REGULAMIN KONKURSU 

„SAMORZĄD PRZYJAZNY EKONOMII SPOŁECZNEJ“

„PRZEDSIEBIORSTWO PRZYJAZNE EKONOMII SPOŁECZNEJ“

SZKOŁA PRZYJAZNA EKONOMII SPOŁECZNEJ”           

W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM

 

 • 1. Postanowienia wstępne

Niniejszy regulamin określa cel Konkursu „Samorząd Przyjazny Ekonomii Społecznej“; „Przedsiębiorstwo Przyjazne Ekonomii Społecznej”, „Szkoła Przyjazna Ekonomii Społecznej”
w woj. warmińsko-mazurskim warunki uczestnictwa w Konkursie, przewidziane nagrody, kryteria oraz sposób oceny zgłoszonych w Konkursie wniosków, a także sposób informowania o Konkursie i jego warunkach.

 • 2. Cel Konkursu

Celem Konkursu jest ukoronowanie dotychczasowego zaangażowania jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw oraz szkół z regionu Warmii i Mazur, zachęta do dalszej współpracy na rzecz rozwoju przedsiebiorczości społecznej oraz promocji sektora ekonomii społecznej
w województwie warmińsko-mazurskim.

 • 3. Organizator

Inicjatorem i organizatorem Konkursu jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie (10-447 Olsztyn,
ul. Głowackiego 17) zwany dalej Organizatorem, realizujący projekt pozakonkursowy „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020, w ramach poddziałania 11.03.02 Koordynacja ekonomii społecznej w regionie.

                       

 • 4. Warunki uczestnictwa w Konkursie
 1. Konkurs prowadzony jest w następujących kategoriach:

1) Kategoria - Samorząd przyjazny ekonomii społecznej w województwie warmińsko-mazurskim.

Rekomendowane w tej kategorii mogą być gminy, miasta, powiaty województwa warmińsko-mazurskiego wspierające rozwój ekonomii społecznej (rekomendacja dla jednostki organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego zostanie uznana za rekomendację dla  tej jednostki samorządu terytorialnego).

Rekomendacje dla jednostek samorządu terytorialnego mogą składać wszystkie zainteresowane podmioty ekonomii społecznej z Warmii i Mazur  tj.:

 • centra integracji społecznej (CIS),
 • kluby integracji społecznej (KIS)
 • zakłady aktywności zawodowej (ZAZ),
 • warsztaty terapii zajęciowej (WTZ),
 • spółdzielnie socjalne,
 • spółdzielnie inwalidów i niewidomych,
 • spółki prawa handlowego ( spółka non-profit),
 • fundacje,
 • stowarzyszenia,
 • inne podmioty, które spełniają definicję organizacji pozarządowej w rozumieniu przepisów
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa
  do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia
   i wyznania,  o ile prowadzą trwałą i efektywną działalność społeczną, jak również działalność ekonomiczną rozumianą jako zarejestrowana działalność gospodarcza, działalność pożytku publicznego  lub inna  działalność o charakterze ekonomicznym,
 • pozostałe spółdzielnie o charakterze konsumenckim i wzajemnościowym (w tym spółdzielnie pracy),

oraz Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej.

2) Kategoria: Przedsiębiorstwo przyjazne ekonomii społecznej w województwie warmińsko-mazurskim.

Rekomendowani w tej kategorii mogą być przedsiębiorcy zarejestrowani lub działający
 w województwie warmińsko-mazurskim, wspierający rozwój ekonomii społecznej na Warmii
i Mazurach, z wyłączeniem przedsiębiorstw społecznych.[1] Wnioski rekomendacji w tej kategorii
mogą składać wszystkie zainteresowane podmioty ekonomii społecznej z Warmii i Mazur tj.:

 • centra integracji społecznej (CIS),
 • kluby integracji społecznej (KIS)
 • zakłady aktywności zawodowej (ZAZ),
 • warsztaty terapii zajęciowej (WTZ),
 • spółdzielnie socjalne,
 • spółdzielnie inwalidów i niewidomych,
 • spółki prawa handlowego (spółka non-profit),
 • fundacje,
 • stowarzyszenia,
 • inne podmioty, które spełniają definicję organizacji pozarządowej w rozumieniu przepisów
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • pozostałe spółdzielnie o charakterze konsumenckim i wzajemnościowym (w tym spółdzielnie pracy),
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa
  do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia
  i wyznania,  o ile prowadzą trwałą i efektywną działalność społeczną, jak również działalność ekonomiczną rozumianą jako zarejestrowana działalność gospodarcza, działalność pożytku publicznego  lub inna  działalność o charakterze ekonomicznym.

oraz Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej.

3) Kategoria: Szkoła przyjazna ekonomii społecznej w województwie warmińsko-mazurskim.

 1. W tej kategorii rekomendowane mogą być szkoły- podstawowe/gimnazjalne /średnie /branżowe
  z województwa warmińsko-mazurskiego. Rekomendacje w tej kategorii mogą składać zarówno same szkoły, a także wszystkie zainteresowane podmioty ekonomii społecznej z Warmii i Mazur tj.:
 • centra integracji społecznej (CIS),
 • kluby integracji społecznej (KIS),
 • zakłady aktywności zawodowej (ZAZ),
 • warsztaty terapii zajęciowej (WTZ),
 • spółdzielnie socjalne,
 • spółdzielnie inwalidów i niewidomych,
 • spółki prawa handlowego ( spółka non-profit),
 • fundacje,
 • stowarzyszenia,
 • inne podmioty, które spełniają definicję organizacji pozarządowej w rozumieniu przepisów
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • pozostałe spółdzielnie o charakterze konsumenckim i wzajemnościowym (w tym spółdzielnie pracy),
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa
   do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia
  i wyznania,  o ile prowadzą trwałą i efektywną działalność społeczną, jak również działalność ekonomiczną rozumianą jako zarejestrowana działalność gospodarcza, działalność pożytku publicznego  lub inna  działalność o charakterze ekonomicznym.

oraz Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej.

 1. W ramach konkurs „Szkoła przyjazna ekonomii społecznej w województwie warmińsko-mazurskim przewiduje się dodatkowo możliwość głosowania przez Internet w drugiej kategorii tzw. „Głosowanie w plebiscycie publiczności”, o czym mowa w § 9 pkt 2. 
 • 5. Sposób informowania o Konkursie i jego warunkach
 1. Niniejszy regulamin konkursu dostępny jest w w Biurze ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz polityki prorodzinnej (10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17, pokój 205), a także na stronie internetowej www.es.warmia.mazury.pl.
 2. Dodatkowe informacje na temat Konkursu można uzyskać pod numerem telefonu (89) 521-95-23, 89-521-95-04 lub za pośrednictwem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 • 6. Patronat Konkursu

Konkurs objęty jest Patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

 • 7. Kapituła Konkursu
 1. Kapitułę Konkursu, w tym Przewodniczącego Kapituły Konkursu, powołuje Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 2. W skład Kapituły Konkursu (od pięciu do ośmiu osób) wchodzą przedstawiciele Organizatora, a także przedstawiciele instytucji i środowisk działających na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.
 3. Kapituła Konkursu nadzoruje realizację założeń Konkursu i decyduje o jego rozstrzygnięciu.
 4. Przewodniczący Kapituły Konkursu organizuje oraz koordynuje prace Kapituły Konkursu. Podczas nieobecności Przewodniczącego Kapituły Konkursu funkcję tę pełni Zastępca Przewodniczącego Kapituły Konkursu.
 5. Decyzje Kapituły Konkursu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. W przypadku uzyskania równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Kapituły Konkursu.
 6. Decyzje Kapituły Konkursu są ostateczne.
 7. Członkowie Kapituły Konkursu są zobowiązani do zachowania bezstronności.
 8. Członkowie Kapituły Konkursu zobowiązani są do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych na każdym etapie postępowania konkursowego.
 9. Pełnienie funkcji członka Kapituły Konkursu jest nieodpłatne.
 10. Do zakresu prac Kapituły Konkursu należy:
 11. ocena merytoryczna nadesłanych rekomendacji;
 12. rozstrzygnięcie Konkursu oraz podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie przyznania nagród;
 13. podejmowanie inicjatyw upowszechniających idee i rezultaty Konkursu;
 14. zgłaszanie wniosków dotyczących zmian w zasadach organizacji Konkursu.
 • 8. Przebieg Konkursu

Procedura realizacji Konkursu obejmuje:

1) powołanie Kapituły Konkursu przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

2) ogłoszenie Konkursu,

3) składanie rekomendacji przez uprawnione podmioty,

4) ocenę formalną nadesłanych rekomendacji,

5) ocenę merytoryczną nadesłanych rekomendacji,

6) wybór laureatów Konkursu (zwycięzcy oraz wyróżnionych),

7) ogłoszenie wyników i wręczenie nagród,

8) upowszechnienie wyników Konkursu.

 • 9. Zgłaszanie rekomendacji
 1. Warunkiem zgłoszenia w kategorii: „Samorząd przyjazny ekonomii społecznej”, „Przedsiębiorstwo przyjazne ekonomii społecznej”, „Szkoła przyjazna ekonomii społecznej”
  w województwie warmińsko-mazurskim jest złożenie rekomendacji w wersji papierowej[2]
  i elektronicznej.
 2. W kategorii „Szkoła przyjazna ekonomii społecznej” organizator przewidział dwie formy głosowania. W pierwszym trybie Kapituła podejmuje decyzje o wyborze Laureta oraz wyróżnionych spośród zgłoszonych rekomendacji. W drugim trybie konkursu członkowie Kapituły w głosowaniu jawnym wybierają od 2 do  maksymalnie 5 wniosków rekomendacji, które kierują do głosowania internetowego tzw.„Głosowania w plebiscycie publiczności.”
 3. Przedmiotowa kategoria polega na głosowaniu internetowym przez zainteresowane podmioty na rzecz Szkoły poprzez stronę internetową es.warmia.mazury.pl, na której będzie w stosownym czasie aktywny link/moduł. Po uruchomieniu platformy internetowej  zainteresowani użytkownicy będą mogli oddać swój głos tylko raz każdego dnia.  Istotą konkursu jest fakt, iż wszyscy użytkownicy przez cały czas mają podgląd do wyników głosowania, które są dostępne dla wszystkich odwiedzających stronę internetową www.es.warmia.mazury.pl. Po upływie wskazanego terminu, kiedy będzie można oddawać głosy, Administrator portalu wyłączy moduł
  i sporządzi notatkę służbową z przeprowadzonego głosowania wraz z wydrukiem/screen strony internetowej www.es.warmia.mazury.pl. Kandydatura Szkoły, która zdobędzie najwięcej głosów zostaje Laureatem w kategorii  „Szkoła przyjazna ekonomii społecznej w woj. warmińsko-mazurskim – „Głosowanie w plebiscycie publiczności”.
 4. Rekomendację należy złożyć w siedzibie Organizatora (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, 10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17- sekretariat pokój 10A) w terminie wskazanym przez Instytucję Organizującą Konkurs. Szczegółowe informacje dostępne będą na stronie internetowej www.warmia.mazury.pl oraz www.es.warmia.mazury.pl  oraz w Biurze Kapituły.     
  W przypadku wysłania dokumentów pocztą lub za pośrednictwem kuriera decyduje data nadania.
 5. Rekomendacje nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane przez Kapitułę Konkursu.
 6. Wszelkie koszty przygotowania i przesłania rekomendacji ponosi zgłaszający.
 7. Materiały nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi.
 8. Organizator ma prawo zadawać pytania szczegółowe dotyczące informacji zawartych
  w nadesłanych rekomendacjach oraz prosić o przedstawienie dodatkowych dokumentów.
 9. Treść nadesłanych rekomendacji może być wykorzystana po zakończeniu Konkursu przez organizatorów w celu upowszechniania infomacji o rozwoju ekonomii społecznej w woj. warmińsko-mazurskim.
 • 10. Ocena rekomendacji
 1. Etapy oceny w konkursie:
 • Ocena formalna (dokonywana przez Biuro Kapituły),
 • Ocena merytoryczna ( dokonywana przez Członków Kapituły).
 1. Ocena formalna polega na zbadaniu:
 • kompletności rekomendacji;
 • zgodności rekomendacji z tematyką Konkursu;
 • czy podmiot składający rekomendację jest uprawniony do udziału w Konkursie.
 1. Wzór karty oceny formalnej stanowi załącznik nr 4 niniejszego regulaminu.
 2. Po pozytywnej ocenie formalnej dokonanej przez pracownika Biura Kapituły, rekomendacje przekazywane są do oceny merytorycznej przez członków Kapituły konkursu.
 3. Wzory kart oceny merytorycznej stanowią załącznik nr 5, nr 6, nr 7 niniejszego regulaminu.
 4. Ocena merytoryczna dokonywana jest poprzez szczegółową analizę nadesłanych zgłoszeń przez dwóch wybranych losowo członków Kapituły z uwzględnieniem kryteriów zapisanych
  w karcie oceny merytorycznej.
 5. Rekomendacje podmiotów, które uzyskały najwięcej punktów podczas oceny merytorycznej są przedmiotem głosowania podczas posiedzenia Kapituły Konkursu. Kapituła podejmuje decyzję
  o wyborze laureatów oraz wyróżnionych w przedmiotowym konkursie. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga Przewodniczący Kapituły Konkursu.

 

 • 11. Nagrody i wyróżnienia
 1. W kategorii „Samorząd przyjazny ekonomii społecznej w woj. warmińsko-mazurskim”:
 • Dyplom dla Laureata i wyróżnionych JST;
 • Statuetka dla Laureata;
 • Możliwość bezpłatnego uczestnictwa przedstawiciela laureata w wizycie studyjnej organizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach projektu pozakonkursowego pt. „Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach” na lata 2018-2020.
 1. W kategorii „Przedsiębiorstwo przyjazne ekonomii społecznej w woj. warmińsko-mazurskim”:
 • Dyplom dla Laureata i wyróżnionych przedsiębiorstw;
 • Statuetka dla Laureata.
 1. W kategorii „Szkoła przyjazna ekonomii społecznej w woj. warmińsko-mazurskim”:
 • Dyplom dla Laureata i wyróżnionych Szkół;
 • Statuetka dla Laureata.
 • „Głosowanie w plebiscycie publiczności”- Dyplom[3]
 • Możliwość bezpłatnego uczestnictwa przedstawiciela laureata w wizycie studyjnej organizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach projektu pozakonkursowego pt. „Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach” na lata 2018-2020.
 1. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi nie później niż do końca II kwartału roku, w którym ogłoszony jest konkurs.
 • 12. Postanowienia końcowe
 1. Wykładni przepisów Regulaminu dokonuje Przewodniczący Kapituły Konkursu po zasięgnięciu opinii członków.
 2. W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem decyduje Przewodniczący Kapituły Konkursu po zasięgnięciu opinii jej członków.
 • 13. Załączniki do Regulaminu

 

Regulamin Konkursu:

Regulamin_konkursu.pdf

 

Uchwała dot. powołania Członków Kapituły Konkursu: Skład Kapituły Konkursu

Uchwała Nr 32/465/19/VI pdf