W związku z wejściem w dniu 30 października 2022 r. w życie ustawy o ekonomii społecznej z dnia 5 sierpnia 2022 r. samorządy województw zostały zobligowane, aby w ciągu 12 miesięcy  dostosować obecnie funkcjonujące programy regionalne ekonomii społecznej  do nowych regulacji prawnych.

Wobec powyższego ROPS  w 2023 roku rozpoczął prace nad zaktualizowaniem Wojewódzkiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej i Solidarnej Warmia i Mazury 2021-2025 do wymogów ustawy. 

W czerwcu 2023 roku  w Gołdapi na posiedzeniu wyjazdowym  Członków Warmińsko-Mazurskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej wraz z przedstawicielami Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej odbyła się szeroka dyskusja nad  wypracowaniem założeń nowego Programu, w tym określeniem celów, priorytetów i wstępnych działań nowego programu. Dotychczasowy Wojewódzki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej i Solidarnej Warmii i Mazury  na lata 2021-2025 określał główne cele i kompleksowe działania w obszarze ekonomii społecznej, wyznaczał realizatorów tych działań oraz wskazywał źródła finansowania przeznaczone na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w województwie warmińsko-mazurskim.

Nowy Warmińsko-Mazurski Program Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata  2023-2030 zasadniczo nie odbiega od tego, który funkcjonował dotychczas jednakże ramy czasowe zaplanowanych działań na poziomie regionu  zostały wydłużone do 2030 roku zgodnie z okresem obowiązywania Strategii Polityki Społecznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2021-2030.  Ponadto obszar ekonomii społecznej postrzegany jest szerzej, wielopłaszczyznowo, ponieważ gospodarka społeczna związana jest z wieloma dziedzinami życia społecznego, gospodarczego, kulturowego i edukacyjnego, która może  w sposób kluczowy wpływać na rozwój regionu i społeczności lokalnej.  Warmińsko-Mazurski Program Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2023-2030 wyznacza główne cele, priorytety i kierunki kompleksowych działań w obszarze ekonomii społecznej, które przede wszystkim skupiają się na wsparciu przedsiębiorczości społecznej, sprzyjają zatrudnieniu i integracji społeczno-zawodowej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz służą zwiększeniu popytu i podaży usług świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej w środowisku lokalnym, a także upowszechnianiu ekonomii społecznej.  Struktura regionalnych działań w obszarze  ekonomii społecznej będzie wdrażana przy zastosowaniu środków finansowych pochodzących zarówno z funduszy europejskich, środków budżetu państwa, ale także środków pochodzących z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.                           

Przyjęty do realizacji dokument powstał na podstawie dotychczasowych wieloletnich doświadczeń  ROPS w zakresie  przygotowywania programów operacyjno-wdrożeniowych, ale także odpowiada na założenia niedawno zaktualizowanego „Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2030 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej”.  KPRES to dokument,  który kompleksowo określa obszary planowanej interwencji publicznej oraz wyznacza dalsze kierunki rozwoju ekonomii społecznej w Polsce.
         

Mając na uwadze wyzwania społeczno-ekonomiczne zarówno w kraju jak i w regionie, a także znając potrzeby trzeciego sektora, w którym prężnie rozwijają się  przedsiębiorstwa społeczne zadbano o to,  aby  kontynuować wdrażanie już sprawdzonych jak i  nowych rozwiązań korzystnych dla rozwoju ekonomii społecznej w województwie warmińsko-mazurskim.                                                   

W efekcie prac nad ww. dokumentem określono główne kierunki rozwoju, spójne z dokumentami strategicznymi województwa warmińsko-mazurskiego.  

Cel główny nowego programu pozostał bez zmian: Zwiększenie udziału ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym społeczności lokalnych województwa warmińsko-mazurskiego. Natomiast cele szczegółowe programu  zostały częściowo przeformułowane:  

Cel I.   Podniesienie potencjału ekonomicznego i konkurencyjności podmiotów  ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych;

Cel II.  Zwiększenie efektywności systemu wsparcia ekonomii społecznej;

Cel III. Rozwój partnerskiej współpracy lokalnej na rzecz realizacji inicjatyw   ekonomii społecznej;

Cel IV. Podniesienie świadomości i upowszechnianie pozytywnych postaw wokół  ekonomii  społecznej.

Opracowanie Programu zostało poprzedzone diagnozą stanu ekonomii społecznej i jej otoczenia, a także analizą opracowań własnych,  w tym dokumentów strategicznych i programowych.

W dniu 19 września 2023 roku Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego  przyjął i skierował do konsultacji społecznych projekt „Warmińsko-Mazurskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2023-2030.”

 

Ostatecznie po konslutacjach projektu programu, które trwały 35 dni Warmińsko-Mazurskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2023-2030 został przyjęty Uchwałą Nr 54/818/23/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w  dniu 5 grudnia 2023 r.

 Załącznik_nr_1_do_Uchwały_54_818_23_VI_Zarządu_Województwa_Warmińsko-Mazurskiego_z_dnia_5_grudnia_2023.pdf