Kluczowym dokumentem programowym w zakresie planowania działań w obszarze polityki społecznej na poziomie regionu  jest Wojewódzki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej i Solidarnej Warmia i Mazury 2021-2025, któy został przyjęty do realizacji na posiedzeniu Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 30 marca 2021 r. Uchwałą Nr 16/168/21/VI pn „Wojewódzki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej i Solidarnej Warmia i Mazury 2021-2025”

Ww. Program zastąpił dotychczasowo obowiązujący Program - „Wojewódzki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej  Warmia i Mazury na lata 2015-2020" przyjęty Uchwałą Nr 61/703/14/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 listopada 2014 r.

Wojewódzki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej i Solidarnej Warmia i Mazury na lata 2015-2020 opracowany został przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie. Predmiotowy dokument koncentrował się przede wszystkim na kontynuacji dotychczasowych działań i określeniu nowych kierunków rozwoju ekonomii społecznej i solidarnej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2015-2020. Koordynacja działań związanych z interwencją i rozwojem ekonomii społecznej w regionie odnosi się w głównej mierze do podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych, a także otoczenia (również instytucjonalnego), w którym rozwija się ten sektor.

Ekonomia społeczna postrzegana jest w tym dokumencie wielopłaszczyznowo, ponieważ jest to sektor związany z wieloma dziedzinami życia społecznego, gospodarczego, kulturowego i edukacyjnego, który istotnie wpływa na rozwój regionu i społeczności lokalnej. Zatem struktura działań regionalnych w ramach polityki wobec ekonomii społecznej będzie wdrażana przy zastosowaniu środków finansowych w ramach funduszy europejskich, środków budżetu państwa oraz środków budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

 

W programie szczególny nacisk położono na zwiększenie efektywności działań na rzecz tworzenia miejsc pracy, reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, jak również rozwoju usług społecznych użyteczności publicznej i zadań publicznych w zakresie rozwoju lokalnego.

Wojewódzki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej Warmia i Mazury 2015-2020

Wojewódzki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej Warmia i Mazury 2015-2020 (WPRES)_2015-2020.pdf

 

 

Poniżej prezentujemy raport zbiorczy z wdrażania Wojewódzkiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej Warmia i Mazury na lata 2015-2020. Analiza  efektów realizacji wskaźników ww. Programu.

Raport_podsumowujący wdrażanie Wojewódzkiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej Warmia i Mazury 2015-2020 WPRES w latach_2015-2020.doc

Raport_podsumowujący wdrażąnie Wojewódzkiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej Warmia i Mazury 2015-2020 WPRES_w latach 2015-2020.pdf

 

 

W celu badania stanu rozowju ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie co roku prowadzi monitoring funkcjonowania ekonomii społecznej w regionie i analizuje efekty założonych wskaźników Wojewódzkiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej Warmia i Mazury na lata 2015-2020.

 

Poniżej prezentujemy stan rozowju  ekonomii społecznej w danym roku kalendarzowym na przestrzeni lat 2015-2020:

 

Raport WPRES  za 2020 r.. doc

Raport_WPRES  za 2020 r. pdf

Raport_WPRES_za_2019 r. pdf

Raport_WPRES_za_2018 r. pdf

Raport_WPRES_za_2017 r. pdf

Raport_WPRES_za_2016 r. pdf

Raport_WPRES_za_2015 r. pdf

Raport_WPRES_za_2014 r. .pdf

Raport_WPRES_za_2015 r. pdf