-2023_wersja_kolorowa.pdf

 

Wartość ogółem projektu z dofinansowaniem UE : 2 004 002,65 zł

Wkład UE :  1 703 402,25 zł