Informacje o projekcie pozakonkursowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzedu Marszałkowskiego Województwq Warmińsko-Mazurskiego pt. „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach” na lata 2018-2020.

 

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, wychodząc naprzeciw wyzwaniom nowej polityki społecznej, kontynuuje tworzenie systemu wsparcia i koordynacji rozwoju ekonomii społecznej, zapoczątkowanego w okresie programowania 2007-2013 w ramach Projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie  „Efektywnie, Fachowo, Skutecznie na Warmii i Mazurach”.

Od 1 lutego 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie realizował pierwszą edycję projektu pozakonkursowego pt. „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach” w ramach Poddziałania 11.3.2. Koordynacja ekonomii społecznej w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Od 1 stycznia 2018 roku do 2020 roku realizowana jest druga edycja przedmiotowego projektu na Warmii i Mazurach.

Celem obecnie realizowanego projektu jest wzmocnienie znaczenia ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach poprzez funkcjonowanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (RKRES), umocnienie powiązań podmiotów ekonomii społecznej, wzrost widoczności podmiotów ekonomii społecznej i współpracy jednostek samorządu terytorialnego w celu budowania dobrego klimatu dla rozwoju ekonomii społecznej do końca 2020 r..

 Projekt zakłada realizację 5 zadań:

1. Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej;

2. Działania na rzecz zwiększania widoczności podmiotów ekonomii społecznej w regionie;

3. Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w regionie;

4. Budowanie współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz ekonomii społecznej w regionie.

5. Wizyty studyjne dla przedstawicieli środowiska ekonomi społecznej

 

Grupę docelową w projekcie stanowią pracownicy lokalnych i regionalnych podmiotów działających na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

W ramach pierwszego zadania przewiduje się zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej i organizowanie jego prac. Komitet, złożony z przedstawicieli samorządu województwa i samorządów lokalnych, a także przedstawicieli sektora ekonomii społecznej, nauki, biznesu oraz organizacji pozarządowych, będzie się spotykał conajmniej dwa razy w roku w celu omówienia istotnych kwestii z punktu widzenia rozwoju ekonomii społecznej w regionie. Ponadto w ramach zadania planowany jest regularny monitoring stanu ekonomii społecznej w regionie.

Ważne jest również wsparcie podmiotów ekonomii społecznej w celu zwiększenia ich widoczności jako dostawców produktów i usług dla lokalnych społeczności. Dlatego w ramach tego zadania w projekcie planuje się organizację Warmińsko-Mazurskich Dni z Ekonomią Społeczną- regionalne wydarzenie skierowane do podmiotów ekonomii społecznej, władz lokalnych, instytucji pomocy społecznej i rynku pracy, a także przedstawicieli sektora edukacji i biznesu. Podczas konferencji zostaną zaprezentowane dobre praktyki rozwoju ekonomii społecznej z terenu województwa oraz kraju. Ponadto uczestnicy spotkania podczas zorganizowanych paneli dyskusyjnych będą rozmawiać o rozwoju ekonomii społecznej poprzez tworzenie wiosek tematycznych, spółdzielni socjalnych, ekonomizację organizacji pozarządowych.

Zadanie przewiduje również organizację procesu certyfikacji PES znakiem promocyjnym „Zakup Prospołeczny”. Działanie ma na celu budowanie pozytywnego wizerunku PES jako firm zorientowanych na realizację celów społecznych. Przyznanie Znaku wskazuje na wysoką jakość oferowanych przez te podmioty towarów i usług.

Drugim zadaniem projektu jest Współpraca z Jednostkami Samorządu Terytoraialnego  na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w regionie, współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami lokalnymi w zakresie stosowania klauzul społecznych, jak również zlecania zadań podmiotom ekonomii społecznej. W ramach Projektu przewiduje się organizowanie działań edukacyjnych w samorządach lokalnych na rzecz wdrożenia w gminach i powiatach klauzul społecznych w zamówieniach publicznych oraz poszerzania zlecania zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej. W okresie realizacji Projektu planuje się objęcie 16 jednostek samorządu terytorialnego wsparciem eksperckim w zakresie stosowania klauzul społecznych oraz zlecania zadań podmiotom ekonomii społecznej. Założeniem tej formy wsparcia jest wzmocnienie wspólnot samorządowych poprzez doprowadzenie do dostarczania usług publicznych przy wykorzystaniu własnych zasobów kapitału społecznego, a przez to wzrost liczby zleceń usług udzielanych podmiotom ekonomii społecznej.

W ramach zadania czwartego Budowanie współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz ekonomii społecznej w regionie- planuje się cykl spotkań sieciujących  dla członków Regionalnej Platforma Współpracy na rzecz Ekonomii Społecznej tj.  CIS-y, KIS-y,ZAZ-y, WTZ-y.  Celem tych spotkań jest zwiększenie poziomu komunikacji i zacieśnienie współpracy pomiędzy PES o charakterze reintegracyjnym. Podczas spotkań planuje się podjąć tematykę związaną ze współpracą podmiotów na rzecz osób niepełnosprawnych, promocją dobrych praktyk współdziałania instytucji, rozwojem współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem społecznej. Sieć ma być także platformą wymiany informacji i wiedzy o metodach działania podmiotów oraz dobrych praktyk na poziomie regionu. Dla sprawnej koordynacji sektora ekonomii społecznej w ramach projektu planuje się ścisłą współpracę z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej. W tym celu została utworzona sieć współpracy działających w regionie OWES-ów. OWES-y będą miały możliwość wymiany doświadczeń podczas cyklicznych spotkań, jak również zorganizowanej wizyty studyjnej. W ramach przedmiotowego zadania planuje sie budowanie powiązań pomiędzy nauką, biznesem i ekonomią społeczną na poziomie regionalnym w celu nawiązania stałej współpracy na rzecz rozowju ekonomii społecznej.

W ramach ostatniego zadania  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej planuje organizację  szeregu wizyt studyjnych dla przedstawicieli środowiska ekonomi społecznej do podmiotów ekonomii społecznej zarówno w kraju jak i zagranicą ( Włochy 2018 r.,  Austria 2019 r., Hiszpania 2020 r). Wizyty studyjne dla przedstawicieli JST mająca na celu m.in. poznanie dobrych praktyk funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej w kraju i zaganicą.

 

 Regulamin rekrutacji uczestników do projektu "Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach"

 Regulamin_Projektu_Ekonomia_Społeczna_na_Warmii_i_Mazurach.pdf

 

Wartość ogółem projektu z dofinansowaniem UE : 2 158 612,28 zł

Wkład UE :  1 834 820,43 zł