Obecnie trwa ocena merytoryczna przez Instytucję Zarządzającą RPO trzeciej edycji projektu  pozakonkursowego pt. "Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach" na lata 2021-2023. Okres realizacji projektu tj. 01.04.2021- 30.06.2021 r.

W dążeniu do rozwoju sektora ekonomii społecznej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  w Olsztynie planuje kontynuację działań  realizowanych w latach poprzednich dot. koordynacji ekonomii społecznej w województwie warmińsko-mazurskim.

Dla sprawnej koordynacji sektora planujemy w dalszym ciągu współpracować z siecią Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej zlokalizowanych w Olsztynie, Elblągu, Nidzicy oraz Ełku.

Nadrzędnym zadaniem ROPS jest inicjowanie współpracy jednostek organizacji pomocy społecznej z podmiotami ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym.

Należy pamiętać, iż niezbędne jest tworzenie współpracy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z  jednostkami samorządu terytorialnego i  innymi podmiotami  lokalnymi w zakresie stosowania klauzul społecznych, zlecania zadań podmiotom ekonomii społecznej. 

W związku z tym projekt  pozakonkursowy pt. "Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach" na lata 2021-2023 w ramach trzeciej edycji zakłada objęciem wsparcia  500 pracowników  z regionu  działających na rzecz rozwoju sektora ekonomii.

 

Harmonogram najbliższych spotkań zaplanowanych przez ROPS w ramach projektu

 

Miesiące 2021 r.

lp.

Data spotkania/ konferencji

Temat spotkania/konferencji/wydarzenia

organizator

 

Kwiecień

 

 

 

 

 

 

Maj

1.

22.04.2021 r.

Spotkanie monitoringowe OWES w formule zdalnej

ROPS

2.

 

Dystrybucja środków ochrony osobistej na rzecz walki z COVID-19 wśród podmiotów ekonomii społecznej

ROPS

1.

 

Dystrybucja środków ochrony osobistej na rzecz walki z COVID-19 wśród podmiotów ekonomii społecznej

ROPS

2.

Maj 2021 r.

Regionalna konferencja  dot. usług społecznych na Warmii i Mazurach

ROPS