ZESPOŁY DS. EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM

Partnerstwo to pewnego rodzaju strategiczne przymierze organizacji reprezentujących różne środowiska  zawarte w celu współpracy, do którego wszyscy partnerzy wnoszą swoje kompetencje i zasoby, w którym partnerzy wspólnie odnoszą sukcesy i porażki. Partnerstwa lokalne powinny uwzględniać wielopłaszczyznową współpracę sektorową (samorząd, organizacje pozarządowe, instytucje finansowe i środowisko biznesu), stwarzając wszystkim możliwość pełnego uczestnictwa w budowaniu partnerstwa. Powinny być to zatem partnerstwa międzysektorowe. Ideą powstawania Zespołów ds. ekonomii społecznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego jest współpraca dla dobra i rozwoju podmiotów ekonomii społecznej i tworzenia tzw. „dobrego klimatu” przyszłym i obecnym inicjatywom związanym z ekonomizacją trzeciego sektora, spółdzielczością socjalną, walką z bezrobociem. Pierwszy zespół ds. ekonomii społecznej w województwie warmińsko-mazurskim powstał w październiku 2009 r. w Elblągu – tj. Zespół do spraw ekonomii społecznej w mieście Elblągu. Wkrótce po nim 10 listopada 2009 r., na mocy uchwały Zarządu Województwa, rozpoczął swoją działalność Zespół ds. wdrażania i promocji ekonomii społecznej w województwie warmińsko-mazurskim. W ramach prac Zespołu w 2011 r. został wypracowany i przyjęty do realizacji Regionalny Plan Działań na Rzecz Promocji  i Upowszechniania Ekonomii Społecznej  w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2011-2015 (RPDES). Pierwszy Priorytet Planu, tj. „Spójny system wsparcia ekonomii społecznej w Regionie”, zakładał w działaniu 1.1.8 inicjowanie, na poziomie samorządów lokalnych, procesu tworzenia zespołów ds. ekonomii społecznej.

Zgodnie z zapisami RPDES, działanie związane z tworzeniem powiatowych zespołów od 2012 r. było sukcesywnie realizowane przez animatorów OWIES w Elblągu i Olsztynie. W promocję tworzenia zespołów ds. ekonomii społecznej włączył się również ROPS. Dzięki temu w 2012 r. powstały powiatowe zespoły ds. ES w Lidzbarku Warmińskim i Braniewie. W  2013 r. i 2014 zadanie zostało przejęte przez nowoutworzone IPS-y. Dzięki ich działalności i wsparciu zainicjowano utworzenie zespołów w kolejnych powiatach i miastach naszego Regionu. Od 2019 r.  na terenei województwa warmińsko-mazurskiego działalność prowadzą 23 powiatowe i miejskie zespoły
ds. ekonomii społecznej, z czego 17 działało jako zespół formalny
, powołany uchwałą zarządu danego powiatu, natomiast 6 jako zespół nieformalny.

CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH ZESPOŁÓW W REGIONIE:

POWIAT BRANIEWSKI

W powiecie braniewskim w dniu 28 listopada 2012 r.  powołano Zespół ds. wdrażania i promocji ekonomii społecznej. W skład Zespołu weszli przedstawiciele: PCPR Braniewo, sekretarze 2 gmin z terenu powiatu braniewskiego, a także reprezentanci  MGOPS, Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych oraz LGD. Podczas dwudniowego szkolenia roboczego i warsztatowego we wrześniu 2013 r. pn. „Tworzenie Programu na rzecz rozwoju Ekonomii Społecznej” Zespół opracował projekt „Programu rozwoju ekonomii społecznej w powiecie braniewskim na lata 2014-2020”. Dokument ten zawiera problematykę sektora ekonomii społecznej jako istotnego i ważnego elementu lokalnej polityki w zakresie zatrudniania i integracji społecznej. Program określa wizje, cel główny, cele szczegółowe, działania oraz wskaźniki opisujące efekty realizacji programu.

POWIAT LIDZBARSKI

29 listopada 2012 roku Zarząd Powiatu podjął uchwałę o powołaniu Zespołu ds. ekonomii społecznej w powiecie lidzbarskim. W proces tworzenia Zespołu zaangażowany był OWIES w Olsztynie (prowadzony wówczas przez Stowarzyszenie ESWIP), który inspirował grupę do działania. Po przyjęciu uchwały o powołaniu Zespołu, prace rozpoczęły się bardzo dynamicznie. Powstała ostateczna wersja „Programu rozwoju ekonomii społecznej w powiecie lidzbarskim na lata 2013-2020”. Program został zaakceptowany przez Zarząd Powiatu w marcu 2013 r. i przyjęty przez Zespół do realizacji w kwietniu 2013 r. Jednocześnie opracowany i przyjęty został dokument dotyczący współpracy między jednostkami, noszący nazwę „Ścieżka wsparcia klienta znajdującego się w szczególnej sytuacji na rynku pracy”. W większości instytucji wchodzących w skład Zespołu wyznaczeni zostali Pełnomocnicy ds. ekonomii społecznej, którzy mają być źródłem pierwszej informacji o ekonomii społecznej dla swoich klientów oraz mają kierować zainteresowanych do Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej w Lidzbarku Warmińskim.

POWIAT IŁAWSKI

Zespół ds. ekonomii w powiecie iławskim, liczący  9 członków, powstał Uchwałą Nr  127/510/13 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia  8 stycznia 2013 r. W skład zespołu weszli przedstawiciele Powiatu Iławskiego, miasta Iławy, Susza, 5 OPS-ów, 3 WTZ-ów, PUP oraz PCPR, a także reprezentanci organizacji pozarządowych z terenu powiatu. 

Do zadań Zespołu należy ­­­­w szczególności:

 1. - ocena stanu rozwoju ekonomii społecznej w powiecie,
 2. - promowanie ekonomii społecznej i upowszechnianie dobrych praktyk,
 3. - inicjowanie i wspieranie współpracy pomiędzy jednostkami sektora publicznego, prywatnego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej,
 4. - zapewnienie spójności działań w zakresie rozwoju systemu wsparcia ekonomii społecznej w powiecie.

POWIAT BARTOSZYCKI

Uchwałą Nr 93/213/2013 Zarządu Powiatu Bartoszyckiego z dnia 12.06.2013 r. powołano Zespół ds. ekonomii społecznej w powiecie bartoszyckim, złożony  z przedstawicieli władz powiatu, podmiotów reprezentujących sektor ekonomii społecznej i organizacji pozarządowych, tworzących infrastrukturę wsparcia ekonomii społecznej oraz przedstawicieli samorządów miejskich i gminnych. Zespół został powołany jako organ konsultacyjny, opiniodawczy i inicjatywny Zarządu Powiatu. Rolę jego sekretariatu pełni Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej  w Bartoszycach. Zespół jest w trakcie wypracowania planu rozwoju ES w powiecie.

 POWIAT DZIAŁDOWSKI

W dniu 16 września 2014 roku Uchwałą Nr 485/14 Zarządu Powiatu Działdowskiego został powołany Zespół ds. Rozwoju Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości w Powiecie Działdowskim. Międzyinstytucjonalne i międzysektorowe działania wzmacniające obszar integracji społeczno-zawodowej z wykorzystaniem dostępnych narzędzi ekonomii społecznej są głównym celem Powiatowego Zespołu ds. Ekonomii Społecznej w powiecie Działdowskim. Członkami zespołu są m.in. przedstawiciele Samorządu, Ośrodków Opieki Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, oraz wyróżniających się podejmowanymi inicjatywami i doświadczeniem organizacji działających w obszarze integracji oraz ekonomii społecznej. Tworzone na szczeblu powiatowym zespoły, obok wzmacniania obszaru integracji społecznej, mają za zadanie działać na rzecz tworzenia i funkcjonowaniem Klubów i Centrów Integracji Społecznej, Spółdzielni Specjalnych. Kolejnym istotnym obszarem zainteresowania Zespołów Powiatowych jest zabieganie o wprowadzenie zmian prawnych wspomagających zlecanie usług społecznych i zamówień publicznych zgodnych z zasadami społecznej odpowiedzialności oraz podejmowanie działań zmierzających do zmniejszenia zjawisk wykluczenia społecznego w powiecie.

POWIAT OLSZTYŃSKI

Powołanie Zespołu do Spraw Ekonomii Społecznej w Powiecie Olsztyńskim nastąpiło uchwałą Nr 131/1/2013 Zarządu Powiatu w Olsztynie z dnia 18.06.2013 r. Początkowo Zespół liczył 10 członków,  w jego skład wchodzili przedstawiciele Zarządu Powiatu, Starostwa Powiatowego, PCPR w Olsztynie, UP, OPS (reprezentanci 3 ośrodków  z terenu powiatu olsztyńskiego), Stowarzyszenia ESWIP oraz Banku Żywności. Uchwałą z dnia 28.11.2013 r. zespół zasilił również przedstawiciel Centrum Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej  w Olsztynie.

POWIAT ELBLĄSKI

Zespół ds. Promocji i Upowszechniania Ekonomii Społecznej w Powiecie Elbląskim powstał uchwałą nr 42/2013 Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 9 lipca 2013 r. 17-osobowy zespół składa się z przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Elblągu, PCPR, GOPS, LGD, PUP Elbląg, ŚDS, NGO,  ZAZ w Kamionku Wielkim oraz spółki AD REM.

POWIAT OSTRÓDZKI

8 października 2013 r. uchwałą Zarządu Powiatu Nr 119/355/2013 powołano Zespół ds. Ekonomii Społecznej. Zespół jest organem konsultacyjnym, opiniodawczym i inicjatywnym Zarządu Powiatu w Ostródzie, a do jego głównych zadań należy opracowanie systemowych rozwiązań w obszarze ekonomii społecznej,
w szczególności instytucjonalno- prawnych oraz finansowych, które zostaną zawarte w Programu rozwoju ekonomii społecznej w powiecie ostródzkim, będącym w fazie opracowania przez Zespół. W jego skład wchodzą aż 32 osoby, w tym reprezentanci wszystkich 10 samorządów z powiatu, CIS, Spółdzielni Socjalnej ,,Zwiastun’’, instytucje otoczenia biznesu, Ostródzka Rada Organizacji Pozarządowych, Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego, przedstawiciel IPS.

MIASTO KĘTRZYN

Zarządzeniem nr 320/2013 z dnia 7 listopada 2013 roku Burmistrz Miasta Kętrzyn powołał Zespół ds. ekonomii społecznej. Ideą powstania Zespołu na terenie powiatu kętrzyńskiego jest chęć stworzenia międzysektorowego, sprawnego systemu wsparcia osób, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, współpracy dla dobra i rozwoju podmiotów ekonomii społecznej (uznanych za formę tworzenia najtańszych miejsc pracy) oraz tworzenia sprzyjających warunków dla inicjatyw związanym z ekonomizacją trzeciego sektora.

W skład 20-osobowego Zespołu weszli przedstawiciele: jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, instytucji pomocy społecznej oraz rynku pracy, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej oraz lokalni przedsiębiorcy. Zespół będzie pracował nad współtworzeniem lokalnych programów strategicznych, zawierających główne założenia, pomysły oraz plany pomocowe, służące wciąż rozwijającemu się rynkowi ekonomii społecznej na terenie powiatu kętrzyńskiego.

 

POWIAT MRĄGOWSKI

Zespół ds. rozwoju Ekonomii Społecznej w Powiecie Mrągowskim powstał Uchwałą nr 199/1343/2014 Zarządu Powiatu Mrągowskiego z dnia 6 marca 2014 r. W jego skład weszło 14 osób, oprócz przedstawicieli Zarządu Powiatu, wójtów i burmistrza z wszystkich gmin należących do powiatu mrągowskiego są w nim również reprezentanci urzędu pracy, PCPR, NGO-sów. W tym kręgu osób znalazł się również przedstawiciel Mazurskiego Eko-Klastra jak również Inkubatora Ekonomii Społecznej w  Mrągowie, z którym to zespół współpracuje.

 

MIASTO OLSZTYN

Najmłodszy zespół w województwie warmińsko-mazurskim to powołany Zarządzeniem  nr 121 z dnia 20 marca 2014 roku Prezydenta Olsztyna Zespół do Spraw Rozwoju Ekonomii Społecznej w Olsztynie. 16 maja 2014 roku w Miejscu Kreatywnej Aktywności ERANOVA  w Olsztynie odbył się panel dyskusyjny „Zespoły ds. ekonomii społecznej – budowanie partnerstw lokalnych”. Moderatorem panelu była Katarzyna Charkowska-Giedrys, z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie (Stowarzyszenie WAMA COOP). Podczas  panelu dyskutowano o celach powoływania tego typu partnerstw, potrzebie angażowania w prace zespołów przedstawicieli sfery biznesu. Omówiono również najczęstsze błędy popełniane przy budowaniu partnerstw oraz zastanawiano się nad przyszłością funkcjonowania tychże zespołów w województwie warmińsko-mazurskim.

 POWIAT WĘGORZEWSKI

Powołanie Zespołu do Spraw Ekonomii Społecznej w Powiecie WĘGORZEWSKIM  nastąpiło uchwałą nr 198/2018 Zarządu Powiatu w Węgorzewie z dnia 07 lutego 2018 r. 

Zespół tworzą podmioty z obszaru powiatu węgorzewskiego reprezentujące sektor publiczny, społeczny i gospodarczy, reprezentowane przez wskazanych przedstawicieli, tj.:

 • Starostwo Powiatowe w Węgorzewie.
 • Urząd Miejski w Węgorzewie.
 • Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie.
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie.
 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie.
 • Gmina Pozezdrze.
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budrach.
 • Warsztat Terapii Zajęciowej w Olszewie Węgorzewskim.
 • Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Trygort.
 • Stowarzyszenie Kobie Mazurskich „DZIEWCZYNY ZNAD SAPINY” Pozezdrze.
 • Stowarzyszenie Wspólnota Polska Koło w Węgorzewie.
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”.
 • Związek Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD).
 • Stowarzyszenie” ŚWIĘCAJTY” Promocji i Rozwoju Sołectwa Ogonki.
 • Stowarzyszenie Naturalnie Kultura Węgorzewo.
 • Spółdzielnia Socjalna WĘGORZEWIANKA w Węgorzewie.
Do zadań Zespołu należy w szczególności:
 1. utworzenie i monitorowanie wdrażania „Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Powiecie Węgorzewskim”;
 2. opracowanie ścieżki wsparcia dla potencjalnych i istniejących podmiotów ekonomii społecznej;
 3. opracowanie propozycji rozwiązań finansowych w zakresie systemu wsparcia rozwoju ekonomii społecznej;
 4. identyfikowanie rozwiązań systemowych w powiecie w zakresie rozwoju ekonomii społecznej i pomoc w ich adaptowaniu;
 5. inicjowanie działań wspierających podmioty ekonomii społecznej;
 6. wyrażanie opinii w sprawach związanych z ekonomią społeczną;
 7. promowanie i wspieranie działań podejmowanych w obszarze ekonomii społecznej;
 8. współudział w tworzeniu dokumentów strategicznych dotyczących ekonomii społecznej;
 9. sporządzanie rocznego planu działań oraz przedstawianie Zarządowi Powiatu sprawozdania z jego realizacji.

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POSZCZEGÓLNYHCH ZESPOŁÓW W ROKU 2019:

 

1.Subregion ełcki

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez OWES w Ełku w 2019 r. odbyły się 4 spotkania  Zespołu ds. Ekonomii Społecznej w powiecie ełckim oraz dodatkowo 2 spotkania Zespołu z udziałem eksperta. Tematem spotkań była „Istota Ekonomii Społecznej w kontekście potencjału powiatu ełckiego”. Tematykę mieszkalnictwa chronionego i wspieranego w systemie pomocy społecznej podejmowano na spotkaniach z ekspertami.

W powiecie piskim w dniu 23 czerwca 2017 r. Uchwałą Zarządu Powiatu został powołany powiatowy Zespół ds. ekonomii społecznej. W skład Zespołu weszli przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz samorządów i ich jednostek organizacyjnych z obszaru gmin: Pisz, Ruciane Nida, Orzysz oraz Biała Piska. W 2019 r. odbyły się 4 spotkania Zespołu ds. Ekonomii Społecznej w powiecie piskim oraz 2 spotkania Zespołu z ekspertami.

Uchwałą Nr 405/2017 Zarządu Powiatu z dnia 30 listopada 2017 roku został powołany Zespół ds. Ekonomii Społecznej w Giżycku. W  I połowie roku 2019 systematycznie odbywały się spotkania z poszczególnymi członkami Zarządu Zespołu ds. ES, reprezentujących różne instytucje, tj.: PUP Giżycko, MGOPS Miłki, Centrum Integracji Społecznej w Giżycku, GOPS Giżycko, Spółdzielnia Socjalna PREKURSOR, PCPR Giżycko, Urząd Gminy Miłki, Gmina Kruklanki, Fundacja ARCHE, GOPS Kruklanki, GOPS Wydminy, Gmina Wydminy. Takich spotkań odbyło się 15. Celem tych spotkań było uwspólnienie  dotychczasowych działań podejmowanych przez Zespół ds. ES. Ustalano między innymi zapotrzebowanie samorządów/instytucji w kontekście włączenia społecznego, obszarów pracy
z podopiecznymi i uczestnikami działań. Powstały również tzw. grupy tematyczne zajmujące się analizą potrzeby rozwoju usług w obszarze włączenia społecznego.

W październiku 2017 r. Uchwałą Zarządu Powiatu Oleckiego został powołany powiatowy Zespół ds. Ekonomii Społecznej. W skład zespołu weszli przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz samorządów i ich jednostek organizacyjnych. W 2019 roku kontynuowane były spotkania Powiatowego Zespołu ds. Ekonomii Społecznej w Olecku w tym spotkania z ekspertami. Odbyły się 4 takie spotkania, w tym jedno z nowym animatorem specjalistycznym w powiecie oleckim. Dwa spotkania odbyły się z udziałem eksperta. 

Na terenie powiatu węgorzewskiego OWES udzielał wsparcia Zespołowi ds. ES, który Uchwałą Nr 198/2018 z dnia 7 lutego 2018 r został formalnie powołany przez Zarząd Powiatu. W skład Zespołu weszły podmioty z obszaru powiatu węgorzewskiego reprezentujące sektor publiczny, społeczny i gospodarczy.

W 2019 r. odbyły się 2 posiedzenia Zespołu ds. Ekonomii Społecznej w powiecie węgorzewskim oraz  spotkania grup roboczych-tematycznych (grupa robocza ds. Centrum Integracji Społecznej, grupa tematyczna ds. Klubu Integracji Społecznej) w tym 2 spotkania z ekspertem. 23.08.2019 roku odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Ekonomii Społecznej z udziałem Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Celem spotkania była prezentacja stanu obecnie realizowanych usług społecznych w gminach powiatu węgorzewskiego
i przygotowanie się do nowej perspektywy finansowej  na lata 2021-2027. Podczas spotkania wypracowane zostały założenia i potrzeby usług społecznych w powiecie. Kontynuacją posiedzenia były spotkania grup roboczych członków Zespołu ds. Ekonomii Społecznej. Powstały grupy tematyczne, takie jak: grupa tematyczna ds. osób starszych, grupa tematyczna ds. osób z niepełnosprawnością, grupa tematyczna ds. młodzieży, grupa tematyczna ds. osób starszych. (łącznie odbyło się 11 spotkań Zespołu ds. Ekonomii Społecznej).

W powiecie gołdapskim w 2019 roku, również odbyły się 4 spotkania jeszcze nieformalnego Zespołu ds. Ekonomii Społecznej. Jedno ze spotkań odbyło się z udziałem nowego animatora specjalistycznego w powiecie i jedno z udziałem eksperta. 29.10.2019 roku na posiedzenie Zespołu ds. ES zaproszono Dyrektor ROPS w Olsztynie. Na spotkaniu zostały przedstawione założenia przyszłych działań projektowych w perspektywie finansowej na lata 2021-2027 w obszarze włączenia społecznego oraz poziom usług świadczonych na terenie powiatu gołdapskiego. Podczas warsztatów wypracowano potrzeby świadczenia usług w obszarze włączenia społecznego w powiecie gołdapskim. Kontynuacją posiedzenia było kolejne spotkanie, na którym omówiono wyniki warsztatów.

2.Subregion elbląski

W 2019 r. odbywały się spotkania Zespołów ds. Ekonomii Społecznej we wszystkich powiatach objętych wsparciem Ośrodka OWES w Elblągu: elbląskim (grodzkim i ziemskim), braniewskim, iławskim, ostródzkim. W 2019 r. przeprowadzono 12 spotkań Zespołów ds. Ekonomii Społecznej.

3.Subregion nidzicki

Na terenie objętym wsparciem OWES w Nidzicy w 2019 roku funkcjonowały trzy Powiatowe Zespoły ds. Rozwoju Ekonomii Społecznej, tj.: w Działdowie, powstały 22.01.2018 r. Powiatowy Zespół ds. Ekonomii Społecznej w powiecie nidzickim, a także uprawomocniony 20.02.2018 r. Powiatowy Zespół ds. Rozwoju Ekonomii Społecznej w powiecie szczycieńskim.

W ramach animacji lokalnej w powiecie nowomiejskim odbyły się grupowe
i indywidualne spotkania z przedstawicielami JST w celu zapoznania ich z tematem ES, PS, przedstawiano korzyści ze stosowania klauzul społecznych, zlecania zadań publicznych przedsiębiorstwom społecznym oraz przedstawiono, jak stworzyć dobre warunki do powstawania i funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych. Pomimo wszelkich animacji i spotkań informacyjno-organizacyjnych dotyczących założenia Zespołu ds. Rozwoju Ekonomii Społecznej, zespół nie został jednak formalnie  powołany. W powiecie nowomiejskim funkcjonuje grupa wspierająca inicjatywy ekonomii społecznej.

4.Subregion olsztyński

Na terenie każdego powiatu z terenu działania OWES w Olsztynie funkcjonują Zespoły ds. ES, w których obsługę merytoryczną zaangażowany jest OWES.  W 2019 r. pracownicy OWES w Olsztynie uczestniczyli i współprowadzili posiedzenia Zespołów, tj.:

 • Zespołu ds. Ekonomii Społecznej Gminy i Miasta Dobre Miasto
  (2 spotkania),
 • Zespołu ds. Ekonomii Społecznej Powiatu Bartoszyckiego
  (3 spotkania),
 • Zespołu ds. Ekonomii Społecznej Powiatu Lidzbarskiego (2 spotkania),
 • Zespołu ds. Ekonomii Społecznej Powiatu Kętrzyńskiego (3 spotkania),
 • Zespołu ds. Ekonomii Społecznej Powiatu Mrągowskiego 3 spotkania),
 • Zespołu ds. Ekonomii Społecznej w Olsztynie – powiatowy zespół
  (1 spotkanie),
 • Zespołu ds. Ekonomii Społecznej w Olsztynie – miejski zespół
  (2 spotkania).

W 2019 roku w ramach projektu pozakonkursowego Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pt. „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach” we wszystkich powiatach województwa odbyły się spotkania
z przedstawicielami Powiatowych Zespołów ds. Ekonomii Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim.

Jednym z podstawowych zadań zespołów ds. ekonomii społecznej jest diagnozowanie usług społecznych w środowisku lokalnym. Dlatego też spotkania
z ich przedstawicielami okazały się kluczowe dla programowania przyszłej perspektywy finansowej w obszarze włączenia społecznego. Podczas spotkań pojawiało się wiele głosów podkreślających konieczność zaangażowania się do planowania przyszłej perspektywy. Osoby i instytucje najbardziej zainteresowane zgłaszały swoje uwagi i wnioski co do zapotrzebowania na usługi w ramach Włączenia społecznego

Współorganizatorami tych spotkań były Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej z Olsztyna, Ełku, Nidzicy i Elbląga. W spotkaniach z ramienia samorządu województwa warmińsko-mazurskiego uczestniczyła Wiesława Przybysz, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz pracownicy Biura ds. wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej oraz polityki prorodzinnej.

W spotkaniach przedstawicieli powiatowych zespołów ds. ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach udział wzięło ponad 500 osób. Byli to wójtowie, burmistrzowie, starostowie, a także reprezentanci instytucji pomocy i integracji społecznej oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, a także przedstawiciele instytucji rynku pracy. Na potrzeby spotkań i konsultacji z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, mieszkańców reprezentujących różne organizacje i instytucje rynku pracy  przygotowana została prezentacja o sytuacji demograficznej danego powiatu oraz prezentacja dotycząca finansowania w przyszłej perspektywie 2021-2027.

Dane GUS wskazywały, że prawie w każdym z odwiedzonych powiatów zaobserwowano ujemny przyrost naturalny, w wyniku którego pojawił się problem depopulacji. Tylko w powiecie nowomiejskim występuje dodatni przyrost naturalny. Postępuje migracja ludzi młodych, a także problemy związane ze zjawiskiem starzejącego się społeczeństwa. Zaczyna występować ograniczony dostęp do wysokiej jakości usług publicznych i zdrowotnych. Powstają  nowe grupy narażone na wykluczenie społeczne, takie jak: migranci, opiekunowie osób starszych, opiekunowie osób z niepełnosprawnością.

Jednym z kluczowych elementów spotkań w regionie było diagnozowanie potrzeb środowiska lokalnego w kontekście  rozwoju usług społecznych na Warmii i Mazurach. Dlatego też w trakcie spotkań zostały przeprowadzone warsztatyz przedstawicielami środowiska samorządowego, przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz instytucji rynku pracy.

W ramach przeprowadzonych warsztatów uczestnicy wyartykułowali kluczowe obszary z zakresu usług społecznych, które powinny znaleźć się we Włączeniu Społecznym w ramach nowej perspektywy finansowej UE 2021-2027. W związku z tym powstał materiał sprawozdawczy ze spotkań Powiatowych Zespołów ds. Ekonomii Społecznej.