Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020, 31 grudnia 2015 r. ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie  w ramach Działania 11.3 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej.  W przedmiotwym konkursie zostały wybrani czterej operatorzy(OWES)  środków z UE. 

Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego funkcjonują cztery akredytowane- Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej:

 1. Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu prowadzony przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych od 1.10.2015 r. Zasięg: Miasto Elbląg, powiat elbląski, braniewski, iławski, ostródzki.
 2. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie prowadzony przez: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP. Funkcjonował od 1.10.2015 r. na terenie powiatów: olsztyńskiego (grodzki, ziemski), lidzbarskiego, bartoszyckiego, mrągowskiego i kętrzyńskiego.
 3. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy prowadzony przez Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA w partnerstwie z Działdowską Agencją Rozwoju S.A. Funkcjonuje od 1.10.2015 r. Zasięg: powiaty nidzicki, działdowski, szczycieński, nowomiejski.
 4. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku prowadzony przez Stowarzyszenie Adelfi w Ełku w partnerstwie z Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Pozarządowych od 1.10.2015 r. Obejmuje swoim zasięgiem powiaty: ełcki, gołdapski, olecki, piski, giżycki i węgorzewski.

Co to jest Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) to podmiot lub partnerstwo posiadające akredytację ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, świadczący łącznie wszystkie rodzaje usług wsparcia ekonomii społecznej.

Usługi wsparcia ekonomii społecznej dzielą się na: − usługi animacji lokalnej (usługi animacyjne), − usługi rozwoju ekonomii społecznej (usługi inkubacyjne) − usługi wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych (usługi biznesowe), rozumiane zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej.

 

 

WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O STATUS Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) 

 

 Czym zajmują sie OWESY???

 1. Świadczenie usług animacyjnych, inkubacyjnych i biznesowych osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym, służących zakładaniu przedsiębiorstw społecznych, w tym m.in.: wspieranie tworzenia grup inicjatywnych zainteresowanych utworzeniem podmiotów ekonomii społecznej i udzielania im niezbędnego wsparcia doradczego;
 2. Czasowe udostępnianie sprzętów i pomieszczeń dla tworzonych przedsiębiorstw społecznych w ramach działalności inkubatorów przedsiębiorczości społecznej;
 3. Szkolenia ogólne umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej;
 4. Doradztwo (indywidualne i grupowe, m.in. w ramach ośrodków wsparcia ekonomii społecznej oraz inkubatorów przedsiębiorczości), w tym doradztwo w zakresie pozyskiwania przez podmioty ekonomii społecznej zewnętrznych źródeł finansowania np. w postaci pożyczek;
 5. Dostęp do usług prawnych, księgowych, marketingowych;
 6. Wsparcie szkoleniowe i doradztwo (indywidualne i grupowe) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia i/lub przystąpienia i/lub pracy w przedsiębiorstwach społecznych, w tym szkolenia zawodowe potrzebne do pracy w przedsiębiorstwach społecznych i pomoc w tworzeniu biznesplanu;
 7. Prowadzenie badań nisz rynkowych;
 8. Wspieranie tworzenia powiatowych zespołów ds. ekonomii społecznej i paktów na rzecz ekonomii społecznej.
 9. Dotacje i wsparcie pomostowe na zakładanie przedsiębiorstw społecznych, prowadzące do zatrudnienia, w tym: specjalistyczne wsparcie szkoleniowe i doradztwo (indywidualne i grupowe) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do prowadzenia wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę jego członków;
 10. Wsparcie doradcze, świadczone przez opiekuna przedsiębiorstwa społecznego, obejmujące doradztwo i pomoc w efektywnym wykorzystaniu przyznanych środków;
 11. Wsparcie psychologiczne, zwiększające zdolność do wspólnego, efektywnego działania członków grupy założycielskiej przedsiębiorstwa społecznego;
 12. Przyznanie środków finansowych dla przedsiębiorstw społecznych na założenie – do wysokości sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, na:
 • założyciela w przypadku spółdzielni socjalnych utworzonych przez osoby fizyczne;
 • zatrudnioną osobę w przypadku innych, nowo założonych przedsiębiorstw społecznych; przyznanie środków finansowych dla przedsiębiorstw społecznych na wsparcie pomostowe do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na okres do 12 miesięcy na: 
  • założyciela w przypadku spółdzielni socjalnych utworzonych przez osoby fizyczne; zatrudnioną osobę w przypadku innych, nowo założonych przedsiębiorstw społecznych.   
 • 13. Dotacje i wsparcie pomostowe na tworzenie miejsc pracy w funkcjonujących przedsiębiorstwach społecznych, w tym:specjalistyczne wsparcie szkoleniowe i doradztwo (indywidualne i grupowe) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do pracyw podmiocie ekonomii społecznej, a w przypadku osób przystępujących do istniejących przedsiębiorstw społecznych, dodatkowo wiedzy i umiejętności potrzebnych do prowadzenia wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę jego członków;                                                                       
 • 14.Wsparcie doradcze, świadczone przez opiekuna podmiotu ekonomii społecznej, obejmujące doradztwo i pomoc w efektywnym wykorzystaniu przyznanych środków;                                         
 • 15.Przyznanie środków finansowych dla podmiotów ekonomii społecznej na przystąpienie lub zatrudnienie – do wysokości sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na każdą nowo zatrudnioną lub przystępującą osobę fizyczną                                                                     
 • 16.Przyznanie środków finansowych dla podmiotów ekonomii społecznej na wsparcie pomostowe do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na okres do 12 miesięcy na każdą nowo zatrudnioną lub przystępującą osobę fizyczną.