W dniach 19-20 października  2017 r. w Lidzbarku Warmińskim odbyło  się  spotkanie wzmacniające sieć podmioty reintegracyjne z województwa warmińsko-mazurskiego.Spotkanie zorganizowane było w ramach projektu pozakonkursowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego ROPS pt. „Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.                                                                                                                      

Głównym celem spotkania było dalsze wzmacnianie funkcjonującej regionalnej platformy podmiotów reintegracyjnych z województwa warmińsko-mazurskiego. Ważną rolą spotkania było zacieśnienie współpracy podmiotów ekonomii społecznej  o charakterze reintegracyjnym z jednostkami systemu pomocy społecznej, powiatowymi urzędami pracy oraz ośrodkami wsparcia ekonomii społecznej.                                 
Spotkanie uroczyście otworzyła Pani Wiesława Przybysz - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej wraz z Piotrem Kubarewiczem - Przewodniczącym Platformy. Pani Dyrektor ROPS zaprezentowała licznym uczestnikom spotkania aktualny stan funkcjonownia ekonomii społecznej w województwie warmińsko-mazurskim.
Z kolei Pan Piotr Kubarewicz z Zakładu Aktywności Zawodowej z Biskupca przedstawił dotychczasowe efekty działaności Regionalnej Platformy Współpracy na Rzecz  Rozwoju Ekonomii Społecznej, a także podzielił się zdobytym doświadczeniam  z odbytej wizyty studyjnej z przedstawicielami Warsztatów Terapi Zajeciowej oraz Zakładów Aktywności Zawodowej w woj. wielkopolskim we wrześniu bieżącego roku.   

 Podczas pierwszego dnia spotkania uczestnicy zostali zapoznani z dobrymi praktykami realizacji projektów aktywizacji społeczno-zawodowej
w podmiotach reintegracyjnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnego, które zaprezentowała Pani Prezes Zarządu  Ad Rem  Małgorzata Woźna.


W drugiej części spotkania odbyły się warsztaty tematyczne dla poszczególnych  grup podmiotów reintegracyjnych tj.: przedstawicieli centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej, warsztatów  terapii zajęciowej.  Podczas spotkania nie zabrakło miejsca na dyskusje o  trudnościach  i praktycznych rozwiązaniach dotyczących wykorzystania środków z Europejskiego  Funduszu Społecznego.
W pierwszym dniu  spotkania Pan Arkadiusz Stec oraz Pani Katarzyna Kłosowska zaprezentowali  przedstawicielom środowiska ekonomii społecznej  przykłady dobrych praktyk funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej w woj. warmińsko-mazurskim.  Przykładem godnym naśladowania był Zakład Aktywności Zawodowej w Bartoszycach oraz Klub Integracji Społecznej w Kętrzynie.
Drugi dzień spotkania w Lidzbarku Warmińskim rozpoczął się również prezentacją  dobrych praktyk, które przedstawiła Pani Małgorzata Charubin wraz z Panią Lucyną Kruszczyńską z Warsztatów Terapii Zajęciowej z Ełku.
Kolejnym zagadnieniem, z którym zostali zaznajomieni uczestnicy spotkania była prezentacja eksperta firmy Ad Rem  Macieja Bielawskiego dotycząca planowania strategicznego jako narzędzia realizacji celów organizacji.
W drugiej części spotkania odbyły się warsztaty, w których zaproszeni goście podzieleni zostali na subregiony według swojego położenia geograficznego.  Celem prac w grupach była analiza zasobów funkcjonującej  infrastruktury podmiotów ekonomii społecznej w danym powiecie (CIS, KIS, ZAZ, WTZ, OWES, IPS, spółdzielnie socjalne, przedsiębiorstwa społeczne, spółki non-profit, instytucje działające  w sferze usług społecznych).
Ważną rolą intensywnej pracy w grupach było również zawiązanie ścisłej współpracy wewnątrzsektorowej  pomiędzy Klubami Integracji Społecznej, Centrami Integracji  Społecznymi  Zakładami Aktywności Zawodowej, Warsztatami Terapii Zajęciowej. Taka forma prac warsztatowych pozwoliła na swobodną wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami na temat możliwości wzajemnej współpracy, której  efektem może być zwiększenie skuteczności podejmowanych działań w procesie aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz wzrostu zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej. Praca w oddzielnych subregionach miała również za zadanie wypracowanie rozwiązań służących podniesieniu  jakości procesu reintegracji społeczno-zawodowej pomiędzy jednostkami pomocy  i integracji społecznej oraz rynku pracy.

Ekonomia_społeczna_dyr._Przybysz_19-20.10.2017.pdf

Planowanie_strategiczne_w_organizacji.pdf

Dobre_praktyki_projektów_w_RPO.pdf

 

 

zdjecia Lidzbark Warmiński 19 20.10.2017 i 20.09.2017 030 Large

zdjecia Lidzbark Warmiński 19 20.10.2017 i 20.09.2017 032 Large

zdjecia Lidzbark Warmiński 19 20.10.2017 i 20.09.2017 034 Large

zdjecia Lidzbark Warmiński 19 20.10.2017 i 20.09.2017 036 Large

zdjecia Lidzbark Warmiński 19 20.10.2017 i 20.09.2017 037 Large

zdjecia Lidzbark Warmiński 19 20.10.2017 i 20.09.2017 041 Large

zdjecia Lidzbark Warmiński 19 20.10.2017 i 20.09.2017 043 Large

 

 

zdjecia Lidzbark Warmiński 19 20.10.2017 i 20.09.2017 044 Large

zdjecia Lidzbark Warmiński 19 20.10.2017 i 20.09.2017 052 Large

zdjecia Lidzbark Warmiński 19 20.10.2017 i 20.09.2017 049 Large

zdjecia Lidzbark Warmiński 19 20.10.2017 i 20.09.2017 055 Large

zdjecia Lidzbark Warmiński 19 20.10.2017 i 20.09.2017 059 Large

zdjecia Lidzbark Warmiński 19 20.10.2017 i 20.09.2017 059 Large

zdjecia Lidzbark Warmiński 19 20.10.2017 i 20.09.2017 065 Large

zdjecia Lidzbark Warmiński 19 20.10.2017 i 20.09.2017 066 Large

zdjecia Lidzbark Warmiński 19 20.10.2017 i 20.09.2017 070 Large

zdjecia Lidzbark Warmiński 19 20.10.2017 i 20.09.2017 073 Large

zdjecia Lidzbark Warmiński 19 20.10.2017 i 20.09.2017 076 Large

zdjecia Lidzbark Warmiński 19 20.10.2017 i 20.09.2017 077 Large

zdjecia Lidzbark Warmiński 19 20.10.2017 i 20.09.2017 078 Large

zdjecia Lidzbark Warmiński 19 20.10.2017 i 20.09.2017 079 Large

zdjecia Lidzbark Warmiński 19 20.10.2017 i 20.09.2017 081 Large

zdjecia Lidzbark Warmiński 19 20.10.2017 i 20.09.2017 086 Large

zdjecia Lidzbark Warmiński 19 20.10.2017 i 20.09.2017 088 Large

zdjecia Lidzbark Warmiński 19 20.10.2017 i 20.09.2017 091 Large

zdjecia Lidzbark Warmiński 19 20.10.2017 i 20.09.2017 094 Large

zdjecia Lidzbark Warmiński 19 20.10.2017 i 20.09.2017 095 Large

zdjecia Lidzbark Warmiński 19 20.10.2017 i 20.09.2017 097 Large

zdjecia Lidzbark Warmiński 19 20.10.2017 i 20.09.2017 099 Large

zdjecia Lidzbark Warmiński 19 20.10.2017 i 20.09.2017 099 Large

zdjecia Lidzbark Warmiński 19 20.10.2017 i 20.09.2017 101 Large

zdjecia Lidzbark Warmiński 19 20.10.2017 i 20.09.2017 102 Large

zdjecia Lidzbark Warmiński 19 20.10.2017 i 20.09.2017 105 Large

zdjecia Lidzbark Warmiński 19 20.10.2017 i 20.09.2017 107 Large

zdjecia Lidzbark Warmiński 19 20.10.2017 i 20.09.2017 109 Large

zdjecia Lidzbark Warmiński 19 20.10.2017 i 20.09.2017 138 Large

zdjecia Lidzbark Warmiński 19 20.10.2017 i 20.09.2017 113 Large

zdjecia Lidzbark Warmiński 19 20.10.2017 i 20.09.2017 112 Large

zdjecia Lidzbark Warmiński 19 20.10.2017 i 20.09.2017 132 Large

 zdjecia Lidzbark Warmiński 19 20.10.2017 i 20.09.2017 133 Large

zdjecia Lidzbark Warmiński 19 20.10.2017 i 20.09.2017 130 Large

zdjecia Lidzbark Warmiński 19 20.10.2017 i 20.09.2017 128 Large

zdjecia Lidzbark Warmiński 19 20.10.2017 i 20.09.2017 120 Large

zdjecia Lidzbark Warmiński 19 20.10.2017 i 20.09.2017 119 Large

zdjecia Lidzbark Warmiński 19 20.10.2017 i 20.09.2017 126 Large

zdjecia Lidzbark Warmiński 19 20.10.2017 i 20.09.2017 122 Large

zdjecia Lidzbark Warmiński 19 20.10.2017 i 20.09.2017 135 Large

zdjecia Lidzbark Warmiński 19 20.10.2017 i 20.09.2017 136 Large

zdjecia Lidzbark Warmiński 19 20.10.2017 i 20.09.2017 140 Large

zdjecia Lidzbark Warmiński 19 20.10.2017 i 20.09.2017 142 Large

zdjecia Lidzbark Warmiński 19 20.10.2017 i 20.09.2017 143 Large

zdjecia Lidzbark Warmiński 19 20.10.2017 i 20.09.2017 145 Large

zdjecia Lidzbark Warmiński 19 20.10.2017 i 20.09.2017 146 Large

zdjecia Lidzbark Warmiński 19 20.10.2017 i 20.09.2017 147 Large

zdjecia Lidzbark Warmiński 19 20.10.2017 i 20.09.2017 148 Large