Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w dniach 21-22 listopada 2019 r. zorganizował dwudniowe spotkanie Regionalnej Platformy Współpracy Na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej w ramach projektu pozakonkursowego ROPS pt. „Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach“.  

Spotkanie odbyło się w Starych Jabłonkach i było skierowane  do członków Regionalnej Platformy Współpracy Na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej,  tj.: KIS/CIS/WTZ/ZAZ. Głównym celem spotkania było dalsze wzmacnianie sieci kooperacji podmiotów reintegracyjnych, dyskusja panelowa na temat wyzwań w sektorze ekonomii społecznej w nowym okresie programowania, a także dalsza wymiana doświadczeń i informacji w zakresie współpracy międzyinstytucjonalnej podmiotów reintegracyjnych na Warmii i Mazurach.

Spotkanie oficjalnie otworzyła Pani Wiesława Przybysz, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie, która zaprezentowała uczestnikom spotkania wyniki przeprowadzonych konsultacji z przedstawicielami powiatowych zespołów ds. ekonomii społecznej. Przedmiotowe spotkania miały na celu określenie potrzeb środowisk lokalnych z Warmii i Mazur w kontekście przyszłego okresu programowania UE na lata 2021-2027 w zakresie włączenia społecznego.

Pierwszym prelegentem w dniu 21 listopada był Pan Jakub Szewczyk, przedstawiciel Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który opowiedział o  perspektywie rozwoju ekonomii społecznej, w tym podmiotów reintegracyjnych KIS/CIS/WTZ/ZAZ w najbliższych latach 2020-2023. Przedstawiciel Ministerstwa zwrócił szczególną uwagę na zakres wsparcia EFS+ w takich obszarach jak: zatrudnienie, edukacja i włączenie społeczne.

W trakcie spotkania Regionalnej Platformy Współpracy Na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej został zorganizowany panel dyskusyjny dot. kierunków rozwoju ekonomii społecznej w nowym okresie programowania 2021-2027, w którym uczestniczyli: Wiesława Przybysz, Jakub Szewczyk,   Marek Borowski – Prezes Banku Żywności w Olsztynie, Adrian Ignasiak – Prezes Fundacji Innowacyjnych Przedsięwzięć Społecznych w Jaraczewie oraz Maciej Bielawski Wiceprezes Stowarzyszenia ESWIP w Elblągu. Moderatorem panelu był Piotr Kubarewicz kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej w Biskupcu.

Zaproszeni paneliści opowiadali o możliwych trendach i zmianach, w których ewaluować będzie rozwój  przedsiębiorczości społecznej i podmiotów ekonomii społecznej. W panelu eksperci dywagowali również na temat  innowacji społecznych, które można byłoby implementować z innych obszarów gospodarki do sektora ekonomii społecznej w Polsce.

Podczas dwudniowego  wydarzenia uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z wieloma wykładami i prezentacjami o bardzo szerokim spektrum tematycznym w obszarze ekonomii społecznej i solidarnej.

Pan Adam Józefczyk  – kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej nr 2 w Krośnie oraz Pan Leszek Wasiewicz – Spółdzielnia Socjalna "DOBRYDZIEŃ" w Dunkowicach, opowiedzieli o modelu funkcjonowania podkarpackiej sieci podmiotów reintegracyjnych.

Pan Marek Borowski – Prezes Banku Żywności w Olsztynie, przybliżył uczestnikom spotkania niedawno uchwaloną Ustawę o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Ponadto opowiedział o możliwościach i wyzwaniach przed którymi staną podmioty ekonomii społecznej w obliczu ww. zmian legislacyjnych w Polsce.

Pan Paweł Młynarczyk- Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Suszu, opowiedział o innowacyjnych formach rozwoju i funkcjonowania WTZ w Suszu. 

Pani Dorota Studniak – Prezes Stowarzyszenia Pomocy na Rzecz Osób Niepełnosprawnych (WTZ w Szczytnie) oraz Pani Joanna Gawryszewska – Prezes Fundacji Kreolia–Kraina Kreatywności w Jerutkach, opowiedziały o modelu założenia i funkcjonowania Spółdzielni Socjalnej osób prawnych „BULWAR”  w Jerutkach.

Pani  Dagmara Bielawska oraz Pan Maciej Bielawski przedstawiciele Stowarzyszenia ESWIP z Elbląga opowiedzieli o nowo powstałej siedzibie  Centrum Integracji Społecznej w Elblągu -„Domu pod CIS-em” oraz „Domu Sąsiedzkim”.

Pani Kornelia Kin-Szymiec przedstawicielka Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie,  zaprezentowała informację na temat szkoleń dla przedstawicieli podmiotów reintegracyjnych w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Pani Anna Skass– dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Giżycku zaprezentowała instrument aktywizacyjny dla osób bezrobotnych tj.: Zatrudnienie wspierane jako możliwość aktywizacji społeczno zawodowej uczestników podmiotów reintegracyjnych.

Pan  Adrian Ignasiak – Prezes Fundacji Innowacyjnych Przedsięwzięć Społecznych w Jaraczewie opowiedział o możliwym nowym obliczu funkcjonowania Centrów Integracji Społecznej.

Pani Barbara Sadowska oraz Pani Dagmara Szlandrowicz przedstawicielki Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka z Poznania, zaprezentowały: „Mechanizmy reintegracji społeczno-zawodowej a zmiana społeczna w środowisku lokalnym - Ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej: CIS-WTZ-ZAZ-spółdzielnie socjalne/przedsiębiorstwa społeczne.” Ekspertki z Poznania zwróciły szczególną uwagę na długość procesu reintegracji, który jest złożony i długofalowy i często może przebiegać przez całe życie wobec osób wykluczonych społecznie.

Pani Elżbieta Reda oraz Pan Przemysław Kamycki przedstawiciele firmy 4 ES spółki z o.o. non profit z Torunia, opowiedzieli o modelu pierwszej w Polsce franczyzy społecznej opartej na usługach opiekuńczych i równolegle prowadzonych usługach gastronomicznych.  Głównym celem projektu  jest utworzenie do 30.11.2021 roku  funduszu franczyzowego składającego się z jednego franczyzodawcy i szczęściu franczyzobiorców z siedzibami w min. 2 województwach na terenie całej Polski.  

Pani Sandra Kacprzykowska, Prezes Spółdzielni Socjalnej zaprezentowała jako dobrą praktykę funkcjonowania podmiotu ekonomii społecznej- Spółdzielnię Socjalną „PREKURSOR” założoną przez osoby prawne tj.: Gminę Wydminy i Związek Stowarzyszeń Forum NGO's Wydminy.

Pan Dariusz Jóźwiak, specjalista ds. współpracy biznes nauka i  ekonomia społeczna Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie, zaprezentował grę planszową „Ekonomia społeczna”, wyprodukowaną w ramach projektu pozakonkursowego samorządu województwa. Gra edukacyjna może odegrać ważną rolę  w popularyzacji sektora ekonomii społecznej w środowisku szkolnym na Warmii i Mazurach.

Podczas pierwszego dnia  spotkania odbyły się również warsztaty tematyczne dla przedstawicieli Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz  przedstawicieli Powiatowych Urzędów Pracy.

Spotkanie zakończyło się podsumowaniem Pana Piotra Kubarewicza, przewodniczącego  Regionalnej Platformy Współpracy Na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej, kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej w Biskupcu, który opowiedział o wyzwaniach i oczekiwaniach członków sieci na kolejne spotkania.

 

PROGRAM_spotkania_platformy_w_dniach_21-22_listopada_2019.pdf

Notatka_ze_spotkania_Platformy_w_dniach_21-22.11.2019_r._w_Starych_Jabłonkach.pdf

Prezentacje ze spotkania dostępne poniżej:

Prezentacja_W._PRZYBYSZ_ROPS_OLSZTYN_21-22.11.2019_.pdf

MInisterstwo_MRPiPS_.pdf

Podkarpacki_model_współpracy_podmiotów_reintegracyjnych.pdf

Marek_Borowski_Bank_Żywności_.pdf

WTZ_SUSZ_i.pdf


Spółdzielnia_Socjalna_Bulwar.pdf

Dom_pod_Cisem.pdf

PUP_w_Giżycku.pdf

Krajowy_Fundusz_Szkoleniowy.pdf

Dlaczego_potrzebna_jest_w_Polsce_gospodarka_bardziej_uspołeczniona._Właczenie_społeczne._ppt.pdf

Doświadczenia_Fundacji_Barka_w_odbudowywaniu_potencjału_środowisk_loklanych_w_oparciu_o_wykorzystanie_środków_unijnych.pdf

Reintegracja_osób_długotrwale_wykluczonych._OLsztyn_ppt.pdf

4_ES_spółka_z_o_o_non_profit_2019_11_22.pdf

Spółdzielnia_Socjalna_Prekursor_.pdf

Gra_edukacyjna_ekonomia_społeczna.pdf

 

 IMG 3528

 IMG 3700IMG 3700

 IMG 3518IMG 3518IMG 3518IMG 3518IMG 3518

IMG 3518

IMG 3551IMG 3551IMG 3551IMG 3551IMG 3551IMG 3551IMG 3551IMG 3551IMG 3551IMG 3551IMG 3551

IMG 3592IMG 3592IMG 3592IMG 3592IMG 3592IMG 3592IMG 3592

IMG 3663

IMG 3671

IMG 3518IMG 3518

IMG 3518IMG 3518

IMG 3592IMG 3518

IMG 3620IMG 3620IMG 3620IMG 3620IMG 3620IMG 3620IMG 3620IMG 3620IMG 3620