Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach” zorganizował doradztwo eksperckie z zakresu stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

Pierwsze wsparcie przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego otrzymali jeszcze w 2020 roku. W terminie od 19 listopada 2020 roku do 10 grudnia 2020 roku w formule online skorzystały ze wsparcia  32 gminy. Doradztwo odbyło się w dwóch zakresach, tj. w zakresie podstawowym oraz w zakresie rozszerzonym. Po spotkaniach grupowych uczestnicy mieli również możliwość skorzystania ze spotkań indywidulanych z ekspertem.

Celem doradztwa było zapoznanie uczestników z tematyką dotyczącą stosowania klauzul społecznych i aspektów społecznych w zamówieniach publicznych. Podczas spotkań omówiono podstawy prawne i nowe procedury obowiązujące od 2021 roku w kontekście społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych. Uczestnicy mogli poznać schemat postępowania jak zastosować aspekty społeczne w zamówieniach publicznych, jak stworzyć regulamin udzielania zamówień publicznych jako narzędzie regulujące stosowanie rozwiązań prospołecznych.

Ze względu na duże zainteresowanie przedmiotową tematyką ze strony lokalnych samorządów, a jednocześnie mając na uwadze  nadchodzące zmiany związane z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku  nowej ustawy prawo zamówień publicznych,  ROPS  w okresie od 4 do 19 marca 2021 roku  zorganizował ponownie  doradztwo eksperckie z zakresu stosowania klauzul społecznych/społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych. W kolejnym cyklu spotkań udział wzięły kolejne 22 gminy z województwa warmińsko-mazurskiego. Spotkania organizowane były w formule grupowej, jak i też indywidualnej dla wybranych JST.

Doradztwo eksperckie z zakresu stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych przyczyniło się do podniesienia wiedzy uczestników w tym zakresie oraz do podniesienia kompetencji w wykonywaniu bieżącej pracy na stanowisku specjalisty ds. zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego.

 kl9

kl4