Zgodnie z Wytycznymi w zakresie przedsięwzięć realizowanych w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem EFS i EFRR na lata 2014-2020 Ośrodek wsparcia ekonomii społecznej to podmiot lub partnerstwo posiadające akredytację ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, świadczące łącznie wszystkie rodzaje usług wsparcia ekonomii społecznej.

 

Usługi wsparcia ekonomii społecznej – usługi animacji lokalnej (usługi animacyjne), rozwoju ekonomii społecznej (usługi inkubacyjne) usługi wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych (usługi biznesowe), rozumiane zgodnie z KPRES.

mapa owesów mała1

 

Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej - to miejsce świadczenia kompleksowego wsparcia doradczego oraz animacyjnego umożliwiającego założenie, usprawnienie i profesjonalizację działalności podmiotów ekonomii społecznej. To miejsce dla osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności w zakresie zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnych. Inkubator spełnia następujące funkcje:

 • Animacja – inspirowanie i mobilizowanie do działania, wsparcie tworzenia
  i rozwoju inicjatyw, projektów, partnerstw lokalnych ukierunkowanych na rozwój ekonomii społecznej.
 • Doradztwo - wsparcie procesu tworzenia i towarzyszenie w rozwoju podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych. Udzielanie doradztwa podstawowego i specjalistycznego z zakresu: prawa, księgowości, biznesowego, marketingowego itp. w formie spotkań bezpośrednich
  i konsultacji mailowych.

 

Mapa nr 6. Mapa zasięgu Inkubatorów Przedsiębiorczości Społecznej.

Inkubatory OWES 1

W perspektywie finansowej 2014-2020 inkubatory funkcjonują w ramach OWES. Na dzień 31 grudnia 2016 r. w województwie funkcjonowało 11 inkubatorów przedsiębiorczości społecznej, docelowo ma ich być 12 (zasięg IPS obrazuje mapa nr 8).

 • OWES w Elblągu prowadził w 2016 r. cztery Inkubatory Przedsiębiorczości Społecznej – w Elblągu, Braniewie, Ostródzie i Iławie. W ramach działalności Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej użyczano sprzęt i pomieszczenia na potrzeby podmiotów ekonomii społecznej.
 • OWES w Ełku prowadzi SiećInkubatorów Przedsiębiorczości Społecznej: 
  w Ełku (od października 2015), Giżycku (od lipca 2016) i Olecku (od stycznia 2017), w ramach których prowadzone są usługi informacyjno-konsultacyjne dla osób zainteresowanych ekonomią społeczną, animacja wspierająca ekonomię społeczną wśród lokalnej społeczności, animacja do tworzenia PES, udostępnianie infrastruktury (pomieszczenia, sprzęt), organizacja jednodniowych seminariów tematycznych, lekcji w szkołach, wsparcie zespołów ds. ES, organizacja spotkań coworkingowych i sieciujących. 
  W ramach działalności Sieci IPS  podpisano umowy na korzystanie z lokali 
  i sprzętu z 10 podmiotami;
 • OWES w Nidzicy prowadzi dwa Inkubatory Przedsiębiorczości Społecznej - jeden prowadzony przez Fundację NIDA, IPS w Kamionce, drugi przez DAR S.A.- w Działdowie- udostępniane były pomieszczenia na spotkania grup inicjatywnych oraz realizowane były spotkania animacyjne i doradztwo 
  w ramach projektu OWES;
 • OWES w Olsztynie prowadzi 3 Inkubatory Przedsiębiorczości Społecznej 
  w Olsztynie, Kętrzynie (powiat kętrzyński i mrągowski) i Bartoszycach (powiat bartoszycki i lidzbarski).