W okresie od sierpnia 2019 r. do końca stycznia 2020 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zorganizował przy współpracy z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie, Elblągu Nidzcy oraz Ełku 20 spotkań z przedstawicielami powiatowych zespołów ds. ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach.                                                                                

Przedmiotowe spotkania odbyły się dotychczas w następujących powiatach: węgorzewski, braniewski, giżycki, iławski, ostródzki, nidzicki, szczycieński, elbląski, olecki, nowomiejski, gołdapski, działdowski, olsztyński, piski, ełcki, mrągowski, bartoszycki oraz w mieście Elbląg.                

We wszystkich spotkaniach na terenie województwa uczestniczyli najważniejsi przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego: prezydenci, wójtowie, burmistrzowie, a z ramienia samorządu województwa warmińsko-mazurskiego Pani Wiesława Przybysz- dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz pracownicy  Biura ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz polityki prorodzinnej zatrudnieni w projekcie pozakonkursowym pt. „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach”.                                                                          

Głównym celem spotkań  była prezentacja wyników dotychczas przeprowadzonych spotkań przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM na lata 2014-2020 dla Osi 11 Włączenie Społeczne ze środowiskami zaangażowanymi w  realizacje projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego.  Jednym z kluczowych elementów spotkań w regionie było diagnozowanie potrzeb środowiska lokalnego w kontekście  rozwoju usług społecznych na Warmii i Mazurach.                                                

W wyniku przeprowadzonych spotkań powstała matryca potrzeb, nisz i luk projektowych. Pani dyrektor wielokrotnie podkreślała na spotkaniach, jak bardzo ważny jest głos wszystkich  środowisk w województwie tj.: organizacji pozarządowych, instytucji rynku pracy, instytucji pomocy  i integracji społecznej, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.                                            

Ważne jest to, aby przyszłe dokumenty w polityce spójności UE po roku 2020 tj. między innymi Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2021-2027 rzeczywiście odpowiadał na wcześniej zgłaszane i diagnozowane problemy.  Jednym z istotnych elementów tworzenia polityk publicznych na poziomie regionu jest ich konsultacja z lokalnymi przedstawicielami i interesariuszami odpowiedzialnymi za wdrażanie rozwiązań wynikających z wcześniej przygotowywanych dokumentów.                                                                                                       

W ramach przeprowadzanych warsztatów na powyższych spotkaniach zgromadzeni uczestnicy wyartykułowali kluczowe obszary z zakresu usług społecznych, które powinny znaleźć się we Włączeniu Społecznym w ramach nowej perspektywy finansowej UE 2021-2027, tj.:

 

Usługi dla osób starszych:

 • Usługi środowiskowe dla osób starszych
 • Asystent osób starszych
 • Kluby Seniora
 • Gospodarstwa opiekuńcze
 • Dzienne Domy Pomocy Społecznej
 • Domy sąsiedzkie
 • Telemedycyna
 • Teleopieka
 • Wsparcie i aktywizacja osób starszych
 • Zapewnienie opieki środowiskowej po pobycie szpitalnym
 • Wszystkie usługi geriatryczne
 • Opieka wytchnieniowa
 • Wsparcie rodzin osób opiekujących się osobami starszymi

Usługi dla osób z niepełnosprawnością :

 • Opieka wytchnieniowa
 • Mieszkania treningowe, wspomagane
 • Asystent ON, niesamodzielnych
 • Dzienne Domy Pomocy dla ON
 • Usługi dla osób głuchych – dostęp do tłumacza migowego
 • Zatrudnienie ON - Zakłady Aktywności Zawodowych
 • Ośrodki rehabilitacyjne
 • Rehabilitacja dzieci z autyzmem
 • Aktywizacja zawodowa osób dorosłych z niepełnosprawnością
 • Trener pracy – zatrudnienie wspomagane

Usługi dla rodzin:

 • Centrum Wsparcia Rodzin
 • Wsparcie samotnych matek
 • Praca z rodzicem
 • Szkoła dla rodziców
 • Punkty przeciwdziałania przemocy
 • tworzenie CUS

Usługi dla dzieci i młodzieży:

 • Kuźnia mistrzów
 • Świetlice środowiskowe dla dzieci
 • Centrum opieki rozowjowej Młodzieży
 • Wsparcie uzdolnionych dzieci i młodzieży
 • Aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży
 • Usługa psychologa dziecięcego
 • Usługi psychiatrii dziecięcej
 • Tworzenie żłobków i przedszkoli
 • Profilaktyka zdrowotna dziecięca

Usługi dla osób zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym:

 • Kluby Integracji Społecznej, wzmocnienie oferty
 • Centrum Integracji Społecznej
 • Dożywianie – Banki Żywności - rozwój usług w formie: jadłodajni, cateringu
 • Wsparcie osób bezdomnych – ogrzewalnie, noclegownie
 • Mieszkania chronione dla różnych grup odbiorców
 • Skoordynowanie usług rynku pracy
 • Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży
 • Wsparcie specjalistyczne osób wykluczonych społecznie
 • Likwidacja barier komunikacyjnych w środowiskach wiejskich
 • Streetworker do pracy z osobami dorosłymi, w tym z osobami bezdomnymi
 • Centrum Aktywizacji Lokalnej

Inne

 • Kształcenie osób pracujących
 • Wsparcie wolontariatu
 • Szkolenia dla Liderów
 • Wzmacnianie kompetencji organizacji pozarządowych
 • Kształcenie kadr opiekuńczo-medyczno-rehabilitacyjnych
 • Kształcenie kadr podmiotów pomocy i integracji społecznej
 • Przygotowanie kadr dla Centrum Usług Społecznych (CUS)

Ostatnie spotkanie z przedstawicielami powiatu lidzbarskiego  i powiatowego zespołu ds. ekonomii społecznej zaplanowane jest na 12 lutego 2020 r. w Lidzbarku Warmińskim.                 

 

Sprawozdanie podsumowujące spotkania z przedstawicielami Powiatowych Zespołów ds. Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach

Usługi_społeczne na Warmii i Mazurach_SPRAWOZDANIE.pdf

Usługi_społeczne na Warmii i Mazurach_SPRAWOZDANIE.docx

 

 

 glowone zdjecie

 

20200108 10031120200108 10031120200108 100311

 Bartoszyce1Bartoszyce1Bartoszyce1

Działdowo2Działdowo2Działdowo2

Iława3Iława3

Kętrzyn2Kętrzyn2

Olecko1Olecko1Olecko1

Pisz1Pisz1

Węgorzewo1Węgorzewo1