Kluczowym dokumentem programowym w zakresie planowania działań w obszarze polityki społecznej na poziomie regionu  jest „Wojewódzki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej  Warmia i Mazuury 2015-2000."  Obecnie na finiszu są  pracę nad aktualizacją tego dokumnetu. pn. Wojewódzki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej i Solidarnej Warmia i Mazury 2021 2025.

Wojewódzki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej  Warmia i Mazury 2015-2020 opracowany został  przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie oraz przez członków Zespół do spraw opracowania Wojewódzkiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej Warmia i Mazury powołanych Uchwałą Nr 61/703/14/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 listopada 2014 r.

Dokument ten koncentruje się przede wszystkim na określeniu kierunków i głównych celów rozwoju ekonomii społecznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2015-2020. Koordynacja działań związanych z interwencją i rozwojem ekonomii społecznej w regionie odnosi się w głównej mierze do podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych, a także otoczenia (również instytucjonalnego), w którym rozwija się ten sektor.

Zaplanowane w Programie działania mają również służyć wzmacnianiu procesów zatrudnieniowych w przedsiębiorstwach społecznych oraz nastawione są na tworzenie nowych miejsc pracy, przy jednoczesnym podnoszeniu konkurencyjności tych przedsiębiorstw, co w efekcie daje szansę na stabilne zatrudnienie w warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb osób będących w trudnej sytuacji na rynku pracy.

Ponadto w centralnym punkcie interwencji znajdują się osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, a także odbiorcy usług społecznych świadczonych przez PES, w tym PS. Przedsięwzięcia służące zwiększeniu popytu i podaży usług społecznych świadczonych przez przedsiębiorstwa społeczne przełożą się na większą dostępność tych usług dla ich odbiorców. Ponadto powinny również wpłynąć na zwiększenie skali usług opiekuńczych i społecznych świadczonych w oparciu o potencjał społeczności lokalnej.

Ekonomia społeczna postrzegana jest w tym dokumencie wielopłaszczyznowo, ponieważ jest to sektor związany z wieloma dziedzinami życia społecznego, gospodarczego, kulturowego i edukacyjnego, który istotnie wpływa na rozwój regionu i społeczności lokalnej. Zatem struktura działań regionalnych w ramach polityki wobec ekonomii społecznej będzie wdrażana przy zastosowaniu środków finansowych w ramach funduszy europejskich, środków budżetu państwa oraz środków budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

 

W programie szczególny nacisk położono na zwiększenie efektywności działań na rzecz tworzenia miejsc pracy, reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, jak również rozwoju usług społecznych użyteczności publicznej i zadań publicznych w zakresie rozwoju lokalnego.

Wojewódzki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej Warmia i Mazury 2015-2020

WPRES_2015-2020.pdf

 

 

W celu badania stanu rozowju ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie co roku prowadzi monitoring funkcjonowania ekonomii społecznej w regionie i analizuje efekty założonych wskaźników Wojewódzkiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej Warmia i Mazury na lata 2015-2020.

 

Poniżej prezentujemy stan rozowju  ekonomii społecznej w danym roku kalendarzowym na przestrzeni lat 2015-219:

Raport_WPRES_za_2019 r. pdf

Raport_WPRES_za_2018 r. pdf

Raport_WPRES_za_2017 r. pdf

Raport_WPRES_za_2016 r. pdf

Raport_WPRES_za_2015 r. pdf

Raport_WPRES_za_2014 r. .pdf

Raport_WPRES_za_2015 r. pdf