Poniżej prezentujemy ustawy, rozporządzenia, programy, uchwały, zarządzenia związane z rozwojem  sektora Ekonomii Społecznej w Polsce

Projekt Wojewódzkiego Programu Ekonomii Społecznej i Solidarnej Warmia i Mazury 2021-2025” wraz z ogłoszeniem oraz formularzem zawarającym informację o skierowaniu ww. Programu do konsultacji społecznych, w celu zebrania uwag, opinii i propozycji dotyczących treści opracowanego dokumentu.: Projekt_WPRESiS_2021-2025.docx, Aneks_1_do_Programu_WPRESiS_2021-2025.docx, Formularz_konsultacji.doc, Treść_ogłoszenia.doc

 

Krajowego_Program__Rozwoju_Ekonomii_Społecznej_RM-2014.pdf

Krajowego_Komitetu_Rozwoju_Ekonomii_Społecznej-Uchwala_Nr_1_Regulamin.pdf

Krajowego_Komitetu_Rozwoju_Ekonomii_Społecznej-_Zarzadzenie_nr_7_TEKST_JEDNOLITY.pdf

Ustawa-z-dnia-12-marca-2004-r.-o-pomocy-społecznej.pdf

Ustawa-z-dnia-20-kwietnia-2004-r.-o-promocji-zatrudnienia-i-instytucjach-rynku-pracy.pdf

Ustawa-z-dnia-24-kwietnia-2003-r.-o-działalności-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie.pdf

Rozporządzenie-Ministra-Gospodarki-Pracy-i-Polityki-Społecznej-z-dnia-25-marca-2004-r.-w-sprawie-warsztatów-terapii-zajęciowej.pdf

Rozporządzenie-Ministra-Pracy-i-Polityki-Społecznej-z-dnia-17-lipca-2012-r.-w-sprawie-zakładów-aktywności-zawodowej.pdf

Ustawa-z-dnia-27-sierpnia-1997-r.-o-rehabilitacji-zawodowej-i-społecznej-oraz-zatrudnieniu-osób-niepełnosprawnych.pdf

Ustawa-z-dnia-13-czerwca-2003-r.-o-zatrudnieniu-socjalnym.pdf

Ustawa_o_spółdzielniach_socjalnych_z_dnia_15_grudnia_2017.pdf

Ustawa-z-dnia-7-kwietnia-1989-r.-Prawo-o-stowarzyszeniach.pdf

Ustawa-z-dnia-16-września-1982-r.-Prawo-Spółdzielcze.pdf

Ustawa-z-dnia-6-kwietnia-1984-r.-o-fundacjach.pdf

Nowe_WytyczneCT_9__wlaczenie_społeczne_09.01.pdf

Wytyczne_wlaczenia_spolecznego_v5_lipiec_2019.pdf- najnowsze wytyczne CT9

 

 

RAPORTY EKONOMII SPOŁECZNEJ OD 2014 ROKU

Raport_WPRES_2014_r_RPDES.pdf

Raport_WPRES_za_rok_2015_.pdf

Raport_WPRES_w_2016_r.pdf

Raport_WPRES_2017_doc.pdf

MONITORING_spółdzielni_socjalnych.pdf