Zdjęcie przedstawia przedstawicieli reprezentujących ośrodki wsparcia ekonomii społecznej z Warmii i Mazur. Na spotkaniu w sali hotelowej siedzą na krzesłach zarówno kobiety jak i mężczyźni   i słuchają wystąpień poszczególnych przybyłych na spotkanie  prelegentów

W  dniach 6-7 października 2022 r. w Olsztynie w Olsztynie w ramach projektu pozakonkursowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego  pt. ”Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach” na lata 2021-2023 zorganizowane  zostało spotkanie Sieciujące Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej z regionu Warmii i Mazur.                         

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele czterech OWES z województwa warmińsko-mazurskiego, tj.: Stowarzyszenia ADELFI w Ełku, Stowarzyszenia WAMA-COOP w Olsztynie, Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA w partnerstwie z Działdowską Agencją Rozwoju S.A. oraz Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Elblągu.

Głównym celem spotkania było omówienie  bieżących spraw wynikających z funkcjonowania OWES-ów oraz Inkubatorów Przedsiębiorczości Społecznej,  a także zmian legislacyjnych wynikających z wejścia w życie z dniem 30 października 2022 roku ustawy o ekonomii społecznej.

Spotkanie oficjalnie otworzyła Pani Katarzyna Koplińska – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie, która omówiła program i cele dwudniowego spotkania.

W pierwszym dniu spotkania przedstawiciele OWES uczestniczyli w warsztacie przeprowadzonym na zlecenie ROPS  przez Panią  Urszulę Trubacz przedstawicielkę Fundacji Kocham Jaśka, która  zaprezentowała skuteczne metody walki ze stresem i wypaleniem zawodowym wykorzystując do tego narzędzie jakim jest terapia dźwiękiem.

Następnie uczestnikom spotkania sieciującego zostały zaprezentowane dobre praktyki funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej z subregionu olsztyńskiego tj. Fundacji SPINE z Olsztyna  oraz Fundacji Edukacji Leśnej  z siedzibą w Rusi gmina Stawiguda..  Fundacja SPINE na co dzień  prowadzi działalność o charakterze fizjoterapeutycznym. Jednocześnie podmiot ten prowadzi działania projektowe na rzecz rozwoju fizjoterapii w kraju i na świecie oraz jej wpływu na poprawę jakości życia lokalnej społeczności.  Z kolei Fundacja Edukacji Leśnej DRZEWICE prowadzi zakrojone na szeroką skalę działania związane z edukacją ekologiczną dzieci, młodzieży oraz dorosłych. 

W drugiej części spotkania w formule „open space” odbyła się wymiana doświadczeń poszczególnych przedstawicieli OWES w zakresie obecnie realizowanych projektów z RPO WiM 2014-2020, a także poruszono zagadnienia dotyczące przyszłej perspektywy i założeń Programu Regionalnego pn. Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027

Przedmiotowe spotkanie sieciujące połączone było z uczestnictwem przedstawicieli sektora ekonomii społecznej w największym tegorocznym wydarzeniu organizowanym przez ROPS czyli III Galą Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach.

Drugi dzień  spotkanie sieciującego OWES rozpoczął się od wystąpienia pracownika ROPS Pana  Dariusza Jóźwiak specjalisty ds. budowania współpracy nauka – biznes - ekonomia społeczna, który omówił  nadchodzące zmiany  w zakresie weryfikacji statusu przedsiębiorstw społecznych w Polsce.

W związku z  wejściem w życie z dniem 30 października 2022 roku ustawy o ekonomii społecznej, zmianie ulegnie  dotychczasowa rola OWES w zakresie weryfikacji podmiotów ekonomii społecznej ubiegających się o nadanie statusu przedsiębiorstwa społecznego,  a także zasad  publikacji   listy  przedsiębiorstw społecznych na stronie http://www.bazaps.ekonomiaspoleczna.gov.pl.  

Obecnie listę przedsiębiorstw społecznych w danych województwie  prowadzi ROPS, ale z dniem 1 stycznia 2023 roku działania związane z co miesięczną aktualizacją i publikacją listy PS będzie pełniło  Ministersko Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej.  Kwestie dot. weryfikacji i nadawania statusu PS będzie pełnił Wojewoda właściwy ze względu na siedzibę podmiotu ekonomii społecznego ubiegającego się o nadanie statusu przedsiębiorstwa społecznego. Z dniem 30 października 2022 roku  Wojewoda będzie w drodze  decyzji administracyjnej nadawał lub odbierał  status przedsiębiorstwa społecznego. 

Kolejnym zagadnieniem, które zostało poruszono na spotkaniu  była dyskusja przedstawicieli OWES dot. dalszych losów związanych z budowaniem wspólnej marki ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach. Przedmiotowe działanie było realizowane przez ROPS od  stycznia 2021 roku. Niestety w związku z brakiem wyłonienia się lidera spośród podmiotów uczestniczących w procesie na ten moment, dalsze działanie w przedmiotowym zakresie są zawieszone. 

W dalszej części spotkania omówiono także planowaną przez ROPS kampanie informacyjno promocyjną w związku z wyłonieniem przez ROPS zewnętrznego wykonawcy tj.: Fundacji MAZURYMEDIA z Olsztyna, która realizuje  działanie związane z opracowaniem scenariusza i  produkcję spotów filmowych promujących ekonomię społeczną na Warmii i Mazurach.

 

Na zakończenie spotkania Pani Magdalena Horyd -koordynator projektu omówiła kalendarz działań zaplanowanych na rok  2023 w ramach w  projekcie „Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach.

IMG20221007095609

IMG20221007095609IMG20221007095609IMG20221007095609IMG20221007095609