Od początku 2019 r. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (ROPS) trwały intensywne prace nad przygotowaniem propozycji do nowego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027 w obszarze włączenia społecznego.

Punktem wyjścia była analiza dokumentów strategicznych jakimi są Europejski Filar Praw Socjalnych oraz Projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). Europejski Filar Praw Socjalnych wskazuje 20 podstawowych zasad uporządkowanych według 3 kategorii: równe szanse i dostęp do zatrudnienia, uczciwe warunki pracy, ochrona socjalna i integracja społeczna, natomiast Rozporządzenie EFS+ określa 11 celów szczegółowych nowego okresu programowania w obszarach: rynek pracy, edukacja i włączenie społeczne.

Od lutego 2019 r. do czerwca 2019 roku ROPS zorganizował wiele spotkań z gronem ekspertów, przedstawicielami beneficjentów projektów realizowanych w obecnej perspektywie, w celu omówienia dotychczasowych doświadczeń oraz określenia wyzwań związanych z aktywizacją grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, z rozwojem usług społecznych, procesem deinstytucjonalizacji, a także przyszłością ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach.

Efektem spotkań było podjęcie decyzji dot. dalszych prac specjalistów z określonych obszarów tematycznych na rzecz stworzenie koncepcji projektowych wokół zagadnień i kwestii wymagających wsparcia. Poszczególne zespoły wypracowały swoje propozycje wskazując jednocześnie potrzeby finansowe oraz liczbę przyszłych odbiorców ich usług. W celu dokonania jak najszerszych konsultacji społecznych nad przygotowanymi propozycjami oraz poznania potrzeb w innych obszarach wsparcia zorganizowano serię spotkań z przedstawicielami powiatowych zespołów ekonomii społecznej.

Od sierpnia 2019 r. do lutego 2020 r. odbyły się spotkania we wszystkich powiatach - z 21 zespołami (uczestniczyło w nich ponad 500 osób).

Niniejsze sprawozdanie stanowi podsumowanie przeprowadzonych konsultacji w ramach spotkań regionalnych z interesariuszami różnych środowisk oraz spotkań z przedstawicielami jednostek samorządów terytorialnych, organizacji pozarządowych podmiotów ekonomii społecznej, jednostek pomocy i integracji społecznej, rynku pracy oraz biznesu i odnosi się do wszystkich zgłoszonych w trakcie spotkań uwag oraz wniosków

 

Sprawozdanie podsumowujące spotkania z przedstawicielami Powiatowych Zespołów ds. Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach w roku 2019/2020.

Raport usługi_społeczne_na Warmii i Mazurach.pdf

Raport usługi_społeczne_na Warmii i Mazurach.docx