Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL zrealizowało usługę pn. „Ewaluacja funkcjonowania systemu wsparcia ekonomii społecznej w województwie warmińsko-mazurskim” w ramach realizacji projektu pozakonkursowego pt. „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach”.

Przedmiotem opracowania był system wsparcia ES w regionie, w zakres którego wchodzą: 4 akredytowane Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Instytucja Zarządzająca RPO WiM na lata 2014-2020 dla Osi 11 Włączenie Społeczne - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Celem głównym badania byłaocena trafności, skuteczności, trwałości oraz użyteczności i efektywności systemu wsparcia ekonomii społecznej -Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim.

Cele szczegółowe badania objęły:identyfikację zakresu działań poszczególnych OWES działających w regionie,ocenę jakości wsparcia udzielanego przez poszczególne OWES, w województwie warmińsko-mazurskim, w rozumieniu spełnienia standardów akredytacyjnych,ocenę użyteczności, efektywności, skuteczności i trwałości wsparcia udzielanego przez poszczególne OWES w województwie warmińsko-mazurskim,rekomendacje w zakresie usprawnienia systemu wsparcia ekonomii społecznej w regionie.

Ewaluacja_funkcjonowania_systemu_wsparcia-raport_końcowy.pdf

Ewaluacja_funkcjonowania_systemu_wsparcia_aneks_do_raportu_końcowego.pdf

Ewaluacja_funkcjonowania_systemu_wsparcia_aneks_do_raportu_końcowego.docx