Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w dniach 16-17 maja 2019 r. w Mikołajkach zorganizował dwudniowe spotkanie Sieci kooperacji podmiotów reintegracyjnych, tj. Klubów i Centrów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej pn. Regionalna Platforma Współpracy na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej realizowane w ramach projektu pozakonkursowego ROPS pt. „Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach“.

Celem dwudniowego spotkania było dalsze wzmacnianie funkcjonującej regionalnej sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym, jak również wymiana informacji i doświadczeń w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej uczestników podmiotów reintegracyjnych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

Spotkanie otworzyli: Magdalena Mańkowska – p.o. kierownik biura ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz polityki prorodzinnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Piotr Kubarewicz- Przewodniczący Platformy.

Następnie z prezentacją wystąpiła Pani Katarzyna Żadziłko z Biura Planowania i Naboru Wniosków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie, która opowiedziała o działaniach podejmowanych w ramach przygotowań do przyszłej perspektywy finansowej na lata 2021-2027.

Kolejnym punktem spotkania było wystąpienie Pani  Joanny Jabłonki- Kastrau- Zastępcy Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w temacie „Usługi społeczne realizowane w ramach Funduszu Solidarnościowego”.

Po wystąpieniu Pani Dyrektor przyszedł czas na prezentację dobrych praktyk. Pani Dagmara Bielawska oraz Marta Florkowska ze Stowarzyszenia ESWIP podzieliły się swoimi doświadczeniami wynikającymi z udziału w zagranicznych wizytach studyjnych do podmiotów ekonomii społecznej we Włoszech oraz Szwecji. Efektem wyjazdów ma być utworzenie sklepu społecznego w ramach działalności Centrum Integracji Społecznej w Elblągu na wzór tego typu przedsięwzięć funkcjonujących w Europie.

Kolejnym punktem spotkania była dyskusja na temat „Orzekanie o niepełnosprawności w woj. warmińsko-mazurskim – aktualne tendencje i problemy” z udziałem:

 - Janusza Surmacz- Dyrektora PFRON Oddział Olsztyn;

-Renaty Dziąbkowskiej- Przewodniczącej Wojewódzkiego Zespołu ds. orzekania
   o niepełnosprawności;

- dr Grażyny Mościckiej- lekarza pulmonologa, orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Panel dyskusyjny moderował Piotr Kubarewicz. Podczas panelu dyskusyjnego mówiono o trudnościach uczestników WTZ, czy pracowników ZAZ-ów związanych z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności. Pani dr Grażyna Mościcka dodatkowo wystąpiła z prezentacją, wskazującą na różnice między systemem orzekania o niezdolności do pracy przez ZUS, a orzecznictwem prowadzonym przez zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. Pani doktor podkreśliła, że w orzecznictwie ZUS-owskim widoczna jest tendencja do zaostrzania kryteriów- jednak lekarze orzecznicy, wydając orzeczenie o niezdolności do pracy podkreślają, że nie wyklucza to automatycznie możliwości  podjęcia zatrudnienia.

Uczestnicy panelu przyznali zgodnie, że nie jest im znany stan prac nad planowanym od kilku lat połączeniem różnych systemów orzekania w jeden zintegrowany system, uwzględniające wszystkie kategorie osób, łącznie z rolnikami i służbami mundurowymi.

Pan Janusz Surmacz poinformował przedstawicieli podmiotów reintegracyjnych o możliwości udziału w bezpłatnych studiach podyplomowych z zakresu zarządzania os. niepełnosprawnymi.

Po panelu Dobra praktykę funkcjonowania KIS-u utworzonego przez stowarzyszenie zaprezentowała Pani Agnieszka Wiśniewska  z Klubu Integracji Społecznej „ATAK” w Elblągu.

W drugiej części spotkania odbyły się warsztaty tematyczne dla poszczególnych grup podmiotów reintegracyjnych (CIS/KIS/ZAZ/WTZ). Tematem warsztatów dla Centrów Integracji Społecznych był "CIS na otwartym rynku pracy".

Grupa przedstawicieli Klubów Integracji Społecznych pracowała nad dokumentacją związaną z powołaniem Forum KIS. Na początku warsztatów  wypracowano założenia do planu pracy Forum
w tym wstęp do opracowania standardów pracy KIS, a  następnie odbyła się Inauguracja W-M Forum KIS oraz wybór władz Forum. Przewodniczącą została Pani Katarzyna Kłosowska.

Natomiast w grupie przedstawicieli ZAZ o sytuacji finansowej Zakładów Aktywności Zawodowej mówił kierownik ZAZ w Biskupcu, Pan Piotr Kubarewicz. Podczas spotkania odbyły się warsztaty  z opracowania i realizacji Indywidualnych Programów Rehabilitacji.

Przedstawiciele Warsztatów Terapii Zajęciowej uczestniczyli z kolei w warsztacie pt. „Przyszłość WTZ-ÓW w kontekście ich finansowania”.

Drugiego dnia Pani Kinga Wołotkiewicz, przedstawiciel Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej opowiedziała o możliwości komunikacji podmiotów reintegracyjnych w zakresie aktywizacji  uczestników/ pracowników KIS, CIS, WTZ, ZAZ z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej na przykładzie subregionu ełckiego.

Następnie o różnych formach wsparcia w usamodzielnianiu i zamieszkaniu osób z niepełnosprawnością intelektualną – na przykładzie PSONI Koło w Gdańsku opowiedziała Pani Joanna Cwojdzińska- ekspert zewnętrzny.

 Następnie Piotr Kubarewicz wystąpił z prezentacją „Rozwój  infrastrukturalny NGO na przykładzie PSONI Koło w Biskupcu”. Pan Piotr opowiedział o wszystkich zrealizowanych w ostatnich latach przez PSONI inwestycjach, w tym rozbudowie ZAZ-u, czy mieszkaniach chronionych.

Na zakończenie dobrą praktyka działalności Klubów Integracji Społecznej- na przykładzie KIS w Pieckach podzieliła się Pani Teresa Nowacka – kierownik GOPS w Pieckach.

Program spotkania:

PROGRAM_spotkania_platformy_w_Mikołajkach_docx.pdf

 

IMG 2588IMG 2588IMG 2588IMG 2588IMG 2588

IMG 2615IMG 2615IMG 2615IMG 2615IMG 2615IMG 2615

IMG 2623IMG 2623IMG 2623IMG 2623IMG 2623IMG 2623

IMG 2642IMG 2642IMG 2642IMG 2642IMG 2642IMG 2642

IMG 2658IMG 2658IMG 2658IMG 2658IMG 2658IMG 2658IMG 2658

IMG 20190517 WA0009