W dniu 26 kwietnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego  w Olsztynie odbyło się posiedzenie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (RKRES), 

Spotkanie otworzyła Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego- Wioletta Śląska-Zyśk, Przewodnicząca RKRES. Nastepnie głos zabrała Wiesława Przybysz, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, która omówiła cel oraz planowany przebieg spotkania.

Głównym celem spotkania było zaprezentowanie projektu raportu z monitoringu wdrażania w 2016 r. Wojewódzkiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej Warmia i Mazury 2015-2020 oraz zaopiniowanie dokumentu przez członków Komitetu. Ponadto podczas posiedzenia Komitetu zostały  omówione bieżące działania w zakresie rozwoju ekonomii społecznej, a także sprawy różne związane ze wspieraniem podmiotów ES w województwie.

Kolejnym punktem spotkania było podsumowanie przez Panią Magdalenę Mańkowską – doradcę ds. ekonomii społecznej, działań w obszarze rozwoju ekonomii społecznej w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 r. Pani Magdalena zaprezentowała projekt raportu z monitoringu wdrażania w 2016 r. Wojewódzkiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej Warmia i Mazury 2015-2020,

Następnie Pani Dyrektor ROPS otworzyła dyskusję na temat rekomendacji z wdrażania Programu w 2016 r. oraz wniosków dla przyszłych działań w obszarze rozwoju ekonomii społecznej w regionie. Podczas dyskusji zostały zaproponowane następujące rekomendacje:

- dalsza współpraca z samorządami lokalnymi w obszarze ekonomii społecznej- organizacja spotkania zespołów ds. ekonomii społecznej na poziomie regionalnym,

- propozycja organizacji konkursu „Szkoła Przyjazna Ekonomii Społecznej”.

Komitet nie wniósł uwag do Raportu o stanie ekonomii społecznej w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 roku i zaopiniował pozytywnie dokument.

Następnie została podjęta dyskusja na temat bieżących działań w zakresie rozwoju ekonomii społecznej w woj. warmińsko-mazurskim.

 

Istotne jest też podejmowanie działań, które będą nagradzać te samorządy, które szczególnie wyróżniają się w obszarze promocji ekonomii społecznej. Dyrektor Przybysz poinformowała, iż w tym celu został zorganizowany konkurs „Samorząd Przyjazny Ekonomii Społecznej“.

Na spotkaniu podkreślono również rolę edukacji dzieci i młodzieży jako jednej z podstaw rozwoju sektora ekonomii społecznej. To właśnie na etapie edukacji w dużym stopniu tworzą się podstawy kapitału społecznego, który może stać się fundamentem nie tylko aktywności w sektorze ekonomii społecznej, ale także szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Szczególnego znaczenia nabiera w tym kontekście wolontariat szkolny, który umożliwia zaangażowanie społeczne uczniów o różnorodnych predyspozycjach i wykorzystanie zdobytych umiejętności w realizacji uczniowskich projektów edukacyjnych. Obecnie reforma szkolnictwa przewiduje obowiązek prowadzenia wolontariatu w szkołach.

W drugiej części posiedzenia Komitetu Dariusz Jóźwiak- specjalista ds. budowania współpracy nauka-biznes-ekonomia społeczna zaprezentował założenia projektu pozakonkursowego ROPS z zakresu koordynacji ES w regionie na lata 2018-2020. Następnie odbyła się dyskusja nt. form wsparcia możliwych w ramach projektu.

Dyrektor Przybysz podkreśliła, iż bardzo ważny w środowisku jest lider, który będzie stał na czele inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej. Z tego względu istotna byłaby możliwość prowadzenia doradztwa eksperckiego dla lokalnych liderów, w tym ze środowisk szkolnych..

Komitet zaopiniował pozytywnie planowane w ramach projektu pozakonkursowego działania. 

 

Kopia zdjecia z konferencji 044 Large