W dniach 28-29 września 2020 r. w Centrum Pałacowo-Konferencyjnym OSADA DANKÓW w Wielimowie k/Miłomłyna odbyło się spotkanie Sieci kooperacji podmiotów reintegracyjnych,  tj. Klubów Integracji Społecznej, Centrów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej pn. Regionalna Platforma Współpracy na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Spotkanie zorganizowane było w ramach Projektu pozakonkursowego realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego pt. „Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Celem dwudniowego spotkania było dalsze wzmacnianie funkcjonującej regionalnej sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym, jak również wymiana informacji i doświadczeń w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej uczestników podmiotów reintegracyjnych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

Spotkanie oficjalnie otworzył Pan Marian Wilkowski – przedstawiciel Rady Platformy. Następnie z prezentacją wystąpiła Pani Magdalena Mańkowska – p.o. kierownik biura ds. wspierania rodzi i systemu pieczy zastępczej oraz polityki prorodzinnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, która opowiedziała o wyzwaniach związanych z rozwojem ekonomii społecznej w przyszłym okresie programowania oraz efektach pracy grupy ds. opracowywania Wojewódzkiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej Warmia i Mazury 2021-2025. Po wystąpieniu Pani Mańkowskiej, Pan Dariusz Jóźwiak zapoznał uczestników spotkania z regulaminem konkursów pn.: „Samorząd Przyjazny Ekonomii Społecznej”, „Przedsiębiorstwo Przyjazne Ekonomii Społecznej” oraz  „Szkoła Przyjazna Ekonomii Społecznej”.

Dzięki połączeniu internetowemu za pomocą zdalnych narzędzi kontaktu udało się połączyć z kolejnym prelegentem Panem  Bartłomiejem Głuszakiem – Prezesem Federacji Organizacji Socjalnych, który zaprezentował bardzo ważny i palący obecnie w Polsce  temat ddotyczący deinstytucjonalizacji usług społecznych i zdrowotnych.

W trakcie trwania spotkania mialo miejsce pożegnanie Pani Wiesławy Przybysz byłej Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie. Przedstawiciele podmiotów reintegracji społecznej z regionu złożyli podziękowania  za wieloletnią prace na rzecz rozwoju polityki społecznej na Warmii i Mazurach. Przedstawiciele wielokrotnie pokreślali, że to Pani Przybysz była autorką i pomysłodawczynią powstania między innymi  sieci  podmiotów reintegracji społeczno-zawodowej pn. Regionalnej Platformy Współpracy na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach.

W drugiej części spotkania odbyły się warsztaty tematyczne dla poszczególnych grup podmiotów reintegracyjnych (CIS/KIS/ZAZ/WTZ). Tematem warsztatów dla Centrów Integracji Społecznych było omówienie działalności Forum oraz efekty działań związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w CIS-ach w 2020 roku. Uczestnicy wymienili się swoimi doświadczeniami. W spotkaniu Forum uczestniczyli przedstawiciele i przedstawicielki CIS-ów w  Giżycku, Ełku, Białej Piskiej, Olsztynie i Piszu. Na spotkaniu zainicjonowano opracowanie planu pracy Forum CIS na 2021 rok. Wstępnie ustalono: regularne spotkania on-line co najmniej co dwa miesiące, wyjazd studyjny do podmiotów ES w województwie pomorskim lub warmińsko-mazurskim, wizyty studyjne w CIS-ach, testowanie prototypu gry planszowej dotyczącej tematu ES. Jednym z ważniejszych celów Forum CIS na 2021 r. jest integracja i ciągła wymiana doświadczeń związanych z COVID-19. Warsztaty poprowadziła Pani Barbara Wyłudek, która zakończyła spotkanie swoją rezygnacją z pełnienia funkcji koordynatorki Forum CIS. Nowa koordynatorka lub koordynator ma być wybrany podczas spotkania on-line, którego termin wstępnie zaproponowano na 6 października 2020 roku.

Przedstawiciele Klubów Integracji Społecznej wymienili się bieżącymi informacjami na temat działań w ramach izolacji spowodowanej przez pandemię COVID-19. Ustalono również plan działań KIS na nowy  2021 rok. Uwzględniono w nim potrzeby szkoleniowe dla pracowników KIS. Zaproponowano następujące tematy dla kadry KIS:

1/ Efektywna rekrutacja.

2/ Animacja lokalna.

3/ Obsługa programów on-line, np. ClickMeeting, Zoom, Microsoft Teams.

4/ Warsztaty motywacyjne.

5/ „Poker osobowości” -spotkanie inicjujące współpracę i lepszą komunikację pracowników socjalnych OPS z pracownikami KIS i kadrą kierowniczą.

6/ Zarządzanie sobą.

7/ Kalkulator kosztów zaniechania- Kalkulator Społeczny jako innowacyjne narzędzie umożliwiające określenie wysokości kosztów społecznych, jakie trzeba będzie ponieść w przypadku zaniechania działań aktywizująco-wspierających.

8/ Prezentacja i wystąpienia publiczne.

9/ Wypalenie zawodowe.

10/ Zarządzanie projektem, pisanie wniosków.

11/ Certyfikowane warsztaty trenerskie dla kadry KIS dotyczące technik prowadzenia spotkań i technik    twórczego myślenia.

12/ Zarządzanie własnym czasem.

13/ Praca z trudnym klientem.

Warsztaty w grupie poprowadziła przewodnicząca Forum KIS - Pani Katarzyna Kłosowska.

Natomiast w grupie przedstawicieli Warsztatów Terapii Zajęciowej poruszono następujące tematy: „Przebieg pracy grupy eksperckiej z ZG PSONI ds. standardów WTZ, „Omówienie postępów realizacji projektu pn. Bezpieczny WTZ, „Przybliżenie założeń projektu pt. Aktywni Niepełnosprawni”.

Spotkanie w grupach poprowadził Marian Wilkowski, kierownik WTZ w Iławie. Warsztaty odbyły się również w obecności Dyrektora Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Pana Janusza Surmacza.

Drugiego dnia spotkanie rozpoczęło się od zajęć w grupach warsztatowych przez CIS/KIS/WTZ.  Poniżej prezentujemy działania podmiotów reintegracyjnych  w okresie pandemii Covid-19

 

KLUBY INTEGRACJI SPOŁECZNEJ- Dobre praktyki i zarządzanie w kryzysie

 • Działania w KIS-ach projektowych na czas pandemii zostały wstrzymane, zorganizowano działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w okresie epidemii COVID-19.
 • Rozwiązaniem stała się praca zdalna z podopiecznymi.
 • Bieżący kontakt telefoniczny.
 • Trudności pracowników KIS zatrudniownych w projektach z RPO WiM 2014-2020 w związku z epidemią COVID-19.
 • Niektórym pracownikom KIS zostały obniżone pensje od 10-15%.

Wprowadzono innowacyjne metody pracy z rodziną, np. w KIS-ie na portalu społecznościowym powstał  blog rodzinny, prowadzono kampanię społeczną, KIS-y włączyły sie w organizację Dni Rodziny w formule zdalnej (organizacja internetowych konkursów rodzinnych).

 • Od początku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, pełna mobilizacja – uczestnicy szyli maseczki, robili zakupy dla potrzebujących.
 • Rozwój wolontariatu.
 • Reintegracja społeczna zamieniona została na teleporady psychologiczne i indywidualne.

CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ -Dobre praktyki i zarządzanie w kryzysie

Praca w CIS-ach na początku wybuchu pandemii została zawieszona, stąd też część zleceń nie zostało zrealizowanych. Uczestnicy natomiast otrzymywali świadczenia integracyjne.

 • CIS działający przy Stowarzyszeniu KOBIETA na PLUS w Piszu mógł funkcjonować, dzięki oszczędnościom stowarzyszenia. Środki pochodzące z tarczy antykryzysowej nie pokryły natomiast wszystkich wydatków, stąd jedna osoba została zwolniona.
 • W CIS-ie Giżycko warsztaty gastronomiczne nie zostały zamknięte, gdyż przygotowywały obiady podopiecznym ŚDS.
 • Telefony doradców były do dyspozycji podopiecznych, można było dzwonić po poradę.

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ- Dobre praktyki i zarządzanie w kryzysie

 • W przypadku działalności WTZ kluczowe było zapewnienie pełnego finansowania w momencie oczekiwania na wydanie stosownego rozporządzenia (rozporządzenie zabezpieczające 100% finansowania w przypadku braku uczestników).
 • Stworzono tabelę z grafikiem dyżurów do rozliczenia z kontaktów telefonicznych pracowników.
 • Zarządzanie w kryzysie pozwoliło scalić zespół.
 • Stworzono grupy na Messengerze do kontaktu z uczestnikami.
 • W czasie pandemii została zaburzona indywidualna praca z rehabilitantami.
 • W miarę możliwości zostały nagrane filmy instruktażowe przez rehabilitantów dla podopiecznych do wykonywania ćwiczeń w domu.
 • Ze względu na zamknięte ośrodki zajęcia w sali sensorycznej, sali rehabilitacji dźwiękiem czy innych nie mogły się odbyć. Dopiero teraz wszystkie zaległości zostają nadrabiane.
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w maju wydał zgodę na pracę zdalną z dziećmi w różnych formach (1,5 miesiąca trwało uzyskanie zgody na formy zdalne).
 • Codziennie publikowano i dostarczano materiały z działań warsztatowych, zaangażowano do tego rodziny uczestników.
 • Dostarczano materiały do pracy w ramach danego warsztatu pod drzwi uczestnika – stąd oszczędności wynikające z braku korzystania z dojazdu samochodem.

ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY- Dobre praktyki i zarządzanie w kryzysie

Zajęcia nie mogły sie odbywać z powodu pandemii, instytucje były zamknięte.

 

ZAKŁADY AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ- Dobre praktyki i zarządzanie w kryzysie

 • Straty rehabilitacyjne związane z sytuacją COVID są nie do odrobienia.
 • Spotkania na Messengerze pozwoliły na utrzymanie kontaktów społecznych.
 • Sprawdziły się filmy instruktażowe z ćwiczeniami dla rodzin podopiecznych, niestety rodzice to nie rehabilitanci i nie można było zapewnić podopiecznym fachowej rehabilitacji.

Celem tych prac było wypracowanie przez poszczególne podmioty reintegracyjne rekomendacji do dalszej pracy w okresie trwającej pandemii koronawirusa.  Następnie wnioski wypracowane podczas zajęć w poszczególnych podgrupach zostały omówione i szeroko zaprezentowane na  zakończenie spotkania.  Poniżej prezentujemy zebrane materiały w formie rekomendacji, które pozwolą lepiej przygotować się jednostkom reintegracyjnym  z Warmii i Mazur na drugą falę COVID-19 w Polsce.

REKOMENDACJE_na_rzecz_walki_z_pandemią_COVID-19_przez_PES.pdf

REKOMENDACJE_na_rzecz_walki_z_pandemią_COVID-19_przez_PES.docx

 IMG 4280

IMG 4278

IMG 4278IMG 4278IMG 4278IMG 4278

IMG 4410 kopia

IMG 4410 kopiaIMG 4410 kopiaIMG 4410 kopiaIMG 4410 kopiaIMG 4410 kopiaIMG 4410 kopiaIMG 4410 kopiaIMG 4410 kopiaIMG 4410 kopiaIMG 4410 kopiaIMG 4410 kopiaIMG 4410 kopiaIMG 4410 kopiaIMG 4410 kopiaIMG 4410 kopiaIMG 4410 kopiaIMG 4410 kopiaIMG 4410 kopia

 

IMG 4278

 

 

IMG 4400

IMG 4400

IMG 4400

IMG 4400IMG 4400IMG 4400IMG 4400IMG 4400IMG 4400IMG 4400IMG 4400IMG 4400IMG 4400IMG 4400IMG 4400IMG 4400IMG 4400IMG 4400IMG 4400