W dniu 14.12.2018 r. w Olsztynie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego zorganizował drugie w tym roku posiedzenie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej organizowane w ramach  projektu  „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach“. Posiedzenie otworzyła  Pani Wiesława Przybysz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie, która wprowadziła zebranych w tematykę spotkania oraz przedstawiła przewidywany porządek obrad. Po raz pierwszy na posiedzeniu Komitetu zostali zaproszeni przedstawiciele uczelni wyższych z naszego regionu m in.: Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie, Olsztyńskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Rusieckiego, Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie.                           

Jako pierwsi wystąpili pracownicy ROPS, którzy zaprezentowali działania podjęte w ramach projektu pozakonkursowego. Pani Magdalena Mańkowska, p.o. Kierownik Biura ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz polityki prorodzinnej, przedstawiła działania związane z integracją środowiska ekonomii społecznej oraz zorganizowanych w 2018 roku spotkaniach wzmacniających sieć podmiotów reintegracyjnych ekonomii społecznej. Ważnym elementem działań projektowych była promocja ekonomii społecznej w regionie. Zorganizowane zostały między innymi:  konferencje, konkursy, targi ekonomii społecznej, seminarium, spotkania wzmacniające sieć Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz wizyty studyjne krajowe i zagraniczne.

 Następnie Pan Dariusz Jóźwiak, specjalista ds. ekonomii społecznej w ROPS, zaprezentował działania, które zrealizowano w celu poprawy widoczności podmiotów ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach. W ramach tych działań wydawany jest Biuletyn, Newsletter oraz prowadzona jest strona internetowa www.es.warmia.mazury.pl. Pan Dariusz Jóźwiak przybliżył uczestnikom spotkania znaczenie certyfikacji podmiotów ekonomii społecznej, a także wprowadził w zagadnienia związane z ideą zakupu pro-społecznego. Przedstawione zostały również nowe działania projektowe planowane w 2019 roku. Najważniejsze zmiany dotyczyły m.in.: rozszerzenia grupy uczestników wizyt studyjnych krajowych i zagranicznych o kadrę akademicką oraz szkolną; zorganizowania doradztwa eksperckiego w nowej dwudniowej formule, które będzie również dedykowane kadrze akademickiej i szkolnej; przekształcenia konferencji „Dni z Ekonomią Społeczną” w uroczystą Galę, zorganizowania pilotażowych spotkań z uczniami szkół średnich, a także „Dni Otwartych Ekonomii Społecznej na Uczelniach Warmii i Mazur” w ramach Tygodnia Ekonomii Społecznej.

Kolejnym punktem obrad RKRES i Zespołu ds. Współpracy Nauki i Ekonomii Społecznej było omówienie możliwości stworzenia warunków finansowego wsparcia skierowanego do podmiotów ekonomii społecznej, które mają problem z finansowaniem wydatków bieżących. Pan Roman Dawidowski, Prezes Zarządu Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A., omówił pomysł dotyczący zorganizowania środków finansowych na rzecz kredytów obrotowych wspierających działalność podmiotów ekonomii społecznej. Rozwiązanie dotyczące pożyczek ma być skierowane zarówno do nowych, jak i już istniejących podmiotów.

 Następnie członkowie RKRES i Zespołu poszukiwali rozwiązań dotyczących współpracy środowiska akademickiego z samorządem. Pani dr Izabela Seredocha, Prodziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Elbląskiej Szkoły Wyższej Humanistyczno-Ekonomicznej,  zaproponowała zorganizowanie w czerwcu targów ekonomii społecznej oraz spotkań z zagranicznymi gośćmi, którzy przy okazji wizyty w Polsce mogliby przekazać wiedzę na temat ekonomii społecznej i podzielić się swoimi doświadczeniami ze studentami ESWH-E. Elbląska Szkoła Wyższa przesłała do ROPS projekt porozumienia o współpracy, który dotyczy wspólnego realizowania działań związanych  z popularyzowaniem wiedzy na temat ekonomii społecznej.

Pani Alicja Kołakowska, Wójt Gminy Świętajno, zaproponowała spotkanie ze Związkiem Gmin Warmińsko-Mazurskich oraz zorganizowanie spotkań i poszerzanie wiedzy natemat ekonomii społecznej podczas spotkań w Gminach. Pan dr Cezary Kurkowski, Prodziekan ds. kształcenia i rozwoju Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, przedstawił kierunki działań włączające w kształcenie tematykę ekonomii społecznej. Już w styczniu 2019 roku podjęta zostanie próba włączenia ekonomii społecznej w program kształcenia na kierunkach studiów Wydziału Nauk Społecznych UWM. Ważne, z punktu widzenia popularyzacji wiedzy o ekonomii społecznej, jest utworzenie punktów konsultacyjnych i wcześniejsza edukacja w Akademickich Biurach Karier oraz włączenie specjalistów z zakresu ekonomii społecznej w kształcenie studentów (kształcenie dualne). Pan dr Cezary Kurkowski zwrócił również uwagę, że elementy ekonomii społecznej muszą być widoczne w programach studiów np. jako program dodatkowych przedmiotów do realizacji.

Pan dr Dariusz Jurczak z Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii w Olsztynie zaprosił pracowników ROPS na spotkanie w Wyższej Szkole z Akademią Samorządowca, w ramach której można promować ideę ekonomii społecznej na Uczelni.

Na zakończenie spotkania Pani Katarzyna Hermann-Pawłowska, przedstawicielka Fundacji Idea Rozwoju, przeprowadziła wywiady z kluczowymi interesariuszami ekonomii społecznej w ramach aktualizacji diagnozy projektu pt. „Spójna Integracja Regionalnej Ekonomii Społecznej” współrealizowanego z Ogólnopolskim Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych oraz Stowarzyszeniem Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP.

 Następne spotkanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej planowane jest w styczniu 2019 roku.

Prezentacja działań podjętych przez ROPS w Olsztynie w 2018 roku:

Prezentacja_RKRES.14.12.pdf

     Zdjęcie posiedzenia Regionalnego KOmitetu Rozowju ekonomii Społecznej w dniu 14.12.2018 r. 1Zdjęcie posiedzenia Regionalnego KOmitetu Rozowju ekonomii Społecznej w dniu 14.12.2018 r. 1         Zdjęcie posiedzenia Regionalnego KOmitetu Rozowju ekonomii Społecznej w dniu 14.12.2018 r. 1Zdjęcie posiedzenia Regionalnego KOmitetu Rozowju ekonomii Społecznej w dniu 14.12.2018 r. 1Zdjęcie posiedzenia Regionalnego KOmitetu Rozowju ekonomii Społecznej w dniu 14.12.2018 r. 1Zdjęcie posiedzenia Regionalnego KOmitetu Rozowju ekonomii Społecznej w dniu 14.12.2018 r. 1Zdjęcie posiedzenia Regionalnego KOmitetu Rozowju ekonomii Społecznej w dniu 14.12.2018 r. 1Zdjęcie posiedzenia Regionalnego KOmitetu Rozowju ekonomii Społecznej w dniu 14.12.2018 r. 1Zdjęcie posiedzenia Regionalnego KOmitetu Rozowju ekonomii Społecznej w dniu 14.12.2018 r. 1Zdjęcie posiedzenia Regionalnego KOmitetu Rozowju ekonomii Społecznej w dniu 14.12.2018 r. 1Zdjęcie posiedzenia Regionalnego KOmitetu Rozowju ekonomii Społecznej w dniu 14.12.2018 r. 1       Zdjęcie posiedzenia Regionalnego KOmitetu Rozowju ekonomii Społecznej w dniu 14.12.2018 r. 1