Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej (IPS)- to miejsce świadczenia kompleksowego wsparcia doradczego oraz animacyjnego umożliwiającego założenie, usprawnienie i profesjonalizację działalności podmiotów ekonomii społecznej. To miejsce dla osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności w zakresie zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnych. Inkubator spełnia następujące funkcje:

  • Animacja – inspirowanie i mobilizowanie do działania, wsparcie tworzenia  i rozwoju inicjatyw, projektów, partnerstw lokalnych ukierunkowanych na rozwój ekonomii społecznej.
  • Doradztwo - wsparcie procesu tworzenia i towarzyszenie w rozwoju podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych. Udzielanie doradztwa podstawowego i specjalistycznego z zakresu: prawa, księgowości, biznesowego, marketingowego itp. w formie spotkań bezpośrednich i konsultacji mailowych.

Inkubatory są ośrodkami odpowiedzialnymi za koordynację i rozwój ES na terenie poszczególnych powiatów. Jednocześnie odpowiadają za współpracę ze wszystkimi podmiotami, których celem jest wzmacnianie sektora ES, a także tworzenie skutecznych rozwiązań na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dodatkowo przedstawiciele mają możliwość korzystania z zasobów lokalowych oraz sprzętu, którym dysponuje Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej poprzez: czasowe udostępnianie sprzętów i pomieszczeń dla tworzonych PS, spotkania grup założycielskich, organizację walnych zgromadzeń, zebrań, spotkań z obecnymi bądź potencjalnymi klientami, spotkania młodzieży w ramach opracowywania inicjatyw w zakresie przedsiębiorczości lub wolontariatu.

W perspektywie finansowej 2014-2020 inkubatory funkcjonują w ramach struktury Osodków Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. w województwie funkcjonowało 10 inkubatorów przedsiębiorczości społecznej.

 

OWES w Elblągu prowadził w 2019 r. trzy Inkubatory Przedsiębiorczości Społecznej – w Elblągu, Braniewie i Iławie. W ramach działalności Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej użyczano sprzęt i pomieszczenia na potrzeby podmiotów ekonomii społecznej.

OWES w Ełku prowadził dwa Inkubatory Przedsiębiorczości Społecznej: w Ełku i Giżycku, w ramach których prowadzone są usługi informacyjno-konsultacyjne dla osób zainteresowanych ekonomią społeczną, animacja wspierająca ekonomię społeczną wśród lokalnej społeczności, animacja do tworzenia PES, organizacja jednodniowych seminariów tematycznych, lekcji w szkołach, wsparcie zespołów ds. ES, organizacja spotkań coworkingowych i sieciujących. Inkubator jest wyposażony w sprzęt biurowy oraz salkę do spotkań. Z infrastruktury korzystają grupy inicjatywne PES i PS oraz NGO w ekonomizacji, które nie posiadają jeszcze własnych lokali lub sprzętu. W 2019 r. z infrastruktury wsparcia korzystały ww. grupy, które miały podpisane umowy w poprzednich latach, a także nowe podmioty/grupy. W IPS 1 – Ełk podpisano 28 umów na korzystanie z infrastruktury wsparcia, w IPS 2 – Giżycko – 8 umów.

OWES w Nidzicy prowadził dwa Inkubatory Przedsiębiorczości Społecznej - jeden prowadzony przez Fundację NIDA, IPS w Kamionce k/Nidzicy, drugi przez DAR S.A. w Działdowie. W ramach działalności IPS, udostępniane były pomieszczenia na spotkania grup inicjatywnych oraz realizowane były spotkania animacyjne i doradztwo w ramach projektu OWES. Grupy inicjatywne korzystały ze sprzętu biurowego w celu wydruku lub powielenia potrzebnych dokumentów i materiałów.

W 2019 roku z pomieszczeń inkubatora i sprzętu korzystały podmioty ekonomii społecznej. Organizowane były również spotkania Powiatowego Zespołu ds. Ekonomii Społecznej oraz spotkania Sieci Przedsiębiorstw Społecznych PROMETEUSZ. W pomieszczeniach inkubatora odbywały się również szkolenia i warsztaty organizowane przez LGD „Brama Mazurskiej Krainy” oraz Nidzicki Fundusz Lokalny, a także spotkania grup nieformalnych i inicjatyw społecznych mieszkańców. Organizowano tam również seminaria i spotkania ze studentami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie rozprawiając na temat Ekonomii Społecznej. Odbywały tam się wizyty studyjne.

OWES w Olsztynie prowadził trzy Inkubatory Przedsiębiorczości Społecznej: IPS1 w Olsztynie, IPS2 w Kętrzynie oraz IPS3 w Bartoszycach.

 

Mapa nr 7. Mapa zasięgu Inkubatorów Przedsiębiorczości Społecznej w 2020 r.

Inkubatory OWES

Źródło: Opracowanie własne ROPS.