Obecnie realizowana jest trzecia edycja projektu  pozakonkursowego pt. "Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach" na lata 2021-2023. Czas realizacji projektu tj. 01.04.2021- 30.06.2021 r.

W dążeniu do rozwoju sektora ekonomii społecznej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  w Olsztynie planuje kontynuację działań  realizowanych w latach poprzednich dot. koordynacji ekonomii społecznej w województwie warmińsko-mazurskim.

Dla sprawnej koordynacji sektora planujemy w dalszym ciągu współpracować z siecią Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej zlokalizowanych w Olsztynie, Elblągu, Nidzicy oraz Ełku.

Nadrzędnym zadaniem ROPS jest inicjowanie współpracy jednostek organizacji pomocy społecznej z podmiotami ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym.

Należy pamiętać, iż niezbędne jest tworzenie współpracy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z  jednostkami samorządu terytorialnego i  innymi podmiotami  lokalnymi w zakresie stosowania klauzul społecznych, zlecania zadań podmiotom ekonomii społecznej. 

W związku z tym projekt  pozakonkursowy pt. "Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach" na lata 2021-2023 w ramach trzeciej edycji zakłada objęciem wsparcia  500 pracowników  z regionu  działających na rzecz rozwoju sektora ekonomii.

Harmonogram spotkań organizowanych w ramach projektu „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach” przez Biuro ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz polityki prorodzinnej w 2022 roku 

Miesiąc 2022r.

lp.

Data spotkania/ konferencji

Temat spotkania/konferencji/wydarzenia

organizator

 

Styczeń

1

12 stycznia

Spotkanie online RKRES, OWES w sprawie Rocznego planu działań informacyjno-promocyjnych ekonomii społecznej

 

2

Styczeń

Monitoring Spółdzielni Socjalnych – rok 2021

 

3

Styczeń

Monitoring Wojewódzkiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej i Solidarnej Warmia i Mazury 2021-2025

 

4

Styczeń

Zatwierdzenie i upowszechnienie rocznego planu działań informacyjno-promocyjnych ekonomii społecznej

 

5

Styczeń

Współpraca z uczelniami wyższymi w celu opracowania wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej

 

6

Styczeń

Praca nad aktualizacją strony internetowej projektu www.es.warmia.mazury.pl

 

7

28 stycznia

Spotkanie monitoringowe online  OWES

 

8

styczeń

Działania związane z budowaniem marki es.

 

Luty

1

Luty

Monitoring Spółdzielni Socjalnych – rok 2021

 

2

Luty

Monitoring Wojewódzkiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej i Solidarnej Warmia i Mazury 2021-2025

 

3

Luty

Organizacja spotkań, zajęć pilotażowych w szkołach w Olsztynie dystrybucja gry planszowej

 

4

Luty

Opracowanie koncepcji oraz przygotowanie dokumentacji do wszczęcia postępowania  dot. badania z zakresu polityki społecznej- (tematyka badania zostanie ustalona wspólnie z OWES i RKRES)

 

5

Luty

 Dokonanie przeglądu zapisów Konkursu Ambasador ES i wprowadzenie zmian do dokumentacji – uzgodnienie z Kapitułą zakresu zmian

 

6

Połowa lutego

Wszczęcie postępowania dot. organizacji spotkania RKRES

 

7

Połowa lutego

Wysyłka informacji do wszystkich PES w sprawie katalogu wielkanocnego produktów i usług PES

 

9

Luty

Organizacja spotkania Członków Zespołu ds. współpracy nauki i es  w celu omówienia i wypracowania bieżących kierunków działań

 

10

Luty

Udział w spotkaniach powiatowych zespołów ds. rozwoju ekonomii społecznej zgodnie z potrzebami zespołów

 

11

Luty

Działania zw. z budowaniem marki es w regionie

 

Marzec

1

Marzec

Monitoring Wojewódzkiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej i Solidarnej Warmia i Mazury 2021-2025

 

2

Marzec

Praca nad aktualizacją strony internetowej projektu www.es.warmnia.mazury.pl

 

3

Marzec

Praca nad organizacją spotkania z uczniami olsztyńskich szkół w celu organizacji miejskiej gry terenowej dot. ekonomii społecznej.

 

4

Marzec

Udział w spotkaniach powiatowych zespołów ds. rozwoju ekonomii społecznej

 

5

18 marca

Uroczyste posiedzenie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej RKRES

Olsztyn

6

Marzec

Monitoring i realizacja rocznego planu działań informacyjno-promocyjnych ekonomii społecznej.

 

7

Marzec

Opracowanie raportu nt. funkcjonowania spółdzielni socjalnych w 2021 r.

 

8

Marzec

Gromadzenie informacji do Wielkanocnego Katalogu PES

 

9

31 marca

Spotkanie monitoringowe OWES – Nidzica:

Wszczęcie postępowania na catering na spotkanie; 

 

10

Marzec

Działania zw. z budowaniem marki es w regionie

 

kwiecień

1

Kwiecień

Opracowanie raportu z monitoringu WPRESiS

 

2

Do 4 kwietnia

Opracowanie Wielkanocnego Katalogu PES

 

3

8 kwietnia

Spotkanie powiatowych zespołów ds. ekonomii społecznej na poziomie regionalnym (wynajęcie Sali, usługa restauracyjna, moderator)

Olsztyn

6

Kwiecień

Spotkanie online Rady Regionalnej Platformy Współpracy na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej

 

7

Kwiecień

Organizacja miejskiej gry terenowej dla uczniów

 

8

27 kwietnia

Subregionalne spotkanie w celu budowania współpracy instytucji pomocowych i PES (subregion elbląski)

 

9

Kwiecień

Udział w spotkaniach powiatowych zespołów ds. rozwoju ekonomii społecznej

 
 

maj

1

Maj

Ogłoszenie konkursu „AMBASADOR ES NA WiM”

 

2

Maj

Przyjmowanie wniosków w ramach certyfikacji PES znakiem „Zakup Prospołeczny”, ocena formalna wniosków

 

3

Maj

Finansowanie udziału PES w targach/eventach

 

4

11 maja

Subregionalne spotkanie w celu budowania współpracy instytucji pomocowych i PES (subregion ełcki)

 

5

19-20 maja

2-dniowe spotkanie Regionalnej Platformy Współpracy na rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej

 

6

24 maja

Subregionalne spotkanie w celu budowania współpracy instytucji pomocowych i PES (subregion nidzicki)

 

7

Maj

Udział w spotkaniach powiatowych zespołów ds. rozwoju ekonomii społecznej

 
 

Czerwiec

1.

3 czerwca

Subregionalne spotkanie w celu budowania współpracy instytucji pomocowych i PES (subregion olsztyński)

 

2

8-9 Czerwiec

Wyjazdowe posiedzenie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (RKRES)- wizyta studyjna sub. elbląski

 

3.

20 Czerwiec

Wizyta studyjna dla szkoły - laureata konkursu Ambasador ekonomii społecznej w 2021r.

 

4.

21 Czerwiec

Wizyta studyjna dla szkoły - laureata konkursu Ambasador ekonomii społecznej w 2021r.

 

5

22 Czerwiec

Wizyta studyjna dla szkoły - laureata konkursu Ambasador ekonomii społecznej w 2021r.

 

6

Czerwiec

Posiedzenie kapituły Znaku Promocyjnego ES „Zakup Prospołeczny”

 

7

Czerwiec

Posiedzenie Kapituły Konkursu Ambasador Ekonomii Społecznej

 

8

Czerwiec

Monitoring i realizacja rocznego planu działań informacyjno-promocyjnych ekonomii społecznej.

 

9

Czerwiec

Udział w spotkaniach powiatowych zespołów ds. rozwoju ekonomii społecznej

 
 

Lipiec

1

Lipiec

Spotkanie online Rady Regionalnej Platformy Współpracy na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej

 

2

Lipiec

Praca nad aktualizacją strony internetowej projektu www.es.warmnia.mazury.pl

 

3

Lipiec

Prace nad organizacją II Gali Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach

 
 

Sierpień

1

Sierpień

Praca nad aktualizacją strony internetowej projektu www.es.warmnia.mazury.pl

 

2

Sierpień

Prace nad organizacją II Gali Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach

 

 Wrzesień

2

14 Wrzesień

Spotkanie monitoringowe OWES Ełk

 

3

8-9 września

2- dniowe spotkanie  dla JST – (doradztwo eksperckie)

 

4

23 Wrzesień

Posiedzenie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (RKRES) online

 

5

Wrzesień

Udział w  wizycie studyjnej w ramach Forum Inicjatyw Lokalnych Polski Wschodniej.

Lublin

6

Wrzesień

Praca nad aktualizacją strony internetowej projektu www.es.warmnia.mazury.pl

 

7

Wrzesień

Monitoring i realizacja rocznego planu działań informacyjno-promocyjnych ekonomii społecznej.

 

8

Wrzesień

Udział w spotkaniach powiatowych zespołów ds. rozwoju ekonomii społecznej

 
 

Październik

1

6 Październik

III Gala Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach

 

2

6-7 Październik

2 dniowe Spotkanie Sieci OWES

 

3

Październik

Doradztwo eksperckie dla PES -reintegracyjnych

 

4

Październik

Spotkanie  Członków Zespołu ds. współpracy nauki i es

 

6

14 października

Złożenie wniosku o płatność – wnioskującego o zaliczkę

 

7

Październik

Wybór eksperta oraz ustalenie harmonogramu spotkań z ekspertem ds. promocji.

 

10

Październik

Organizacja spotkania popularyzującego działania w obszarze instrumentów zwrotnych

 

11

24 Październik

Wysyłka informacji do wszystkich PES w sprawie katalogu bożonarodzeniowego produktów i usług PES

 
 

Listopad

1

4 Listopada

Spotkanie monitoringowe OWES Elbląg

 

2

Listopad

Praca nad aktualizacją strony internetowej projektu www.es.warmnia.mazury.pl

 

3

Listopad

ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH, FILMY,SPOTY

 

4

17-18 listopada

2-dniowe spotkanie Regionalnej Platformy Współpracy na rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej (100 os.)

 

5

Listopad

Gromadzenie informacji do Bożonarodzeniowego Katalogu PES, opracowanie katalogu

 

6

Listopad

Organizacją wspólnej konferencji naukowej uwiecznionej wydawnictwem dotyczącym  ekonomii  społecznej.

 
 

Grudzień

1

Grudzień

Upowszechnianie Bożonarodzeniowego Katalogu PES; udostępnienie katalogu

 

2

2 Grudnia

Posiedzenie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej- online

 

3

Grudzień

Finansowanie udziału PES w Jarmarkach Bożonarodzeniowych

 

4

Grudzień

Monitoring i realizacja rocznego planu działań informacyjno-promocyjnych ekonomii społecznej.