Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS) w Olsztynie od 2006 roku gromadzi dane nt. dynamiki rozwoju działalności centrów integracji społecznej oraz klubów integracji społecznej funkcjonujących w województwie warmińsko-mazurskim.

Poniżej zaprezentowane zostaną wyniki badania za 2019 r., w zestawieniu z wybranymi danymi uzyskanymi w badaniach w latach wcześniejszych.

Pełne zestawienie danych uzyskanych w latach 2006-2018 znajduje się w Informacji nt. centrów i klubów integracji społecznej funkcjonujących w województwie warmińsko-mazurskim wg stanu na 31 grudnia 2018 r.

Poniższy materiał opracowano na podstawie danych zebranych w badaniu ankietowym (dalej jako: „badanie ankietowe ROPS III)”, skierowanym do miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej (MOPS, GOPS, OPS), organizacji pozarządowych (NGO) oraz centrów integracji społecznej znajdujących się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Raport nt. centrów i klubów integracji społecznej funkcjonujących w województwie warmińsko-mazurskim wg stanu na 31 grudnia 2019 r.

CIS_KIS_20.04.M.pdf

Zal._1_Centra_integracji_spoéecznej_2019.pdf

Zal_2_Kluby_integracji_spoéecznej_2019.pdf