Zdjęcie przedstawia siędzące osoby na sali i sluchające informacji na temat dokumnetów programowych Unii Europejskiej w kontekście rozwoju ekonomii społecznej na nastepne 7 lat.

W dniu 19 listopada 2021r.  na terenie w Kuźni Społecznej przy ul. Marka Kotańskiego 1 w Olsztynie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego  ramach projektu pozakonkursowego pt. „Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach” zorganizował posiedzenie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (RKRES). W spotkaniu udział wzięli Członkowie RKRES, Członkowie Zespołu ds. współpracy nauki i ekonomii społecznej, pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz zaproszony zewnętrzny ekspert.

Spotkanie oficjalnie otworzyła Pani Jolanta Piotrowska, Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Przewodnicząca Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, która przywitała uczestników spotkania i przedstawiła kolejność obrad.

Następnie Pan Bartłomiej Głuszak, Prezes Federacji FOSa, zaprezentował nowe trendy społeczne oraz omówił związane z tym szanse i zagrożenia. Opracowanie pt. „Przegląd trendów 2021” przygotowane zostało przez PrePost Consulting Sp. z o.o. i jest narzędziem, które ma ułatwić firmom i organizacjom pracę z trendami, zasilać wiedzą oraz służyć pomocą przy podejmowaniu decyzji strategicznych.

W kolejnej części posiedzenia Pan Przemysław Kozak, ekspert z projektu „Spójna Integracja Regionalna Ekonomii Społecznej II”, omówił nowe regulacje prawne dotyczące sektora ekonomii społecznej, a także przedstawił strategię rozwoju usług społecznych w kontekście działalności przedsiębiorstw ekonomii społecznej.

Następnie uczestnicy posiedzenia obejrzeli krótki film z II Gali Ekonomii Społecznej, która odbyła się 8 października 2021 roku w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie i była uhonorowaniem dotychczasowych działań na rzecz przedsiębiorczości społecznej jednostek samorządu terytorialnego, środowiska biznesu, a także szkół z Warmii i Mazurach.

Na zakończenie pierwszej części spotkania zaplanowano wizytę studyjną w Kuźni Społecznej, miejscu rozwoju przedsiębiorczości, działań społecznych, ekologicznych, aktywizacji zawodowej, społecznej oraz wsparcia organizacji pozarządowych z Warmii i Mazur. Obiekt należy do Banku Żywności w Olsztynie, który kompleksowo odnowił zabytkowy budynek XIX-wiecznej stajni koszar Dragonów w ramach projektu inwestycyjnego realizowanego dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Pan Marek Borowski, Prezes Banku Żywności w Olsztynie, oprowadził przedstawicieli Komitetu i Zespołu ds. współpracy nauki i ekonomii społecznej po budynku Kuźni Społecznej i opowiedział o działaniach Banku Żywności oraz realizacji wielu inicjatyw społecznych, które organizowane są na terenie dawnych koszar.

            Po zakończeniu wizyty studyjnej członkowie RKRES dyskutowali  na temat propozycji działań Komitetu w roku 2022. Poruszono między innymi tematy związane:

 • z organizacją spotkań Komitetu z udziałem przedstawicieli samorządu lokalnego,
 • z rozwojem usług społecznych i kondycją sektora przedsiębiorczości społecznej,
 • ze wsparciem środowisk wiejskich (na obszarach po byłym PGR) dotyczące przede wszystkim rodzin osób uzależnionych od alkoholu.

W drugiej części spotkania odbyło się  posiedzenie Zespołu ds. współpracy nauki i ekonomii społecznej, które otworzyła Pani Katarzyna Koplińska, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Podczas spotkania Pani Anna Weiss, specjalista ds. ekonomii społecznej w projekcie pozakonkursowym pt. „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach”, omówiła najważniejsze działania zaplanowane w „Wojewódzkim Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej i Solidarnej Warmia i Mazury 2021-2025” związane z rozwijaniem współpracy samorządu z uczelniami wyższymi funkcjonującymi na terenie naszego województwa.

Następnie Pani Magdalena Mańkowska, koordynator projektu pozakonkursowego „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach”, omówiła bieżące działania zaplanowane w ramach III edycji projektu związane z popularyzacją idei ekonomii społecznej w środowisku naukowym i włączeniem szkół oraz uczelni wyższych w działania na rzecz ekonomii społecznej.

Na zakończenie spotkania podjęto dyskusję na temat rozwoju współpracy i możliwych do zrealizowania w następnych latach działań. W dyskusji pojawiły się propozycje dotyczące podjęcia działań związanych z:

 •  włączeniem do współpracy Dziekanów Wydziału Ekonomii i Nauk Społecznych, pod kątem powołania międzyuczelnianego koła naukowego,
 •  współpracą z tematycznymi kołami naukowymi i grupami studentów,
 • realizacją praktyk w podmiotach ekonomii społecznej i przedsiębiorstwach społecznych,         
 • organizacją wspólnej konferencji naukowej uwiecznionej wydawnictwem dotyczącym   ekonomii  społecznej,
 • organizacją konkursów na najlepsze prace licencjackie, magisterskie, doktoranckie z obszaru ekonomii społecznej zakończonych np. atrakcyjnym stażem, wyjazdem itp.
 • organizacją wizyt studyjnych dla kadry naukowej i studentów do podmiotów ekonomii społecznej,
 • utworzeniem narzędzia internetowego o nazwie np. „Barometr ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach”, które będzie skupiało w jednym miejscu wszystkie informacje i publikacje dotyczące ekonomii społecznej,
 • popularyzacją na uczelniach gry planszowej o ekonomii społecznej.

Zdjęcie przedstawiające stronę tytułową planszy wyświetlanej przez rzutnik multimedialny na którym tle jest logo projektu prezentująca hasła ekonomia społeczna i drzewo kolorowe z puzlami jpg

Członkowie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekokomii Społecznej siedzący w sali konferencyjnej słuchający wykładu eksperta Bartosza Głuszaka

Marek Jarmołowicz Członek Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekokomii Społecznej stojący przed scianą multimedialna i prezentujący tematykę badań odbiorców informacji cyfrowych

Ekspert Ogólnopolskiego Związku Lustracyjnego Przemysław Kozak prezentujący tematykę finansowania przedsiębiorstw społecznych na Warmii i Mazurach

Anna Weiss specjalista projektu Ekonomia Społczna na Warmii i Mazurach w trakcie spotkania Regionalnego Komitetu Rozowju

Pomieszczenie na poddaszu w Kuźni Społecznej przedstawiające fotel przy biurko w nowoczesnym wykonanaiu z podświetlaną białą scianą czołową

Prezes Banku Żywności w Olsztynie Marek Borowski w części budynku strych służacej do wynajmowania pomieszczeń dla firm tzw. Start Upów

Pomieszczenie przedstawiające sofę i trzy fotele na poddaszu w Kuźni Społecznej

 Strych budynku Kuźni Społecznej służący do wynajmowania pomieszczeń dla firm tzw. Start Upów