Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko –Mazurskiego w Olsztynie odpowiadający za koordynację rozwoju ekonomii społecznej w regionie Warmii i Mazur  sukcesywnie przeprowadzi monitoring funkcjonowania spółdzielni socjalnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Przedmiotowe działania realizowane są  w ramach projektu pozakonkursowego  ROPS pt. „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach.” Działania 11.3. Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia Poddziałania 11.3.2. Koordynacja ekonomii społecznej w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

W celu przeprowadzenia weryfikacji istniejących i działających spółdzielni socjalnych na Warmii i Mazurach, ROPS przeprowadza analizę opierającą się o informacje pozyskane z różnych źródeł oraz od różnych podmiotów prawnych. W tym celu wykorzystuje się z dane z rejestrów administracyjnych, w tym Urzędu Statystycznego w Olsztynie, który udostępnia dane zarówno z Wojewódzkiej Bazy Publikacyjnej Rejestru REGON oraz z Krajowego Rejestru Sądowego. Ponadto informacje dot. przedmiotowego raportu dostarczają przedstawiciele Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z Warmii i Mazur, a także bezpośrednio członkowie spółdzielni socjalnych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

Dokonywana  analiza materiałów i dokumentów zastanych pozwala gromadzić także dane na temat nieaktywnych spółdzielni socjalnych w województwie warmińsko–mazurskim.

 Raport z monitoringu spóldzielni socjalnych na Warmii i Mazurach za 2021 rok

Monitoring_Spółdzielni_Socjalnych_stan_na_31.12.2021.pdf

Monitoring_Spółdzielni_Socjalnych_stan_na_31.12.2021 .docx

 

Raport z monitoringu spóldzielni socjalnych na Warmii i Mazurach za 2020 rok

Monitoring_Spóldzielni_Socjalnych_stan_na_31.12.2020_r. pdf

Monitoring_Spóldzielni_Socjalnych_stan na_31.12.2020_r. docx

 

Raport z monitoringu spóldzielni socjalnych na Warmii i Mazurach za 2019 rok

Monitoring_Spóldzielni_Socjalnych_stan_na_31.12.2019_r.pdf

Monitoring_Spóldzielni_Socjalnych stan na _31.12.2019_r.docx

 

Raport z monitoringu spóldzielni socjalnych na Warmii i Mazurach za 2018 rok

Raport-Monitoring_Spóldzielni_Socjalnych_2018_r_.pdf

Załącznik_nr_1_Raporot_za_2018_r._Baza_nieaktywnych_spółdzielni_socjalnych_w_ujęciu_powiatowym.pdf

Załącznik_nr_2_Raport_2018_r._Baza_aktywnych_spółdzielni_socjalnych_w_ujęciu_powiatowym.pdf