Zdjęcie przedstawiające członków Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej na wyjazdowym posiedzeniu na terenie podmiotu ekonomii społecznej w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Olsztynie w dniu 17.03.2022 r.

W dniu 17 marca 2022 roku o godz. 10:00 odbyło się posiedzenie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (RKRES), które zorganizowano w formule stacjonarnej w Zakładzie Aktywności Zawodowej z siedzibą przy ul. Eugeniusza Paukszty 57 w Olsztynie, prowadzonym przez Polski Związek Niewidomych. W spotkaniu udział wzięli członkowie RKRES oraz pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ROPS).

Spotkanie otworzyła Pani Jolanta Piotrowska, Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Przewodnicząca Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, która przywitała uczestników spotkania i przedstawiła kolejność obrad. W związku z tym, że trwają prace legislacyjne związane z ustawą o ekonomii społecznej, która wprowadzi nowe regulacje prawne w zakresie powoływania i funkcjonowania regionalnych komitetów rozwoju ekonomii społecznej, poddano pod głosowanie propozycję przedłużenia kadencji obecnego RKRES do czasu wejścia w życie ustawy o ekonomii społecznej. W wyniku głosowania przy zachowaniu wymaganej większości głosów przedłużono obecną kadencję Komitetu.

 Następnie Pani Magdalena Mańkowska, koordynator projektu „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach” zaprezentowała wyniki badania diagnozującego potencjał podmiotów ekonomii społecznej w kontekście usług dla uchodźców z Ukrainy, które zrealizowane było w marcu 2022 roku przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielni Socjalnych - Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych. Badanie miało na celu wsparcie i wzmocnienie procesu przyjmowania oraz adaptacji osób uciekających z Ukrainy. Badanie ma charakter ciągły i systematycznie wprowadzane są informacje od podmiotów sektora ekonomii społecznej, które czynnie włączyły się w organizację pomocy skierowanej do obywateli Ukrainy. Przygotowana diagnoza miała pozwolić ministerstwom i instytucjom samorządowym przygotowującym programy wsparcia na zaplanowanie i wdrożenie konkretnych działań, które uwzględniłyby sektor ekonomii społecznej. Z przedstawionych wyników badania wynikało, że przedsiębiorstwa społeczne z województwa warmińsko-mazurskiego zadeklarowały ogromną gotowość współpracy.

W kolejnej części posiedzenia Pani Katarzyna Koplińska, Dyrektor ROPS, rozpoczęła dyskusję na temat obecnej sytuacji społeczno-ekonomicznej w aspekcie włączenia sektora ekonomii społecznej w realizację pomocy uchodźcom wojennym. Członkowie RKRES poruszyli istotne kwestie związane z problemami jednostek samorządowych oraz organizacji pozarządowych dotyczącymi między innymi: rozlokowania osób z Ukrainy znajdujących się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, kosztów utrzymania, opieki zdrowotnej i zatrudnienia.  

 Na zakończenie pierwszej części spotkania zaplanowano wizytę studyjną w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Członkowie RKRES zwiedzili podmiot ekonomii społecznej i poznali  działalność związaną z aktywizacją zawodową osób z niepełnosprawnością. Polski Związek Niewidomych działa na rzecz osób niewidomych i słabowidzących. Dzięki sieciowej strukturze jest obecny w każdym powiecie w Polsce. Działa aktywnie także za granicą jako członek Światowej i Europejskiej Unii Niewidomych. Skutecznie zapobiega wykluczeniu społecznemu oraz zawodowemu niewidomych i słabowidzących. W zakładzie aktywności zawodowej prowadzona jest działalność doradcza, rehabilitacyjna, szkoleniowa, kulturalna i promocyjna. 

W trakcie wizyty członkowie Komitetu zwiedzili między innymi: pracownię krawiecką, artystyczną, rehabilitacyjną oraz pralnię i stołówkę, gdzie osoby z niepełnosprawnością pracują i podwyższają swoje kwalifikacje zawodowe.

W drugiej części posiedzenia kontynuowano dyskusję na temat konkretnych działań, które uwzględniłyby udział sektora ekonomii społecznej w przyjmowaniu i adaptacji osób z Ukrainy. W związku z tym, że wielu członków Komitetu reprezentuje organizacje pozarządowe, a problemy związane z kryzysem migracyjnym omawiane podczas posiedzenia RKRES są niezwykle ważne, będą również przedstawione i omówione na najbliższym posiedzeniu Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Zdjęcie przedstawiające członków Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej na posiedzeniu w Zakładzie Akwyności Zawodowej w Olsztynie w dniu 17.03.2022 r. DSC 0793Zdjęcie przedstawiające członków Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej na posiedzeniu w Zakładzie Akwyności Zawodowej w Olsztynie w dniu 17.03.2022 r. DSC 0793

DSC 0769DSC 0769

 

DSC 0769DSC 0769DSC 0769DSC 0769DSC 0769DSC 0769DSC 0769DSC 0769DSC 0769