Zdjęcie przedstawiające ilustrację graficzną pierwszej strony tytułowej programu wojewódzkiego na lata 2021-2025

Wojewódzki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej i Solidarnej Warmia i Mazury 2021-2025 został przyjęty do realizacji

Na posiedzeniu Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 30 marca 2021 roku przyjęto Uchwałą Nr 16/168/21/VI „Wojewódzki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej i Solidarnej Warmia i Mazury 2021-2025”

Przyjęty do realizacji dokument powstał na podstawie materiałów wypracowanych podczas szeregu warsztatów przeprowadzonych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w celu aktualizacji Wojewódzkiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej Warmia i Mazury 2015-2020. Na przestrzeni grudnia 2019 roku i września 2020 roku zorganizowano spotkania Zespołu ds. opracowania Wojewódzkiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej Warmia i Mazury 2021-2025, który wypracował główne założenia programowe. W warsztatach uczestniczyli: przedstawiciele Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej funkcjonujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, przedstawiciele PES, organizacji pozarządowych, świata nauki i biznesu oraz przedstawiciele ROPS w Olsztynie.

Opracowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie dokument koncentruje się przede wszystkim na kontynuacji dotychczasowych działań i określeniu nowych kierunków rozwoju ekonomii społecznej i solidarnej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2021-2025. Koordynacja działań związanych z interwencją i rozwojem ekonomii społecznej w regionie odnosi się w głównej mierze do podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych, a także otoczenia (również instytucjonalnego), w którym rozwija się ten sektor.

Zaplanowane w Programie przedsięwzięcia mają służyć również wzmacnianiu procesów zatrudnieniowych i integracyjnych w przedsiębiorstwach społecznych oraz nastawione są na tworzenie nowych miejsc pracy, przy jednoczesnym podnoszeniu konkurencyjności tych przedsiębiorstw, co w efekcie daje szansę na stabilne zatrudnienie w warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb osób będących w trudnej sytuacji na rynku pracy. Ponadto w centralnym punkcie interwencji znajdują się osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, a także odbiorcy usług społecznych świadczonych przez PES, w tym PS.

Ekonomia społeczna w przyjętym przez Zarząd Województwa dokumencie postrzegana jest wielopłaszczyznowo, ponieważ jest to sektor związany z wieloma dziedzinami życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego i edukacyjnego, który istotnie wpływa na rozwój regionu i społeczności lokalnej.

DO POBRANIA:

„Wojewódzki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej i Solidarnej Warmia i Mazury 2021-2025”.

WPRESiS_2021-2025.docx

WPRESiS_2021-2025.pdf

Aneks_1_do_WPRESiS_2021-2025.docx

Aneks_1_do_WPRESiS_2021-2025.pdf

 

Dokument ze wszystkimi załącznikami: Program_WPRESIS_2021-2025.pdf