DEFINICJA EKONOMII SPOŁECZNEJ określona została w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej przyjęty przez Radę Ministrów 12 sierpnia 2014 r.

Ekonomia społeczna (gospodarka społeczna) wg tego rządowego dokumentu:to sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy:  integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną,  tworzeniu miejsc pracy,  świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego),  rozwojowi lokalnemu.

W sferze ekonomii społecznej działają podmioty ekonomii społecznej, obejmujące cztery główne grupy:

1. Przedsiębiorstwo społeczne, będące fundamentem ekonomii społecznej. Podmiot ten posiada cechy wspólne dla podmiotów z pozostałych grup, ale charakteryzuje się tym, że:  jest to podmiot prowadzący działalność gospodarczą, wyodrębniony pod względem organizacyjnym i rachunkowym;  celem działalności gospodarczej jest integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym przypadku wymagane jest zatrudnienie co najmniej 50% osób pochodzących z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym lub 30% niepełnosprawnych o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności) lub świadczenie usług społecznych użyteczności publicznej, przy jednoczesnej realizacji celów prozatrudnieniowych (zatrudnienie min. 20% osób z określonych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym);  nie rozdziela zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców, ale przeznacza go na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną (w przypadku przedsiębiorstw o charakterze zatrudnieniowym) lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo;  jest zarządzany na zasadach demokratycznych lub co najmniej konsultacyjnodoradczych z udziałem pracowników i innych interesariuszy, zaś wynagrodzenia kadry zarządzającej są ograniczone limitami. Status przedsiębiorstwa społecznego uzyskiwany będzie na podstawie przepisów o przedsiębiorstwie społecznym poprzez uzyskanie odpowiedniego wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

2. Podmioty reintegracyjne, służące reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, tj. Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Wojewódzki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej Warmia i Mazury 2015-2020 19 Społecznej; formy te nie będą w żadnym przypadku przedsiębiorstwami społecznymi, ale mogą przygotowywać do prowadzenia lub pracy w przedsiębiorstwie społecznym lub być prowadzone jako usługa na rzecz społeczności lokalnej przez przedsiębiorstwa społeczne;

3. Podmioty działające w sferze pożytku publicznego, które prowadzą działalność ekonomiczną i zatrudniają pracowników, choć ich aktywność nie jest oparta na ryzyku ekonomicznym. Są to organizacje pozarządowe prowadzące działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego; podmioty te mogą stać się przedsiębiorstwami społecznymi, o ile podejmą działalność gospodarczą w pewnym zakresie, podejmując również zobowiązania statutowe odnośnie do dystrybucji zysku;

4. Podmioty sfery gospodarczej, które tworzone były jednak w związku z realizacją celu społecznego, bądź dla których leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. Są to podmioty, które nie posiadają wszystkich cech przedsiębiorstwa społecznego. Grupę tę można podzielić na cztery podgrupy: − organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych; − Zakłady Aktywności Zawodowej; − spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie; − pozostałe spółdzielnie o charakterze konsumenckim i wzajemnościowym.

Osobną, piątą grupą w obszarze ekonomii społecznej są pojawiające się coraz częściej inicjatywy o charakterze nieformalnym, m.in. ruch rodzących się kooperatyw spożywców w: Białymstoku, Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie oraz Wrocławiu, inicjatywy działające w sferze wzajemnościowej oraz inicjatywy lokalne np. ruchy miejskie, lokatorskie i sąsiedzkie.