W dniach 24-25 maja 2018 r. w siedzibie Hotelu ANEK w Mrągowie odbyło się spotkanie Sieci kooperacji podmiotów reintegracyjnych, tj. Klubów i Centrów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej, pn. Regionalna Platforma Współpracy na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej. Spotkanie zorganizowane było w ramach Projektu pozakonkursowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego ROPS pt. „Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Celem dwudniowego spotkania było dalsze wzmacnianie funkcjonującej regionalnej sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym, tworzenie dobrego klimatu jak również wymiana informacji i doświadczeń w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej uczestników podmiotów reintegracyjnych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Spotkanie uroczyście otworzyła Magdalena Mańkowska – p.o. kierownik biura ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz polityki prorodzinnej ROPS. Następnie Przewodniczący Platformy, Pan Piotr Kubarewicz przedstawił dotychczasowe efekty działalności Regionalnej Platformy Współpracy na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej. Po prezentacji Przewodniczącego, ekspert Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych, Pan Damian Staniszewski, omówił zmiany dotyczące funkcjonowania spółdzielni socjalnych oraz poinformował o możliwościach udziału podmiotów reintegracyjnych w konsorcjach spółdzielczych. Pan Staniszewski zwrócił szczególną uwagę na możliwość realizowania usług społecznych (w tym usług na rzecz osób starszych) przez podmioty ekonomii społecznej.

Kolejnym punktem spotkania była dyskusja na temat pozyskania środków unijnych dla podmiotów reintegracyjnych, którą moderowała Pani Małgorzata Woźna. Podczas panelu dyskusyjnego mówiono o trudnościach związanych z otrzymaniem ww. środków oraz o różnych rozwiązaniach dotyczących tego tematu. Pani Wiesława Przybysz zwróciła uwagę na zmiany, jakie zostały wprowadzone w tzw. Wytycznych CT 9, które dotyczą grup możliwych do objęcia wsparciem w ramach RPO WiM 2014-2020. Po panelu, o budowaniu powiązań kooperacyjnych pomiędzy podmiotami ekonomii społecznej a biznesem opowiedziała Pani Paulina Ograbisz- ekspert zewnętrzny ze spółdzielni socjalnej PANATO. Pani Ograbisz zaprezentowała modelowy przykład działalności sieci podmiotów ekonomii społecznej. Sieć skupia spółdzielnie socjalne, zakłady aktywności zawodowej i inne PES-y działające
w branży krawieckiej. Sieć pod wspólnym szyldem produkuje tekstylia, które sprzedaje odbiorcom zewnętrznym, zarówno indywidualnym (poprzez stronę internetową) jak i instytucjonalnym. Przez lata funkcjonowania spółdzielnia socjalna PANATO wypracowała produkty, które z powodzeniem sprzedaje na polskim i zagranicznym rynku.  Ich marka wyróżnia się na tle innych produktów wyjątkowym designem i dbałością o jakość.

W drugiej części spotkania odbyły się warsztaty tematyczne dla poszczególnych grup podmiotów reintegracyjnych. Tematem warsztatów dla Centrów Integracji Społecznych było omówienie i ujednolicenie dokumentów dla CIS, które przedstawiła Pani Małgorzata Woźna. W grupie dla przedstawicieli Klubów Integracji Społecznych wywiązała się dyskusja na temat działania Forum KIS oraz wykorzystania środków unijnych w działaniach KIS-ów. Poruszono kwestię współpracy z samorządem lokalnym. Natomiast o sytuacji finansowej Zakładów Aktywności Zawodowej mówił kierownik ZAZ w Biskupcu, Pan Piotr Kubarewicz.  Drugiego dnia przedstawiciele Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprezentowali wyniki prowadzonych przez OWES-y badań nisz rynkowych w poszczególnych subregionach. Następnie Dariusz Jóźwiak, przedstawiciel ROPS, dokonał prezentacji infrastruktury usług społecznych na Warmii i Mazurach- materiału wypracowanego w ramach poprzedniego spotkania Platformy, który następnie był uzupełniany na warsztatach. W kolejnej części spotkania odbyły się warsztaty, w których zaproszeni goście zostali podzieleni na grupy. Warsztaty dotyczyły promocji produktów i usług podmiotów ekonomii społecznych. Podczas warsztatów uczestnicy zastanawiali się, co warto brać pod uwagę, aby lepiej promować produkty i usługi PES.

Ważną rolą intensywnej pracy w grupach było również zawiązanie ścisłej współpracy wewnątrzsektorowej  pomiędzy Klubami Integracji Społecznej, Centrami Integracji  Społecznej,  Zakładami Aktywności Zawodowej, Warsztatami Terapii Zajęciowej. Taka forma prac warsztatowych pozwoliła na swobodną wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami na temat możliwości wzajemnej współpracy i wspólnego działania w obszarze promocji produktów i usług podmiotów ekonomii społecznej.

Celem pracy w grupach było również opracowanie katalogu dobrych praktyk dla Klubów Integracji Społecznej, Centrów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej.

2018.05.25_wstęp.pdf

2018.05.25_zaz.pdf

wnioski_z_badania_nisz_rynkowych.pdf

Środki_unijne_dla_PES.pdf

IMG 1050IMG 1050IMG 1050IMG 1050IMG 1050IMG 1050IMG 1050IMG 1050IMG 1050IMG 1050IMG 1050IMG 1050IMG 1050IMG 1050IMG 1050IMG 1050IMG 1050IMG 1050IMG 1050IMG 1050IMG 1050IMG 1050IMG 1050IMG 1050IMG 1050IMG 1050IMG 1050IMG 1050IMG 1050IMG 1050