W dniu 10 kwietnia 2019 r.  w Olsztynie w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się pierwsze posiedzenie drugiej kadencji Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego (RKRES).

Spotkanie oficjalnie otworzyła i w dalszej części prowadziła Przewodnicząca RKRES Pani Jolanta Piotrowska Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodnicząca ww. Komitetu uroczyście wręczyła nominacje nowym Członków RKRES na drugą kadencję, która będzie trwała do 12 marca 2022 roku.                                                                                        

Następnie głos zabrała Pani Wiesława Przybysz, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie, która zaprezentowała kluczowe zmiany w obszarze Włączenia Społecznego w projekcie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na lata 2021-2027.  Pani Dyrektor zwróciła szczególną uwagę na takie obszary, które należy rozwijać jak: usługi na rzecz starzejącego się społeczeństwa, usługi dla dzieci i młodzieży, przygotowanie do podjęcia aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami, rozwój usług opiekuńczych w formie teleopieki w województwie warmińsko-mazurskim, świadczenie usług okołomedycznych (np. rehabilitacja w kontekście aktywności społeczno-zawodowej) oraz  tworzenie miejsc przetwórstwa żywności związanych z przeciwdziałaniem jej marnowania. Istotne jest stworzenie miejsc przetwórstwa żywności na poziomie powiatu, szczególnie przez podmioty ekonomii społecznej tj. przedsiębiorstwa społeczne, organizacje pozarządowe itd. Pani Dyrektor zwróciła także uwagę na rozwój mieszkalnictwa dla osób z niepełnosprawnościami, w tym szczególnie poszukiwanie i wdrożenie rozwiązań systemowych w zakresie: mieszkań chronionych, wspomaganych, treningowych.W dalszym ciągu ogromnym problemem jest opieka wytchnieniowa w zakresie wsparcia rodzin mających pod opieką osoby wymagające pomocy w codziennym funkcjonowania (zarówno dzieci, osoby dorosłe jak i starsze). Pani Dyrektor zwróciła także uwagę na potrzebę tworzenia infrastruktury wspierającej proces integracji społecznej środowisk lokalnych np. domy sąsiedzkie, świetlice środowiskowe.                                                                             

W dalszej części Komitetu wystąpił Pan Damian Staniszewski ekspert z ramienia Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych. Głównym celem wystąpienia było zapoznanie uczestników spotkania ze zmianami w dokumentach ustrojowych związanych z sektorem  ekonomii społecznej tj.: Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej  do 2023 roku -Ekonomia Solidarności Społecznej oraz wspominał o trwających do 15 kwietnia 2019 r. konsultacjach  „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020”.                             

W kolejnym wystąpieniu Pani Anna Weiss  pracownik ROPS-u zaprezentowała wyniki prac nad Raportem z monitoringu wdrażania Wojewódzkiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach za rok 2018.  

Następnie Pan Dariusz Jóźwiak Specjalista ds. współpracy biznes – nauka –  ekonomia społeczna- przedstawił  działania zaplanowane przez ROPS na rok 2019 roku w  ramach ww. projektu. Pan Dariusz zwrócił szczególną uwagę na zagadnienia dot. obszaru współpracy sektora ekonomii społecznej z Uczelniami na Warmii i Mazurach.  Jednocześnie zaprosił uczestników do wzięcia udziału w najbliższym wydarzeniu, które będzie miało miejsce w porcie  w Bogaczewie koło Giżycka  organizowane przez Fundację Projekt Arche „Mistrzostwa Świata z Ekonomią Społeczną.                                        

Po oficjalnej części RKRES rozgorzała dyskusja wśród nowych członków Komitetu  dotycząca działań podejmowanych w zakresie promocji ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach. Zwrócono szczególną uwagę na kanały komunikacji, treści kierowane do określonej grupy odbiorców oraz siłę mediów społecznościowych. Istotne jest to aby wszelkie działania podejmowane w zakresie promocji ekonomii społecznej udało się zwizualizować w postaci nagrań filmów, spotów itd., gdyż słowo pisane nie ma takiego przekazu jak obraz wideo. W drugiej części spotkania odbyło sie kolejne posiedzenie grupy tematycznej powołanej przy ww. Komitecie tj., zespołu ds. współpracy nauki i ekonomii społecznej.                                                               

Na wstępie Pan Dariusz Jóźwiak przedstawił główne założenia zaktualizowanego  Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej  do 2023 roku w kontekście współpracy sektora edukacji  ze środowiskiem ekonomii społecznej.                                                                   

Następnie Pan Jarosław Klimczak – Prezes Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji  Turystycznej zaprezentował przedstawicielom środowisk uczelnianych przykładowy model  współpracy branży turystycznej, uczelni wyższych oraz przedsiębiorstw społecznych na Warmii i Mazurach.   Zaplanowana została forma pilotażu,  która będzie wdrażana już w najbliższym czasie.                                                                                               

Na spotkaniu nie zabrakło również informacji o  dalszych wspólnych kierunkach działań zaplanowanych przez ROPS na rzecz współpracy międzyinstytucjonalnej m. in. wizyty studyjnej dla przedstawicieli Uczelni połączonej z  doradztwem eksperckim w miesiącu wrześniu 2019r., „Drzwi otwarte” na Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w dniu 8.06.2019r., czy organizacji seminarium  pt.  „Ekonomia społeczna w systemie edukacji” 18.10.2019 r. w Olsztynie.

 

 IMG 2289

IMG 2290IMG 2290IMG 2290IMG 2290IMG 2290IMG 2290IMG 2290IMG 2290IMG 2290IMG 2290IMG 2290

IMG 2428IMG 2428IMG 2428IMG 2428IMG 2428IMG 2428IMG 2428IMG 2428IMG 2428IMG 2428IMG 2428IMG 2428IMG 2428IMG 2428IMG 2428IMG 2428IMG 2428IMG 2428IMG 2428IMG 2428IMG 2428IMG 2428IMG 2428IMG 2428IMG 2428IMG 2428IMG 2428

IMG 2369IMG 2369IMG 2369IMG 2369IMG 2369IMG 2369IMG 2369IMG 2369IMG 2369IMG 2369IMG 2369IMG 2369IMG 2369IMG 2369IMG 2369IMG 2369IMG 2369IMG 2369IMG 2369IMG 2369IMG 2369IMG 2369IMG 2369IMG 2369IMG 2369IMG 2369IMG 2369IMG 2369