W dniu 1 grudnia 2022 roku o godz. 11:30 w Hotelu Villas Pallas przy ulicy Żołnierskiej 4 w Olsztynie  odbyło się stacjonarne posiedzenie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej województwa warmińsko-mazurskiego (RKRES). W ostatnim uroczystym spotkaniu II kadencji Komitetu udział wzięli członkowie RKRES oraz pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ROPS).

Spotkanie oficjalnie otworzyła i w dalszej części prowadziła Przewodnicząca Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (RKRES) Pani Jolanta Piotrowska, Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Pani Przewodnicząca RKRES  przywitała uczestników spotkania, przedstawiła kolejność obrad, a następnie  krótko podsumowała ostatnie 3 lata funkcjonowania i  pracy członków II kadencji RKRES powołanych na  lata 2019-2022. Pani Marszałek w swoim wystąpieniu wspomniała o trudnych czas, w których przyszło pracować członkom II kadencji m.in.:  szalejącej pandemii  Covid-19, która sparaliżowała wiele zaplanowanych działań i wydarzeń. Pani przewodnicząca RKRES odniosła się także do obecnej trudnej sytuacji  społeczno- gospodarczej  Polski wywołanej nieuzasadnioną  agresją Rosji na  Ukrainę i jej skutkami.

W dalszej części wystąpienia Pani Marszałek przypomniała, iż w tym nie łatwym dla wszystkich czasie szalejącego wirusa SarsCov-2, członkowie RKRES spotykali się wielokrotnie na posiedzeniach zdalnych on-line, aby móc przyjmować dokumenty strategiczne (opiniować coroczne programy rozwoju ekonomii społecznej na Warmii i Mazur), a także prowadzić dalsze działania zmierzające do rozwoju sektora ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach.

Kolejnym punktem obrad było wystąpienie Pana Dariusz Jóźwiak, specjalisty ds. współpracy biznes-nauka-ekonomia społeczna. Na wstępie swojej wypowiedzi pracownik ROPS nawiązał do wydarzenia, które miało miejsce 6 października 2022 r. tj. III Gali Ekonomii Społecznej. Następnie uczestnicy spotkania mieli okazję obejrzeć po raz pierwszy premierowy spot przygotowany na zlecenie ROPS przez zewnętrznego wykonawcę. Materiał filmowy jest zwieńczeniem wydarzeń i emocji jakie towarzyszyły osobom uczestniczącym w ww. wydarzeniu. 

Następnie Pan Dariusz Jóźwiak w formie teleexpressu wydarzeń zaprezentował fotorelację opisującą ostatnie 3 lata działalności Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Pan Dariusz wspomniał, także o członkach RKRESu, którzy w trakcie trwania drugiej kadencji z różnych przyczyn odeszli z komitetu tj.: Pan Adam Roznerski, Pani Wiesława Przybysz, Pani Anna Skass,  a także Pani Jolanta Kowalczyk.

Podsumowując swoje wystąpienie Pan Dariusz nawiązał do Konkursu organizowanego przez samorząd województwa pn. „Ambasador Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach“ i nowej kategorii   specjalnej „Markowy produkt PES”. Tak się złożyło, że laureatem niniejszej kategorii zostało przedsiębiorstwo społeczne prowadzone przez Spółdzielnię Socjalną Negocjator w Liksajnach, której Prezesem i założycielem jest aktualny członek RKRES Pan Piotr Stobniak.  Aby przybliżyć uczestnikom posiedzenia RKRES sylwetkę i działalność prowadzoną na co dzień przez Spółdzielnię Socjalną Negocjator w Liksajnach został wyemitowany krótki film promujący te przedsiębiorstwo społeczne z regionu.

Kolejnym punktem posiedzenia RKRES było uroczyste wręczenie podziękowań dla członków Komitetu II kadencji. Pani Jolanta Piotrowska wraz z Panią Katarzyna Koplińska dyrektor ROPS wspólnie dziękowały obecnym na posiedzeniu członkom. 

Następnie ponownie wystąpił Pan Dariusz Jóźwiak, który omówił najważniejsze kwestie związane z rozwojem ekonomii społecznej w regionie w oparciu o zapisy nowej ustawy. Jednocześnie Pan Dariusz poinformował, iż Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przekazało do konsultacji projekt Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków EFS+ w regionalnych programach na lata 2021-2027. 

W dalszej części spotkania  wystąpiła Pani Magdalena Horyd, koordynator projektu, która  zaprezentowała kalendarz wydarzeń zaplanowanych w ramach ww.  projektu  na rok  2023. Między innymi poruszyła temat związany ze wsparciem członków RKRES przewidzianym w nowym projekcie koordynacyjnym ROPS. Komitet będzie nadal mógł się spotykać, wypracowywać rekomendacje dla rozwoju es w regionie. Podczas spotkania rozmawiano również  na temat kontynuacji prac w III Kadencji RKRES i propozycji działań na lata 2023-2025. 

W drugiej części posiedzenia odbyła się szeroka dyskusja przedstawicieli zarówno OWESów jak i przedsiębiorstw społecznych i organizacji pozarządowych zasiadających w komitecie.  Tematem dyskusji była perspektywa  przyszłego funkcjonowania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, tj. OWES-y terytorialne, czy branżowe w kontekście aktualizacji Wojewódzkiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej i Solidarnej na Warmii i Mazurach. W tym temacie głos zabrali poszczególni przedstawiciele OWES m. in.: Pan Krzysztof Margol Prezes Fundacji Rozwoju Nida reprezentujący OWES Nidzica, który podkreślił, że działający w naszym województwie terytorialny system działania OWES dobrze sprawdził się w obecnej i poprzedniej perspektywie finansowej. Z kolei Pan Remigiusz Dobkowski ze Stowarzyszenia WAMA-COOP reprezentujący OWES w Olsztynie, przypomniał historię założenia i funkcjonowania olsztyńskiego Ośrodka Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej OWSS na kanwie, której powstały ówczesne OWEsy. 

Następnie głos zabrała  Pani Marta Florkowska- reprezentująca Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Elblągu, a na co dzień animatorka OWESu w Ełku, która  podkreśliła, że branżowość rodzi za sobą zagrożenie. Nowe OWES-y mogą  nie spełniać dotychczasowych standardów.

Podobne stanowisko wyraziła reprezentantka OWESu prowadzonego przez Stowarzyszenie Adelfi w Ełku Pani Kinga Wołotkiewicz, która wskazywała, że działając w danym subregionie jesteśmy rozpoznawalni,a  swoją markę budujemy od lat. 

Kolejną osobą, która w tym dniu zabrała głos był  Pan Bartłomiej Głuszak reprezentujący  Federację Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko - Mazurskiego FOSa, który widziałby nową role OWES-ów w świadczeniu usług społecznych, bez względu na przynależność terytorialną.

Z koli  Pan Piotr Stobniak ze Spółdzielni Socjalnej Negocjator w Liksajnach, akcentował potrzebę specjalizacji w danej branży OWEsów  w regionie.

Na zakończenie posiedzenia głos zabrała Pani Katarzyna Koplińska, która podsumowała spotkanie i zaprosiła obecnych na sali członków RKRES  do wzięcia udziału w dalszych pracach komitetu RKRES III kadencji, która przypadać będzie na lata 2023-2025.

DSC 0467DSC 0467DSC 0467DSC 0467DSC 0467DSC 0467

DSC 0467DSC 0467

DSC 0492DSC 0492DSC 0492DSC 0492DSC 0492DSC 0492DSC 0492DSC 0492DSC 0492DSC 0492DSC 0492DSC 0492

DSC 0523DSC 0523DSC 0523DSC 0523DSC 0523DSC 0523DSC 0523DSC 0523DSC 0523DSC 0523