Zdjęcie przedstawia mapę województwa warmińsko-mazurskiegoz podziałem na wyodrębione okręgi powiatów funkcjonyjących w regionie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie od 1 kwietnia 2021 roku do 30 czerwca 2023 roku realizuje III edycję projektu pn. „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach”. W ramach koordynacji ekonomii społecznej w regionie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej wdraża działania „Wojewódzkiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej i Solidarnej Warmia  i Mazury 2021-2025”. Jednym z celów Programu jest rozwój partnerskiej współpracy lokalnej na rzecz realizacji inicjatyw ekonomii społecznej i solidarnej, w którym zaplanowano między innymi działania wpływające na zwiększanie współpracy samorządu z sektorem ekonomii społecznej poprzez wzmocnienie powiatowych zespołów ds. ekonomii społecznej.

W związku z powyższym w połowie sierpnia 2021 roku do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego drogą elektroniczną zostały rozesłane ankiety diagnozujące potrzeby członków powiatowych zespołów ds. ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach. Ankiety rozesłano również do Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionach: ełckim, elbląskim, nidzickim i olsztyńskim w celu rozpowszechnienia ankiet wśród podmiotów ekonomii społecznej oraz organizacji pozarządowych wchodzących w skład zespołów ds. ekonomii społecznej.

Zespoły powiatowe złożone są z przedstawicieli samorządów powiatowych i gminnych oraz instytucji im podległych, podmiotów ekonomii społecznej, w tym podmiotów reintegracyjnych, rynku pracy, a także reprezentantów sfery biznesu.

Celem badania było zdiagnozowanie potrzeb członków zespołów ds. ekonomii społecznej, określenie możliwych obszarów działania zespołu w kolejnych latach oraz poszukiwanie możliwości zwiększenia ich roli w rozwoju ekonomii społecznej w regionie.

Raport_badania_ankietowego_diagnozującego_potrzeby_członków_powiatowych_zespołów_na_Warmii_i_Mazurach 2021 r..pdf