Zdjęcie przedstawia osoby reprezentujące organizacje pozarządowe z Warmii i Mazur, które zatrudnione są w Ośrodkach Wsparcia Ekonomii Społecznej. Osoby te siedzą przy białych stołach na białych krzesłach  w pomieszczeniu Przedsiębiorstwa Społecznego o nazwie Garncarska Wioska

W dniu 31 marca 2022 roku  na terenie Przedsiębiorstwa Społecznego Garncarska Wioska w Kamionce koło Nidzicy, Fundacja Rozwoju Nida z Nidzicy wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego zorganizowała spotkanie  monitoringowe Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z regionu Warmii i Mazur.

Głównym celem spotkania było omówienie sytuacji wywołanej agresją zbrojną Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, planowanych działań związanych z napływem uchodźców wojennych z Ukrainy na terytorium Polski, a także omówienie spraw bieżących związanych z rozwojem sektora ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach. 

Spotkanie rozpoczęło się od połączenia zdalnego z Panem Wicewojewodą Warmińsko-Mazurskim Piotrem Opaczewskim oraz Panią Urszulą Jędrychowską  Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Olsztynie. Przedmiotem spotkania z przedstawicielami administracji rządowej była dyskusja na temat skoordynowania  świadczenia pomocy na rzecz uchodźców  przy wykorzystaniu Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej funkcjonujących na Warmii i Mazurach.

Wicewojewoda przedstawił obecną sytuację uchodźców znajdujących się zarówno w ośrodkach rządowych na terenie Warmii i Mazur, a także  w prywatnych kwartetach wśród mieszkańców regionu.

 Szacuje się, że obecnie na Warmii i Mazurach przebywa około 20 tyś osób pochodnia  ukraińskiego. Pan wojewoda zasygnalizował z jakimi problemami borykają się uchodźcy tj.: miejsce stałego zakwaterowanie, opieka edukacyjna dla dzieci i młodzieży, wsparcie psychologa, opieka lekarska, a także znalezienie zatrudnienia.  

Najważniejszym problemem,  z którym musi się zmierzyć na tą chwilę Urząd Wojewódzki to skoordynowanie pomocy  niesionej narodowi ukraińskiemu.  W tym celu należałoby znaleźć  zaufanych liderów/partnerów wśród organizacji pozarządowych na poziomie naszego regionu lub poszczególnego subregionu, którzy  odpowiadaliby za kwestie koordynacji wolontariatu, przekazywanej pomocy niematerialnej,  świadczeniu pomocy informacyjnej dla obcokrajowców, pomoc w znalezieniu zatrudnienia  itd.

W odpowiedzi na kierowane postulaty i oczekiwania Pana wojewody głos zabrali poszczególni przedstawiciele OWES, którzy po krótce zaprezentowali dotychczasowe działania związane z niesieniem pomocy uchodźcom z Ukrainy. Dyskusje rozpoczął Pan Maciej Bielawski z Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Elblągu reprezentujący OWES Elbląg, Pan Krzysztof Margol z Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA reprezentujący OWES Nidzica, Pan Remigiusz Dobkowski ze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP reprezentujący OWES Olsztyn oraz Pani Urszula Trubacz ze Stowarzyszenia ADELFI w Ełku reprezentująca OWES Ełk.  Przedstawiciele OWES zasygnalizowali wyzwania z jakimi muszą obecnie mierzyć się  w związku z świadczona pomocą na rzecz przybyszy ze wschodu.  Rozgrzała dyskusja wśród ww. przedstawicieli na temat udziału sektora ekonomii społecznej w świadczeniu usług  na rzecz obywateli Ukrainy, w tym  możliwości wsparcia uchodźców wojennych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dalszej części spotkania monitoringowego  odbyła się w wizyta studyjna przedstawicieli OWES po rajskim ogrodzie zlokalizowanym na terenie Wioski Garncarskiej.  Pan Prezes Krzysztof Margol z Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA opowiedział uczestnikom spotkania o nowo powstającym tematycznym ogrodzie chińskim wraz ze wszystkimi jego tajemnicami i uwarunkowaniami roślinnymi  z Tybetu.                                                                                                         

Po krótkiej wizycie studyjnej odbyła się druga część spotkania, w której w pierwszej kolejności głos zabrała Pani Magdalena Mańkowska – koordynator projektu pn. „Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach”,  która przedstawiła i pokrótce omówiła kalendarz wydarzeń i inicjatyw zaplanowanych w ww. projekcie ROPS na rok 2022.                                                                   

W dalszej części spotkania głos zabrał Pan Dariusz Jóźwiak specjalista ds. budowania współpracy biznes-nauka-ekonomia, który omówił wyniki spotkań przedstawicieli w zakresie budowania nowej marki ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach. ROPS  przymierza się do zlecenia usługi związanej z przygotowaniem  serii -cyklu filmów promocyjnych ekonomię społeczną. Istotną kwestię jest fakt, iż każdy ze spotów/filmów miałby mieć wspólny motyw przewodni, który byłby charakterystyczny i przyczyniał się  odróżnienia przedsiębiorczości społecznej na tle branż komercyjnych.                                                                                             

Na zakończenie spotkania przedstawiciele Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z Nidzicy, Ełku, Olsztyna i Elbląga odbyli indywidualne rozmowy z Panią dyrektor ROPS Katarzyną Koplińską  związane z bieżącymi sprawami  w zakresie realizowanych projektów OWES oraz nową perspektywą UE na lata 2021-2027.

Spotkanie przedstawciieli Ośrodków Wsaprcia Ekonomii Społecznej z Warmii i Mazur z Wicewojewodą Warmińśko Mazurskim w dniu 31.03.22 r. w Przedsiębiorstwie Społecznych Garncarska Wioska DSC 0797

Spotkanie przedstawciieli Ośrodków Wsaprcia Ekonomii Społecznej z Warmii i Mazur z Wicewojewodą Warmińśko Mazurskim w dniu 31.03.22 r. w Przedsiębiorstwie Społecznych Garncarska Wioska w DSC 0813

Spotkanie przedstawciieli Ośrodków Wsaprcia Ekonomii Społecznej z Warmii i Mazur z Wicewojewodą Warmińśko Mazurskim w dniu 31.03.22 r. w Przedsiębiorstwie Społecznych Garncarska Wioska w DSC 0818

Spotkanie przedstawciieli Ośrodków Wsaprcia Ekonomii Społecznej z Warmii i Mazur z Wicewojewodą Warmińśko Mazurskim w dniu 31.03.22 r. w Przedsiębiorstwie Społecznych Garncarska Wioska wDSC 0802

Spotkanie przedstawciieli Ośrodków Wsaprcia Ekonomii Społecznej z Warmii i Mazur z Wicewojewodą Warmińśko Mazurskim w dniu 31.03.22 r. w Przedsiębiorstwie Społecznych Garncarska Wioska wDSC 0807

Spotkanie przedstawciieli Ośrodków Wsaprcia Ekonomii Społecznej z Warmii i Mazur z Wicewojewodą Warmińśko Mazurskim w dniu 31.03.22 r. w Przedsiębiorstwie Społecznych Garncarska Wioska wDSC 0803