Zdjęci eprzedstawia członków Regionalnej platformy reintegracyjnej z Warmii i mazur będących w pomieszczeniu Hotelu Krasicki w Lidzbarku Warmińśkim

W dniach 30-31 sierpnia 2021 r.  w Lidzbarku Warmińskim odbyło się spotkanie Sieci kooperacji podmiotów reintegracyjnych pn. Regionalna Platforma Współpracy na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Głównym celem spotkania było dalsze wzmacnianie sieci kooperacji podmiotów reintegracyjnych, wymiana doświadczeń i informacji w zakresie współpracy międzyinstytucjonalnej podmiotów reintegracyjnych oraz zapoznanie się z przedstawicielami ŚDS.  

Spotkanie oficjalnie otworzyła Katarzyna Koplińska, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie, która przywitała wszystkich uczestników, w tym nową grupę podmiotów wchodzących w skład Platformy- tj. przedstawicieli Środowiskowych Domów Samopomocy. Na chwilę obecną do Platformy weszło 13 ŚDS.

Następnie głos zabrał Przewodniczący Platformy- Piotr Kubarewicz, który omówił program spotkania

Pierwszego dnia spotkania odbył się panel dyskusyjny na temat możliwości wsparcia podmiotów reintegracyjnych w okresie programowania 2021-2027 w ramach perspektywy krajowej, jak i regionalnej, w którym uczestniczyli: Katarzyna Koplińska, Bartłomiej Głuszak- prezes Federacji Organizacji Socjalnych FOSa oraz Maciej Bielawski Wiceprezes Stowarzyszenia ESWIP w Elblągu. Moderatorem panelu był Piotr Kubarewicz- kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej w Biskupcu.

Następnie odbyły się warsztaty tematyczne dla przedstawicieli Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowych Domów Samopomocy.

Podczas spotkania odbyły się także wybory nowych władz Platformy, tj. Przewodniczącego, nowego składu Rady Programowej Platformy. Przewodniczącym Platformy został Piotr Kubarewicz- kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej w Biskupcu. W skład Rady Programowej Platformy weszły następujące osoby:

  1. Katarzyna Kłosowska- WAMA COOP Olsztyn
  2. Bartłomiej Głuszak- FOSa
  3. Aneta Makowska-Bojsza-CIS Ełk
  4. Elżbieta Kiernozek- Centrum Integracji Społecznej w Olsztynie
  5. Dorota Bugaj- Zakład Aktywności Zawodowej w Ostródzie
  6. Arkadiusz Stec- ZAZ Bartoszyce
  7. Marian Wilkowski- WTZ w Iławie
  8. Kamila Włodarska- WTZ Ostróda
  9. Kalina Jakimczuk- ŚDS Żelazna Góra
  10. Joanna Obidzińska- ŚDS Marcinkowo

Drugiego dnia spotkania zaplanowane zostało wystąpienie eksperta zewnętrznego- Pauliny Mielczarek- z Departamentu Zarządzania Projektami DGA S.A. w temacie: Projekt "Inkubator Dostępnośc +" - czyli słów kilka o tym, jak zostać Grantobiorcą w zakresie Dostępności. Pani Paulina zapoznała uczestników z mozliwościami ubiegania się o grant w wysokości 50 000 zł na projekty innowacyjne z zakresu dostępności. Pomysły na innowacje społeczną mają dotyczyć rozwiązywania problemów związanych z brakiem wystarczającej dostępności przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych o ograniczonej moblilności. 

W dalszej części spotkania odbył się wykład dla kadry kierowniczej podmiotów reintegracyjnych dotyczący nowoczesnych metod radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym. Grażyna Kulka-  psycholog z Pracowni Psychologii Zdrowia przekazała wiedzę na temat różnych metod radzenia sobie z emocjami, a następnie przeprowadziła warsztaty służące redukcji stresu.

Spotkanie zorganizowane było w ramach Projektu pozakonkursowego realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego pt. „Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

zdjęcie przedstawiające członków platformy reintegracyjnej 2zdjęcie przedstawiające członków platformy reintegracyjnej 2zdjęcie przedstawiające członków platformy reintegracyjnej 2zdjęcie przedstawiające członków platformy reintegracyjnej 2zdjęcie przedstawiające członków platformy reintegracyjnej 2zdjęcie przedstawiające członków platformy reintegracyjnej 2zdjęcie przedstawiające członków platformy reintegracyjnej 2zdjęcie przedstawiające członków platformy reintegracyjnej 2

 zdjęcie przedstawiające członków platformy reintegracyjnej 11zdjęcie przedstawiające członków platformy reintegracyjnej 11zdjęcie przedstawiające członków platformy reintegracyjnej 11zdjęcie przedstawiające członków platformy reintegracyjnej 11zdjęcie przedstawiające członków platformy reintegracyjnej 11zdjęcie przedstawiające członków platformy reintegracyjnej 11