REGULAMIN KONKURSU „AMBASADOR EKONOMII SPOŁECZNEJ  NA WARMII I MAZURACH”.

 

 • 1. Postanowienia wstępne

Niniejszy regulamin określa cel Konkursu „Ambasador Ekonomii Społecznej  na Warmii i Mazurach”,  warunki uczestnictwa w Konkursie, przewidziane nagrody, kryteria oraz sposób oceny zgłoszonych w Konkursie wniosków, a także sposób informowania o Konkursie.

 

 • 2. Cel Konkursu

Celem Konkursu jest uhonorowanie jednostek samorządu terytorialnego, lokalnych przedsiębiorstw, szkół, a także podmiotów ekonomii społecznej  poprzez przyznanie nagród
i wyróżnień za dotychczasowe działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej na Warmii
i Mazurach.

 • 3. Organizator

Inicjatorem i organizatorem Konkursu jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17) zwany dalej Organizatorem, realizujący projekt pozakonkursowy „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020, w ramach poddziałania 11.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej w regionie.

                       

 • 4. Warunki uczestnictwa w Konkursie

Konkurs prowadzony jest w trzech stałych kategoriach. Członkowie Kapituły w drodze  podjętej Uchwały mogą wskazać dodatkową IV kategorię tzw. specjalną.

 1. Kategoria I: Samorząd Przyjazny Ekonomii Społecznej

Rekomendowane w tej kategorii mogą być gminy, miasta, powiaty województwa warmińsko-mazurskiego wspierające rozwój ekonomii społecznej (rekomendacja dla jednostki organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego zostanie uznana za rekomendację dla  tej jednostki samorządu terytorialnego).

Rekomendacje dla jednostek samorządu terytorialnego mogą składać wszystkie zainteresowane podmioty ekonomii społecznej z Warmii i Mazur  tj.:

 • centra integracji społecznej (CIS),
 • kluby integracji społecznej (KIS)
 • zakłady aktywności zawodowej (ZAZ),
 • warsztaty terapii zajęciowej (WTZ),
 • spółdzielnie socjalne,
 • spółdzielnie inwalidów i niewidomych,
 • spółki prawa handlowego (spółka non-profit),
 • fundacje,
 • stowarzyszenia,
 • inne podmioty, które spełniają definicję organizacji pozarządowej w rozumieniu przepisów
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa
  do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia
   i wyznania,  o ile prowadzą trwałą i efektywną działalność społeczną, jak również działalność ekonomiczną rozumianą jako zarejestrowana działalność gospodarcza, działalność pożytku publicznego  lub inna  działalność o charakterze ekonomicznym,
 • pozostałe spółdzielnie o charakterze konsumenckim i wzajemnościowym (w tym spółdzielnie pracy),
 • Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej.
 1. Kategoria II: Przedsiębiorstwo Przyjazne Ekonomii Społecznej

Rekomendowani w tej kategorii mogą być przedsiębiorcy zarejestrowani lub działający w województwie warmińsko-mazurskim, wspierający rozwój ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach, z wyłączeniem przedsiębiorstw społecznych.[1] Wnioski rekomendacji w tej kategorii mogą składać wszystkie zainteresowane podmioty ekonomii społecznej z Warmii i Mazur tj.:

 • centra integracji społecznej (CIS),
 • kluby integracji społecznej (KIS)
 • zakłady aktywności zawodowej (ZAZ),
 • warsztaty terapii zajęciowej (WTZ),
 • spółdzielnie socjalne,
 • spółdzielnie inwalidów i niewidomych,
 • spółki prawa handlowego (spółka non-profit),
 • fundacje,
 • stowarzyszenia,
 • inne podmioty, które spełniają definicję organizacji pozarządowej w rozumieniu przepisów
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • pozostałe spółdzielnie o charakterze konsumenckim i wzajemnościowym (w tym spółdzielnie pracy),
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa
  do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia
  i wyznania,  o ile prowadzą trwałą i efektywną działalność społeczną, jak również działalność ekonomiczną rozumianą jako zarejestrowana działalność gospodarcza, działalność pożytku publicznego  lub inna  działalność o charakterze ekonomicznym
 • Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej.
 1. Kategoria III: Szkoła Przyjazna Ekonomii Społecznej

Rekomendowane w tej kategorii mogą być szkoły- podstawowe/ średnie /branżowe  z województwa warmińsko-mazurskiego.  Rekomendacje w tej kategorii mogą składać zarówno  same szkoły, jak i wszystkie zainteresowane podmioty ekonomii społecznej z Warmii i Mazur tj.:

 • centra integracji społecznej (CIS),
 • kluby integracji społecznej (KIS),
 • zakłady aktywności zawodowej (ZAZ),
 • warsztaty terapii zajęciowej (WTZ),
 • spółdzielnie socjalne,
 • spółdzielnie inwalidów i niewidomych,
 • spółki prawa handlowego ( spółka non-profit),
 • fundacje,
 • stowarzyszenia,
 • inne podmioty, które spełniają definicję organizacji pozarządowej w rozumieniu przepisów
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • pozostałe spółdzielnie o charakterze konsumenckim i wzajemnościowym (w tym spółdzielnie pracy),
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa
   do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia
  i wyznania,  o ile prowadzą trwałą i efektywną działalność społeczną, jak również działalność ekonomiczną rozumianą jako zarejestrowana działalność gospodarcza, działalność pożytku publicznego  lub inna  działalność o charakterze ekonomicznym,
 • Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej.
 • W ramach kategorii III „Szkoła Przyjazna Ekonomii Społecznej" przewiduje się dodatkowo możliwość głosowania przez Internet w tzw. „Plebiscycie publiczności”.
 • Przebieg głosowania w „Plebiscycie publiczności” polega na oddaniu głosu za pomocą strony internetowej es.warmia.mazury.pl, na której znajdzie się link odwołujący- przekierowujący do portalu społecznościowego Facebook Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, na którym w stosownym czasie Organizator uaktywni post dotyczący przedmiotowego głosowania  pn. „Plebiscyt publiczności”.
 • Na kanale społecznościowym Facebook organizatora będą wytypowane przez Kapitułę Konkursu kandydatury Szkół w formie zdjęć z krótkim opisem, na które zainteresowani internauci będą mogli oddać głosy w postaci kliknięcia w ikonę „Lubię to” . Aby głos został zaliczony, musi zostać zaznaczona infografika przedstawiająca ikonę kciuka uniesionego do góry.
 • W przypadku kliknięcia w inne ikony, głosy nie będą brane pod uwagę przez Organizatora do ogólnej liczby punktów przyznanych przez internautów danej szkole.
  Istotą Konkursu jest fakt, iż wszyscy użytkownicy przez cały czas będą mieli wgląd do wyników głosowania, a jednocześnie będą mogli włączyć się w promocję internetowego wydarzenia poprzez udostępnianie postu wśród swoich bliskich i znajomych.
 • Po upływie przewidzianego czasu na jaki zaplanowane będzie głosowanie internetowe, Organizator sporządzi notatkę służbową z przeprowadzonego głosowania wraz
  z wydrukiem zrzutu ekranu (Print Screen) dla każdej ze szkół biorących udział w głosowaniu internetowym na portalu społecznościowym Facebook, obrazującym ilość zebranych głosów.
 1. Kategoria IV specjalna na 2022 r. „Markowy produkt PES”

W kategorii IV specjalnej pn.  „Markowy produkt PES”  oceniana będzie atrakcyjność, innowacyjność produktu/usługi świadczonej/wytwarzanej przez podmioty ekonomii społecznej z  Warmii i Mazur.  Celem tej kategorii  jest identyfikacja i promocja oryginalnych produktów/usług o wysokiej jakości, które wyróżniają się od innych produktów i usług oferowanych na rynku, dzięki którym klienci  otrzymują określone  korzyści i wartości.

W Kategorii IV specjalnej pn. „Markowy produkt PES” rekomendowane mogą być podmioty ekonomii społecznej z Warmii i Mazur. Warunkiem zakwalifikowania podmiotu ekonomii społecznej do przedmiotowej kategorii jest  prowadzenie przez PES  działalności ekonomicznej rozumianej jako zarejestrowana działalność gospodarcza, działalność pożytku publicznego  lub inna  działalność o charakterze ekonomicznym od co najmniej 12 miesięcy.

Rekomendacje w Kategorii IV specjalnej pn. „Markowy produkt PES” mogą składać jednostki samorządu terytorialnego oraz wszystkie zainteresowane podmioty ekonomii społecznej z Warmii i Mazur  tj.:

 • centra integracji społecznej (CIS),
 • kluby integracji społecznej (KIS)
 • zakłady aktywności zawodowej (ZAZ),
 • warsztaty terapii zajęciowej (WTZ),
 • spółdzielnie socjalne,
 • spółdzielnie inwalidów i niewidomych,
 • spółki prawa handlowego (spółka non-profit),
 • fundacje,
 • stowarzyszenia,
 • inne podmioty, które spełniają definicję organizacji pozarządowej w rozumieniu przepisów
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa
  do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia
  i wyznania,  o ile prowadzą trwałą i efektywną działalność społeczną, jak również działalność ekonomiczną rozumianą jako zarejestrowana działalność gospodarcza, działalność pożytku publicznego  lub inna  działalność o charakterze ekonomicznym,
 • pozostałe spółdzielnie o charakterze konsumenckim i wzajemnościowym (w tym spółdzielnie pracy),
 • Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Rekomendacje w Kategorii IV specjalnej pn. „Markowy produkt PES” mogą składać również we własnym imieniu  podmioty ekonomii społecznej z Warmii i Mazur wymienione  § 4  pkt 4.

 • 5. Sposób informowania o Konkursie i jego warunkach
 1. Informacja o dokładnym terminie rozpoczęcia i zakończenia Konkursu w powyższych kategoriach zostanie ogłoszona i opublikowana na stronie internetowej organizatora pod adresem es.warmia.mazury.pl.
 2. Informacja o szkołach, które zostaną zakwalifikowane przez Kapitułę do głosowania     internetowego w „Plebiscycie publiczności”, zostanie ogłoszona i opublikowana na głównej stronie Organizatora es.warmia.mazury.pl. Jednocześnie Organizator za pośrednictwem poczty elektronicznej powiadomi  sekretariaty szkół zakwalifikowanych do udziału w internetowym głosowaniu.
 3. Dodatkowe informacje na temat Konkursu można uzyskać pod numerem telefonu (89) 521-95-23, 89-521-95-04 lub za pośrednictwem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 4. Niniejszy regulamin konkursu dostępny jest w Biurze ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz polityki prorodzinnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17, pokój 205), a także na stronie internetowej es.warmia.mazury.pl.
 • 6. Przebieg Konkursu

Procedura realizacji Konkursu obejmuje:

1) powołanie Kapituły Konkursu przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

2) ogłoszenie Konkursu,

3) składanie rekomendacji przez uprawnione podmioty,

4) ocenę formalną nadesłanych rekomendacji,

5) ocenę merytoryczną nadesłanych rekomendacji,

6) wybór laureatów Konkursu (zwycięzców oraz wyróżnionych),

7) ogłoszenie wyników i wręczenie nagród,

8) upowszechnienie wyników Konkursu.

 

 • 7. Zgłaszanie rekomendacji
 1. Warunkiem udziału w Konkursie „Ambasador Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach” jest złożenie rekomendacji w jednej z następujących kategorii: „Samorząd Przyjazny Ekonomii Społecznej”, „Przedsiębiorstwo Przyjazne Ekonomii Społecznej”, „Szkoła Przyjazna Ekonomii Społecznej” lub kategorii specjalnej „Markowy produkt PES”. Rekomendację można przesłać do Organizatora w wersji papierowej[2] lub elektronicznej.
 2. W kategorii III „Szkoła Przyjazna Ekonomii Społecznej” Organizator przewidział następujący tryb postępowania. W pierwszym etapie Kapituła podejmuje decyzje o wyborze Laureata oraz wyróżnionych spośród zgłoszonych rekomendacji. W drugim etapie kategorii III Konkursu członkowie Kapituły w głosowaniu jawnym wybierają od 2 do  maksymalnie 5 wniosków rekomendacji, które kierują do głosowania internetowego tzw. „Plebiscytu publiczności.” Przebieg Konkursu  w „Plebiscycie publiczności” opisany jest szczegółowo w   4 pkt 3.
 3. Rekomendacje wypełnione i podpisane odręcznie w wersji papierowej należy przesłać drogą pocztową na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej,  10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17- sekretariat pokój 10A z dopiskiem Konkurs 

 „Ambasador Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach” lub w wersji elektronicznej (skany dokumentów) na adres skrzynki pocztowej  organizatora  tj.: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie wskazanym przez  Organizatora Konkursu.

 1. Szczegółowe informacje dot. ww. Konkursu dostępne są  na stronie internetowej    

 www.es.warmia.mazury.pl/konkursy-ekonomii-spolecznej oraz w Biurze Kapituły przy ul. Głowackiego 17 BLOK B pokój 205.  W przypadku wysłania dokumentów pocztą lub za  pośrednictwem kuriera decyduje data nadania.

 1. Rekomendacje nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane przez Kapitułę Konkursu.
 2. Wszelkie koszty przygotowania i przesłania rekomendacji ponosi zgłaszający.
 3. Materiały nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi.
 4. Organizator ma prawo zadawać pytania szczegółowe dotyczące informacji zawartych
  w nadesłanych rekomendacjach oraz prosić o przedstawienie dodatkowych dokumentów.
 5. Treść nadesłanych rekomendacji może być wykorzystana po zakończeniu Konkursu przez Organizatora w celu upowszechniania informacji o stanie ekonomii społecznej w woj.   warmińsko-mazurskim.
 • 8. Ocena rekomendacji
 1. Etapy oceny w konkursie:
 • Ocena formalna (dokonywana przez Biuro Kapituły),
 • Ocena merytoryczna (dokonywana przez Członków Kapituły)[3].
 1. Ocena formalna polega na zbadaniu:
 • Kompletności rekomendacji;
 • Zgodności rekomendacji z tematyką Konkursu;
 • Czy podmiot składający rekomendację jest uprawniony do udziału w Konkursie.
 1. Wzór karty oceny formalnej stanowi załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu.
 2. Po pozytywnej ocenie formalnej dokonanej przez pracownika Biura Kapituły, rekomendacje przekazywane są do oceny merytorycznej przez członków Kapituły Konkursu.
 1. Wzory kart oceny merytorycznej stanowią załącznik nr 6, nr 7, nr 8, nr 9 do niniejszego regulaminu.
 1. Ocena merytoryczna dokonywana jest poprzez szczegółową analizę nadesłanych zgłoszeń przez dwóch wybranych losowo członków Kapituły z uwzględnieniem kryteriów zapisanych w karcie oceny merytorycznej.
 1. Rekomendacje podmiotów, które uzyskały najwięcej punktów podczas oceny merytorycznej są  przedmiotem głosowania podczas posiedzenia Kapituły Konkursu. Kapituła podejmuje

     decyzję o wyborze laureatów oraz wyróżnionych w przedmiotowym konkursie. W przypadku  równej  liczby głosów rozstrzyga Przewodniczący Kapituły Konkursu.

 1. W ramach „Plebiscytu publiczności” po upływie przewidzianego czasu na jaki zaplanowany  Został Konkurs, organizator sporządzi notatkę służbową z przeprowadzonego głosowania wraz z wydrukiem zrzutu ekranu (Print Screen) dla każdej ze  szkół biorących udział w   głosowaniu   internetowym na portalu społecznościowym Facebook.
 1. Szkoła, która uzyska w stosownym czasie tj.: 5 dni licząc od dnia publikacji postu na  kanale  Facebook największą liczbę kliknięć- „Lubię to”  przedstawiających infografikę  „Ręka z uniesionym kciukiem"małe, zostanie  zwycięzcą tj. Laureatem w kategorii  Szkoła  Przyjazna   Ekonomii Społecznej -Głosowanie w „Plebiscycie publiczności”.
 • 9. Nagrody i wyróżnienia
 1. W kategorii I „Samorząd Przyjazny Ekonomii Społecznej”:
 • Dyplom dla Laureata i wyróżnionych JST;
 • Statuetka dla Laureata;
 • Możliwość bezpłatnego uczestnictwa przedstawiciela Laureata w wizycie studyjnej organizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach projektu pozakonkursowego
  „Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach”;
 • inne nagrody przewidziane przez Organizatora.
 1. W kategorii II „Przedsiębiorstwo Przyjazne Ekonomii Społecznej”:
 • Dyplom dla Laureata i wyróżnionych przedsiębiorstw;
 • Statuetka dla Laureata;
 • inne nagrody przewidziane przez Organizatora.
 1. W kategorii III „Szkoła Przyjazna Ekonomii Społecznej”:
 • Dyplom dla Laureata i wyróżnionych Szkół;
 • Statuetka dla Laureata.
 • „Plebiscyt publiczności”- Statuetka dla Laureata, Dyplom, gra edukacyjna[4]
 • Możliwość bezpłatnego uczestnictwa przedstawiciela Laureata w wizycie studyjnej organizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach projektu pozakonkursowego „Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach”;
 •  inne nagrody przewidziane przez Organizatora.
 1. W kategorii IV specjalnej „Markowy produkt PES”
 • Dyplom dla Laureata i wyróżnionych
 • Statuetka dla Laureata;
 • inne nagrody przewidziane przez Organizatora.
 1. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi nie później niż do końca III kwartału roku, w którym ogłoszony jest Konkurs.
 • 10. Postanowienia końcowe
 1. Wykładni przepisów Regulaminu dokonuje Przewodniczący Kapituły Konkursu po zasięgnięciu

     opinii członków.

 1. W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem decyduje Przewodniczący Kapituły Konkursu po zasięgnięciu opinii jej członków.
 • 11. Załączniki do Regulaminu
 1. Formularz rekomendacji w kategorii I „Samorząd Przyjazny Ekonomii Społecznej ” 

  1) Wzór_formularza_rekomendacji_w_kategorii_Samorząd_Przyjazny_Ekonomii_Społecznej.doc

  1) Wzór_formularza_rekomendacji_w_kategorii_Samorząd_Przyjazny_Ekonomii_Społecznej.pdf

 2. Formularz rekomendacji w kategorii II „Przedsiębiorstwo Przyjazne Ekonomii Społecznej” 

  2) Wzór_formularza_rekomendacji_w_kategorii_Przedsiębiorstwo_Przyjazne_Ekonomii_Społecznej.doc

  2) Wzór_formularza_rekomendacji_w_kategorii_Przedsiębiorstwo_Przyjazne_Ekonomii_Społecznej.pdf

 3. Formularz rekomendacji w kategorii III „Szkoła Przyjazna Ekonomii Społecznej”  

  3) Wzór_formularza_rekomendacji_w_kategorii_Szkoła_Przyjazna_Ekonomii_Społecznej.doc

  3) Wzór_formularza_rekomendacji_w_kategorii_Szkoła_Przyjazna_Ekonomii_Społecznej.pdf

 4. Formularz rekomendacji w kategorii IV specjalnej „Markowy produkt PES.”  

  4) Wzór_formularza_rekomendacji_w_kategorii_specjalnej_Markowy_produkt_PES.doc

  4) Wzór_formularza_rekomendacji_w_kategorii_specjalnej_Markowy_produkt_PES.pdf

 5. Wzór karty oceny formalnej  -Wzór_karty_oceny_formalnej w konkursie Ambasador Ekonomii Społecznej.doc
 6. Wzór karty oceny merytorycznej w kategorii I „Samorząd Przyjazny Ekonomii Społecznej” -Wzór_karty_oceny_merytorycznej_rekomendacji_w_kategorii_Samorząd_Przyjazny_Ekonomii_Społecznej.doc
 7. Wzór karty oceny merytorycznej w kategorii II „Przedsiębiorstwo Przyjazne Ekonomii Społecznej”- Wzór_karty_oceny_merytorycznej_rekomendacji_w_kategorii_Przedsiębiorstwo_Przyjazne_Ekonomii_Społecznej.doc
 8. Wzór karty oceny merytorycznej w kategorii III „Szkoła Przyjazna Ekonomii Społecznej"  - Załącznik_nr_8_Wzór_karty_oceny_merytorycznej_rekomendacji_w_kategorii_Szkoła_Przyjazna_Ekonomii_Społecznej.doc
 9. Wzór karty oceny merytorycznej w kategorii IV specjalnej „Markowy produkt PES" -Wzór_karty_oceny_merytorycznej_rekomendacji_w_kategorii_specjalnej_IV_Markowy_Produkt_PES_.doc

[1] Przedsiębiorstwo społeczne (PS) rozumiane jest zgodnie z definicją wskazaną przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju  w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 z dnia 8 lipca  2019 r., s.12.

[2]  Przesłanie rekomendacji w wersji papierowej nie dotyczy kategorii konkursu „Szkoła Przyjazna Ekonomii Społecznej”- „Plebiscyt publiczności.”

[3] W przypadku wątpliwości co do wiarygodności informacji zawartych w rekomendacjach, Członek Kapituły może zwrócić się z prośbą do właściwego terytorialnie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach o zweryfikowanie autentyczności treści złożonych rekomendacji w przedmiotowym Konkursie.

[4] Organizator zastrzega możliwość wręczenia wygranej szkole – zestawu gier edukacyjnych „Ekonomia Społeczna”.

Regulamin Konkursu:

Regulamin_Konkursu_Ambasador_Ekonomi_Społecznej_na_Wamii_i_Mazurach_z_dnia_9.08.pdf

Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu oraz powołania  Kapituły Konkursu „Ambasador Ekonomii Społecznej  na Warmii i Mazurach”

Uchwała_Zarządu_z_dnia_9_sierpnia_2022_r._dot._Regulaminu_Konkursu_Ambasador_Ekonomii_Społecznej.pdf obowiązująca od 9.08.2022

Uchwała_Nr_45_506_21_VI_Zarządu_Województwa_Warmińsko-Mazurskiego_z_dnia_30.08.pdf r.