Raport Ewaluacyjny dot.  funkcjonowania systemu wsparcia ekonomii społecznej w województwie warmińsko-mazurskim:

Ewaluacja_funkcjonowania_systemu_wsparcia-raport_końcowy.pdf

Ewaluacja_funkcjonowania_systemu_wsparcia_aneks_do_raportu_końcowego.pdf

 

 

Raport dot. funkcjonowania Przedsiębiorstw Społecznych na Warmii i Mazurach w czasie trawania pandemii Covid-19 - Badanie_kondycji_przedsiębiorstw_społecznych_2020_docx.pdf

 

Wojewódzki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej Warmia i Mazury 2015-2020

WPRES_2015-2020.pdf

 

Raporty z monitoringu wdrażania Wojewódzkiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej Warmia i Mazury na lata 2015-2020.

Prezentujemy zestawienie  za dany rok kalendarzowy:

 

Raport_WPRES_za_2014 r. .pdf

Raport_WPRES_za_2015 r. pdf

Raport_WPRES_za_2016 r. pdf

Raport_WPRES_za_2017 r. pdf

Raport_WPRES_za_2018 r. pdf

Raport_WPRES_za_2019 r. pdf

 

 

Raport nt. centrów i klubów integracji społecznej funkcjonujących w województwie warmińsko-mazurskim wg stanu na 31 grudnia 2019 r.

CIS_KIS_20.04.M.pdf

Zal._1_Centra_integracji_spoéecznej_2019.pdf

Zal_2_Kluby_integracji_spoéecznej_2019.pdf

 

Raport z monitoringu spóldzielni socjalnych na Warmii i Mazurach za 2020 rok

Monitoring_Spóldzielni_Socjalnych_stan_na_31.12.2020_r.pdf

Monitoring_Spóldzielni_Socjalnych_stan na_31.12.2020_r.docx


Raport z monitoringu spóldzielni socjalnych na Warmii i Mazurach za 2019 rok

Monitoring_Spóldzielni_Socjalnych_stan_na_31.12.2019_r.pdf

 

Raport z monitoringu spóldzielni socjalnych na Warmii i Mazurach za 2018 rok

Raport-monitoring_spóldzielni_socjalnych_2018_r_.pdf

Załącznik_nr_1_Raporot_za_2018_r._Baza_nieaktywnych_spółdzielni_socjalnych_w_ujęciu_powiatowym.pdf

Załącznik_nr_2_Raport_2018_r._Baza_aktywnych_spółdzielni_socjalnych_w_ujęciu_powiatowym.pdf

 

Sprawozdanie podsumowujące spotkania z przedstawicielami Powiatowych Zespołów ds. Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach w roku 2019/2020.

Raport usługi_społeczne_na Warmii i Mazurach.pdf

Raport usługi_społeczne_na Warmii i Mazurach.docx