W  dniu 9 grudnia 2022 r. w Elblągu w siedzibie „DOMu Pod Cisem,  prowadzonym przez  Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych odbyło się spotkanie  monitoringowe Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z regionu Warmii i Mazur.                           

Przedmiotowe wydarzenie zostało zorganizowane w ramach projektu pozakonkursowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego  pt. ”Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach” na lata 2021-2023. 

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele czterech OWES z województwa warmińsko-mazurskiego, tj.: Stowarzyszenia ADELFI w Ełku, Stowarzyszenia WAMA-COOP w Olsztynie, Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA w partnerstwie z Działdowską Agencją Rozwoju S.A. oraz Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Elblągu.

Głównym celem spotkania była wymiana informacji i doświadczeń w zakresie realizowanych projektów  Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej związanych z tworzeniem miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych na Warmii i Mazurach.  W trakcie spotkania poruszono zagadnienia dotyczące zagrożeń i ryzyk nieosiągnięcia wskaźników projektowych  przez OWESy oraz Inkubatory Przedsiębiorczości Społecznej w regionie. Podczas  spotkania omówiono  także  plany dalszej współpracy na linii ROPS-OWES w ramach działań podejmowanych  na rzecz sektora ekonomii społecznej w 2023 roku na Warmii i Mazurach.

Spotkanie oficjalnie otworzyła Pani Katarzyna Koplińska – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie, która omówiła program i cele spotkania. Następnie Pani dyrektor opowiedziała o planach ROPS w zakresie dalszych działań w kontekście budowanie  nowej marki ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach we współpracy z podmiotami z otoczenia ekonomii społecznej w regionie. 

Kolejnym zaplanowanym punktem programu była dyskusja dot. obszaru terytorialnego funkcjonowania nowych OWESów w kontekście aktualizacji Wojewódzkiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej i Solidarnej na Warmii i Mazurach na lata 2023-2030, a także  perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027. Pojawiła się propozycja, aby stworzyć specjalizację/branżowość każdego OWES, który mógłby swoim obszarem działania obejmować cały region np. specjalizacja dotycząca zakładania wiosek/ wsi tematyczny, specjalizacja dot. świadczenia usług społecznych itd.W alszej częsci spotkania głos zabrał pracownik ROPS Pan Dariusz Jóźwiak specjalista ds. budowania współpracy nauka – biznes - ekonomia społeczna, który przedstawił aktualną sytuację dotycząca  weryfikacji statusu przedsiębiorstw społecznych w Polsce. Przedstawiciel ROPS przypomniał, iż dopuszcza się, aby po wejściu w życie ustawy o ekonomii społecznej z dniem 30 października 2022 roku, zarówno  administracja Pana Wojewody mogła w drodze decyzji administracyjnej nadawać  statusy przedsiębiorstwa  społecznego podmiotom ekonomii społecznej ubiegającym się o jego nadanie, jak  również Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej mogą go dalej nadawać na dotychczasowych zasadach. 

W dalszej części spotkania kolejno występowali przedstawiciele OWESów, prezentując i omawiając poszczególne  wskaźniki produktów i rezultatów realizowanych projektów  tj.: Pani Magdalena Pepłowska-Krzykwa wraz z Panem Pawłem Regułą z Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA, Pani Kinga Wołotkiewicz wraz z Panią Agnieszką Łask oraz Panią  Anetą Makowską-Bojsza ze  Stowarzyszenia ADELFI w Ełku, Pan Dariusz Węgierski wraz z Panią Izabela Makowską ze  Stowarzyszenia WAMA-COOP w Olsztynie  oraz Pan Maciej Bielawski i Pani Katarzyna Ciszewska z Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Elblągu. W zasadzie wszystkie Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej z Warmii i Mazur osiągnęły już na ten moment wskaźniki dotyczące liczby  utworzonych miejsc pracy tj.: OWES Olsztyn utworzył 107 miejsc pracy,  OWES Ełk - utworzył 132 m. p., OWES Elbląg utworzył 132  m. p., OWES Nidzica –  utworzył 100 m. p.

Z informacji przedstawionych przez przedstawicieli OWES wynika, iż  w każdym subregionie sytuacja dotycząca charakterystyki utworzonych miejsc pracy jest inna. Miejsca pracy poszczególnych OWES różnią się od siebie jeżeli chodzi o branże, rodzaj dominującego podmiotu prawnego tworzącego przedsiębiorstwo społeczne oraz wysokości etatu utworzonego w PS.

W drugiej części spotkania odbyła się  dyskusja na temat koncepcji funkcjonowania inkubatorów przedsiębiorczości społecznej na Warmii i Mazur w nowej perspektywie UE na lata 2021-2027.  W związku z planowaną zmianą koncepcji podziału środków z EFS+ w projektach ekonomii społecznej przedstawiciele OWES zasygnalizowali,  że nie będą w stanie utrzymać w przyszłości inkubatorów przedsiębiorczości  społecznej w takim zakresie i kształcie jak dzisiaj. 

Kolejnym punktem programu była dyskusja  dot. oceny funkcjonowania zespołów ds. ekonomii społecznej. W związku z tym, iż w dużej mierze przedstawiciele zespołów ds. ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach zasiadają także w innych podobnych ciałach doradczych, padła propozycja ze strony ESWIP, aby połączyć funkcjonowanie zespołów ds. ekonomii społecznej z działaniami Rad Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego funkcjonujących  na terenie Warmii i Mazur. 

Na zakończenie spotkania wystąpiła Pani koordynator Magdalena Horyd, która  omówiła zaplanowane działania na rok  2023 w ramach  projektu „Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach”.

W trakcie wizyty monitoringowej  przedstawiciele OWES i ROPS wzięli udział także w warsztatach rękodzielniczych przygotowanych i przeprowadzonych  przez Przedsiębiorstwo Społeczne Spójnik spółka z o.o. non profit założone przez Stowarzyszenie Forum Animatorów Społecznych. W trakcie warsztatów uczestnicy mieli okazję przygotować własnoręcznie pamiątki świąteczne z wosku pszczelego oraz sojowego.

IMG20221209102327

IMG20221209102427

 

IMG20221209102435

IMG20221209102452

IMG20221209132025

IMG20221209132036