zdjęcie przedstawia uczestników spotkania kobiety i meczyzn siedzących na krzesłach w sali konferencyjnej w hotelu w Mrągowie

W dniach 13-14 października 2022 r. w Mrągowie odbyło się spotkanie przedstawicieli Regionalnej Platformy Współpracy na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej. Do sieci kooperacji podmiotów reintegracyjnych należą: Kluby Integracji Społecznej, Centra Integracji Społecznej, Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowe Domy Samopomocy.

Celem dwudniowego spotkania było dalsze wzmacnianie funkcjonującej regionalnej sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym, jak również wymiana informacji i doświadczeń w zakresie współpracy międzyinstytucjonalnej na szczeblu krajowym, jak i regionalnym oraz poznanie dobrych praktyk funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej. W wydarzeniu wzięło udział ponad sto osób reprezentujących ww. instytucje. 

Spotkanie oficjalnie otworzyli - Pani Katarzyna Koplińska, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Pan Piotr Kubarewicz, Przewodniczący Regionalnej Platformy.

Następnie Pani Jolanta Piotrowska, Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, przedstawiła ważne zagadnienia dotyczące usług społecznych w polityce społecznej. Pani Marszałek omówiła m. in. kierunki rozwoju usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej oraz wsparcie związane z zdeinstytucjonalizowanymi formami opieki finansowane z EFS+ w nowym Programie Regionalnym „Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027” w ramach celu szczegółowego (k). Pani Marszałek zaprezentowała również działania, które ROPS będzie realizował w projekcie koordynacyjnym w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

W kolejnej części spotkania przy użyciu sieci Internetowej nawiązano łączność z przedstawicielkami Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Panią Magdaleną Szczerbińską i Alicją Wasilewską. Prelegentki podczas wystąpienia online poruszyły zagadnienia związane z regulacjami prawnymi dotyczącymi podmiotów reintegracyjnych, w związku z nowymi zapisami Ustawy o ekonomii społecznej z dnia 5 sierpnia 2022 roku, która wejdzie w życie 30 października 2022 r. Opowiedziały o zasadach przyznawania i utraty statusu przedsiębiorstwa społecznego, a także o instrumentach wsparcia przedsiębiorstw społecznych jakie gwarantuje ustawa.

Ważne kwestie, związane ze wsparciem finansowym PFRON skierowanym do podmiotów reintegracyjnych, omówili przedstawiciele Oddziału Warmińsko-Mazurskiego PFRON w Olsztynie. Pani Lidia Jabłonowska-Horanin zaprezentowała system wsparcia oraz zasady dotyczące elektronicznego składania wniosków. Następnie Pan Janusz Surmacz omówił formy projektowego wsparcia oraz kierunki zmian związane z warunkami konkursów i sposobem realizacji projektów.

Następnie Pani Grażyna Jolanta Bień, Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Srokowie, omówiła początki działalności, funkcjonowanie oraz realizację usług społecznych przez CUS w Srokowie. Poruszyła również kwestie związane ze zlecaniem usług podmiotom ekonomii społecznej.

W dalszej części spotkania zaprezentowano  dobre praktyki realizacji projektów przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie. Pani Elżbieta Mierczak, Dyrektor GOPS w Mrągowie, w skrócie omówiła realizację Programów Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej –„Wspieraj seniora” na rok 2020 i 2021 oraz „Korpus wsparcia seniorów” na rok 2022 – finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Pracownicy GOPS realizowali również działania w ramach projektów „Gmina Mrągowo wpiera mieszkańców” oraz „Żywność dla wszystkich”.

W kolejnej części Pani Wioletta Nowak omówiła  działania z zakresu wolontariatu i pomocy sąsiedzkiej. Zaprezentowała również akcje związane ze wsparciem osób niesamodzielnych w codziennym funkcjonowaniu. Omówiła też szczególnie ważne działania realizowane we współpracy z partnerem projektu „Gmina Mrągowo wspiera mieszkańców” – Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Plewiskach, które dotyczyły usług opiekuńczych, terapii zajęciowej, rehabilitacji usprawniającej oraz psychologicznego wsparcia.

Kolejnymi prelegentami, którzy zaprezentowali sisę uczestnikom były Pani Donata Kobylińska-Durka, asystent osoby z niepełnosprawnością, wraz z Panią Anną uczestniczką Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, które opowiedziały o codziennych działaniach i spotkaniach oraz problemach osób z niepełnosprawnością. Program umożliwia uczestnikom udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych i sportowych. Umożliwia również wyjście z domu, pomoc i integrację osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Następnie wystąpił Pan Piotr Kubarewicz Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej w Biskupcu, dokonał krótkiej analizy sytuacji energetycznej placówek reintegracyjnych w oparciu o przeprowadzoną wcześniej ankietę. Na podstawie wyników ankiet zidentyfikowano główne zagrożenia: ryzyko nagłego wzrostu kosztów użytkowania obiektów, ograniczenia w dostępie do instrumentów osłonowych, ograniczenia w zakupie paliw stałych, wzrost płacy minimalnej powodujący spłaszczenie wynagrodzeń i frustracje pracowników, wzrost kosztów transportu oraz systematyczny – szybki wzrost kosztów funkcjonowania.

Wystąpienie Przewodniczącego Platformy zakończyło część wspólną pierwszego dnia spotkania.

Po przerwie zaplanowano trzygodzinne warsztaty grupowe dla przedstawicieli centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej oraz środowiskowych domów samopomocy. Uczestnicy warsztatów w wyznaczonych grupach omawiali ważne kwestie związane z funkcjonowaniem ich podmiotów.

Warsztat dla przedstawicieli CIS prowadziła Pani Aneta Makowska-Bojsza - Kierownik Alter CIS w Ełku. Podczas warsztatu omówiono sprawy związane z zapisami oraz komentarzem do ustawy o zatrudnieniu socjalnym, rozmawiano również na temat archiwizacji dokumentów oraz spraw bieżących związanych z funkcjonowaniem centrów integracji społecznej.

Spotkanie przedstawicieli klubów integracji społecznej poprowadziła Pani Katarzyna Hoszkiewicz, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie. Uczestnicy warsztatu rozmawiali między innymi o sytuacji finansowej KIS w okresie miedzy projektami, wymieniali również doświadczenia związane z pracą z osobami z Ukrainy. Omówili także nowatorskie rozwiązania w nowej perspektywie finansowej, kwestie związane z programem na rzecz zatrudnienia socjalnego oraz sprawy związane z realizacją zamówień publicznych. Podczas spotkania dokonano wyboru nowego Przewodniczącego Forum KIS, którym został Pan Tomasz Podlaszuk z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korszach.

Warsztat dla przedstawicieli zakładów aktywności zawodowej poprowadził Pan Piotr Kubarewicz, Kierownik ZAZ w Biskupcu. Główna tematyka warsztatów dotyczyła wyzwań w zakresie finansowania działalności ZAZ oraz wpływu orzecznictwa o niepełnosprawności na efektywność pracy w zakładzie aktywności zawodowej.

Spotkanie przedstawicieli warsztatów terapii zajęciowej poprowadził Pan Marian Wilkowski, Kierownik WTZ w Iławie, który przedstawił działania Wojewódzkiego Forum WTZ w zakresie zwiększenia finansowania. Uczestnicy omówili również działania podjęte przez Ogólnopolskie Forum WTZ, a także dyskutowali na temat dobrych praktyk i aktualnej sytuacji ekonomicznej warsztatów terapii zajęciowej.

Warsztat przeznaczony dla uczestników środowiskowych domów samopomocy poprowadzili Pani Magdalena Horyd, Koordynator projektu „Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach” i Pan Bartłomiej Głuszak, Prezesa Federacji FOS-a w Olsztynie. Uczestnicy warsztatu omówili potrzeby szkoleniowo-doradcze kadry ŚDS oraz wymienili się doświadczeniami w zakresie spraw dotyczących funkcjonowania placówek. W związku z tym, że przedstawiciele ŚDS są od niedawna uczestnikami Platformy, ekspertka zewnętrzna Pani Monika Hausman-Pniewska, poprowadziła podczas spotkania warsztat integracyjno-animacyjny.

Drugi dzień spotkania Regionalnej Platformy  rozpoczął się wystąpieniem Pana Bartłomieja Głuszaka, Prezesa Federacji FOS-a w Olsztynie, który omówił analizę trendów społecznych – krajowych i globalnych – w kontekście ich wpływu na funkcjonowanie podmiotów reintegracyjnych. Zaprezentował również raport z badania pt. „Wykluczenie komunikacyjne seniorów w województwie warmińsko-mazurskim 2021”.

Kolejnym punktem programu było  podsumowanie i omówienie na forum wyników poszczególnych warsztatów CIS, KIS, ZAZ, WTZ i ŚDS, które odbyły sie dzień wcześniej.

Następnie wystąpił Pan Rafał Krenz ekspert zewnętrzny z firmy PLZ Spółdzielnia z Warszawy, który  omówił i zaprezentował uwarunkowania formalno-prawne w zakresie zakładania społeczności energetycznych, w tym szczególnie spółdzielni energetycznych w Polsce.

W drugiej części spotkania uczestnicy poznali dobre praktyki funkcjonowania podmiotów reintegracyjnych z Warmii i Mazur. Kolejno wystąpili:

Pan Wojciech Chodakowski, Kierownik ZAZ w Giżycku, przedstawił najciekawsze działania podejmowane przez podmiot i sposoby aktywizacji osób z niepełnosprawnościami.

Pani Kamila Włodarska, Kierownik WTZ w Ostródzie opowiedziała o standaryzacji pracy WTZ oraz zaprezentowała cele wprowadzenia standardów. Standaryzacja pracy ma podnieść jakość i skuteczność działań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej.

 Pani Katarzyna Polewaczyk, Kierownik CIS w Piszu opowiedziała o dobrej praktyce i działaniach Stowarzyszenia Kobieta na Plus.

Pani Anna Pawlik, Specjalista ds. KIS - pozyskiwania środków zewnętrznych i administracji zaprezentowała  działania Centrum Wolontariatu przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kętrzynie.

Pani Kalina Jakimczuk, Kierownik ŚDS w Żelaznej Górze opowiedziała o  aspektach współpracy ŚDS ze środowiskiem lokalnym.

Pani Michalina Dulny, Kierownik WTZ w Elblągu przedstawiła inspirujące przykłady działań ŚDS w Elblągu.

Spotkanie wspólnie podsumowali i zakończyli Pani Katarzyna Koplińska oraz Pan Piotr Kubarewicz, którzy jednocześnie  zaprosili członków platformy  do udziału w kolejnym spotkaniu Regionalnej Platformy Współpracy na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej zaplanowanym na wrzesień 2023 roku  w ramach projektu  „Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach”. 

PROGRAM_SPOTKANIA_Platformy_Mragowo_13-14.10.pdf

ŚDS_platforma.pptx.pdf

Analiza_sytuacji_energetycznej_placówek_reintegracyjnych_Warmii_i_Mazur.pdf

Dobre_praktyki_CUS_SROKOWO_2022.pdf

Dobre_Praktyki_GOPS_MRAGOWO_13.10.2022.pdf

PRZEGLĄD-TRENDÓW-2021.pdf

Standardy_funkcjonowania_Warsztatów_Terapii_Zajęciowej.pdf

Usługi_Społeczne_na_Warmii_i_Mazurach_13-14.10.2022.pdf

Współpraca_ŚDS_ze_Środowiskiem_lokalnym.pdf

PFRON_.pdf

Prezentacja_kierunki_zmian_Państwowy_Fundusz_Rehabilitacji_Osób_Niepełnosprawnych._pptx.pdf

DSC 0195DSC 0195DSC 0195DSC 0195DSC 0195