W dniu 20 czerwca 2017 r. w siedzibie Polskiego Związku Niewidomych przy ul. Paukszty 57 w Olsztynie odbyło się spotkanie Sieci kooperacji podmiotów reintegracyjnych, tj. Klubów i Centrów Ekonomii Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej, pn. Regionalna Platforma Współpracy Na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej. Spotkanie zorganizowane było w ramach Projektu pozakonkursowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego ROPS  pt. „Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.Celem spotkania było dalsze wzmacnianie funkcjonującej regionalnej sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym, tworzenie dobrego klimatu jak również wymiana informacji i doświadczeń w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej uczestników podmiotów reintegracyjnych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Spotkanie otworzyła Wiesława Przybysz- dyrektor ROPS wraz z Piotrem Kubarewiczem -Przewodniczącym Platformy. Następnie przedstawicielki Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprezentowały pilotażowe programy w ramach PFRON w zakresie działań na rzecz zatrudnienia osób niepełnoprawnych:, tj.  Program „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej” oraz Program „Praca-Integracja“. Po prezentacji pilotażowych programów PRFON wywiązała się dyskusja na temat możliwości skorzystania z programu przez Zakłady Aktywności Zawodowej prowadzone jako samorządowe jednostki budżetowe. Podkreślono tu, iż nie ma możliwości  występowania podwójnego finansowania ze środków PFRON, jeśli dane miejsce pracy jest już dofinansowane z PFRON. Warto natomiast przekazywać informacje nt. programu pracodawcom, do których kierowani są usamodzielniani pracownicy ZAZ, wchodzących na otwarty rynek pracy. Kolejnym punktem spotkania była kwestia pozarentowego systemu  orzekania o niepełnosprawności. O aktualnym stanie orzecznictwa opowiedziała Pani Grażyna Kulka- specjalista orzecznik Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Pani Kulka zwróciła szczególną uwagę na definicję niepełnosprawności. Podkreśliła, iż wyznacznikiem niepełnosprawności jest występowanie ograniczeń funkcjonalnych, powstałych w wyniku naruszenia sprawności organizmu w wymiarze społecznym i zawodowym  Pani Kulka przytoczyła również szereg danych statystycznych nt. orzecznictwa: Liczba wniosków przyjętych w PZON w 2016 wynosiła 35 554 w przypadku osób dorosłych i 6 133 w odniesieniu do dzieci. Liczba orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wydanych przez PZON w 2016 r. wyniosła 34  751. W 2016 r. wpłynęło 638 odwołań od orzeczeń wydanych przez WZON. Ostatnim zaproszonym gościem był Pan Bogdan Gajlewicz z Państwowej Inspekcji Pracy, który zaprezentował zagadnienia związane z prawem pracy i przestrzeganiem przepisów bhp, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę podczas zatrudniania osób niepełnosprawnych. Pan Gajlewicz poruszył kwestię szczególnych uprawnień przysługujących pracownikom z niepełnosprawnością, a także dostosowania stanowisk pracy do potrzeb tych osób. Zapoznał również uczestników spotkania z przepisami dotyczącymi BHP, przedstawił dobre i złe przykłady niwelowania barier architektonicznych, przestrzegał przed niebezpiecznymi zdarzeniami, które mogą wystąpić w miejscu pracy.  

 Prezentacje prelegentów ze spotkania:

REGIONALNA_PLATFORMA_WSPÓŁPRACY_20.06.2017.pptx

PRACA-INTEGRACJA_20_06_2017.pptx

PRAWO_PRACY_OSOBY_NIEPEŁNOSPRAWNE.pptx

PREZENTACJA_PROGRAM_STABILNE_ZATRUDNIENIE_20-06-2017.pptx

zdjecia z eranowy V Dni Ekonomii Społecznej 006 Large

11111002 Large

 

zdjecia z eranowy V Dni Ekonomii Społecznej 008 Large

zdjecia z eranowy V Dni Ekonomii Społecznej 016 Large

zdjecia z eranowy V Dni Ekonomii Społecznej 009 Large

 

zdjecia z eranowy V Dni Ekonomii Społecznej 028 Large

zdjecia z 1111032 Large

2034 Large

 

4042 Large

 

1036 Large

7Społecznej 047 Large

6Społecznej 046 Large

8052 Large

niewidomi Large