W dniu 8 kwietnia 2022 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  w ramach projektu
pt. „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach” zorganizował seminarium dla przedstawicieli powiatowych/ miejskich zespołów ds. ekonomii społecznej na poziomie regionalnym pt. „Usługi społeczne – współpraca JST z podmiotami ekonomii społecznej”.  Wydarzenie to skierowane było do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej, instytucji rynku pracy, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, a także przedstawicieli sektora edukacji i biznesu oraz ośrodków wsparcia ekonomii społecznej z województwa warmińsko-mazurskiego, którzy również są członkami powiatowych/miejskich zespołów ds. ekonomii społecznej w poszczególnych powiatach. Spotkanie odbyło się w podmiocie ekonomii społecznej, tj. w Kuźni Społecznej w Olsztynie.

Tematem przewodnim spotkania było zaprezentowanie możliwości współpracy samorządów lokalnych z podmiotami ekonomii społecznej przy realizacji usług społecznych. Celem spotkania była również popularyzacja działań związanych z deinstytucjonalizacją usług społecznych oraz rozwojem usług społecznych z zastosowaniem klauzul społecznych w zamówieniach publicznych w oparciu o nową ustawę PZP.

Seminarium oficjalnie otworzyła Pani Katarzyna Koplińska, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie. Przywitała przybyłych gości i rozpoczęła prezentację dotyczącą najważniejszych założeń dla funkcjonowania powiatowych/ miejskich zespołów ds. ekonomii społecznej w regionie w latach 2021-2025. Pani Dyrektor w swoim wystąpieniu krótko przypomniała genezę zespołów w województwie warmińsko-mazurskim, zadania oraz sens ich powstawania. Po czym Pani Monika Krzysztoń, specjalista ds. współpracy z jednostkami samorządowymi w ROPS przedstawiła diagnozę potrzeb i oczekiwań zespołów ds. ekonomii społecznej na podstawie przeprowadzonego badania w 2021 roku. Badanie wykazało, że powiatowe zespoły ds. ekonomii społecznej spełniają swoją rolę, tj. opiniodawczo-doradczą, rzeczniczą, edukacyjną i decyzyjną. Do zadań zespołu należy między innym współudział w tworzeniu programów lokalnych i innych dokumentów strategicznych. Członkowie zespołów wyrażają potrzebę współdecydowania bądź decydowania wraz z innymi podmiotami ekonomii społecznej o tym, jakie są nisze rynkowe i gdzie przedsiębiorstwa społeczne mogłyby mieć wpływ na zatrudnienie grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym. W różnych subregionach zespoły mają wypracowany swój system działania i funkcjonowania, jednak potrzebują wsparcia ze strony Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Założenia projektowe przewidują wsparcie w postaci doradztwa z zakresu stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych czy wizyty studyjne w ramach dobrych praktyk w zakresie współpracy JST z podmiotami ekonomii społecznej.

Następnie Pani Jolanta Piotrowska, Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, nawiązując do tytułu przewodniego spotkania zwróciła uwagę jak ważne są usługi społeczne i jaką rolę mogą pełnić podmioty ekonomii społecznej przy dobrej współpracy z JST.

Następnie Pan Bartłomiej Głuszak, Prezes Fundacji FOSa w Olsztynie oraz Pani Monika Michniewicz z Fundacji FOSa opowiedzieli o roli organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej w deinstytucjonalizacji usług społecznych. Deinstytucjonalizacja dotyczy lub będzie dotyczyć każdego z nas. To proces, który z uwagi na zmiany demograficzne, kwestie zdrowotne oraz świadomość bezpiecznego i niezależnego życia jest nieunikniony. W związku z tym powzięto działania w tym temacie na poziomie krajowym. Dzięki realizacji projektu pn. „SUS – sektor usług społecznych”, którego realizacja jest przewidziana do lutego 2023 roku będzie można wypracować kluczowe działania, rekomendacje krajowe dotyczące strategii deinstytucjonalizacji i ich przełożenia na strategie/plany regionalne. W związku z tym zaplanowano 16 warsztatowych spotkań w 16-tu województwach. Pierwsze takie spotkanie odbędzie się 26 kwietnia 2022 roku w Olsztynie, na które uczestnicy seminarium oficjalnie zostali zaproszeni.

W kolejnej części wydarzenia głos zabrała Pani Aneta Makowska-Bojsza, Wiceprezeska Stowarzyszenia Adelfi w Ełku, która opowiedziała o działalności powiatowych zespołów ds. ekonomii społecznej w powiecie ełckim.

W ramach dobrych praktyk o działalności spółdzielni socjalnej osób prawnych i współpracy z samorządem, opowiedzieli założyciele Spółdzielni Socjalnej TRADYCJA z siedzibą w Górowie Iławeckim, tj. Pan Jacek Kostka- burmistrz Górowa Iławeckiego oraz  Pan Piotr Baczewski, Prezes spółdzielni. Spółdzielnia socjalna powstała w 2020 roku i świadczy usługi gastronomiczne. Prowadzi stołówkę dla szkół i przedszkola w Górowie Iławeckim. Następnie został zaprezentowany film nt. kulisów powstania i funkcjonowania spółdzielni.

Po przerwie kawowej, wg programu wystąpił Pan Łukasz Chlebny, radca prawny
z Ostrowca Świętokrzyskiego, Prezes Fundacji LEX GENERALIS, który wprowadził uczestników spotkania w tematykę klauzul społecznych oraz przedstawił korzyści wynikające ze stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych dla podmiotów ekonomii społecznej. Seminarium zakończyła Pani Jolanta Piotrowska, Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, dziękując prelegentom oraz uczestnikom za udział w spotkaniu.

 

 Zdjęcie przedstawia osoby siedzące w sali w budynku podmiotu ekonomii społecznej Kuźni Społęcznej słuchających występujących zaproszonych prelegentów

 

Zdjęcie przedstawia osoby siedzące na spotkaniu w dniu 8.04.2022 r. w sali budynku podmiotu ekonomii spolecznej Kuźni Społecznej słuchających prelegentów 8

Zdjęcie przedstawia osoby siedzące na spotkaniu w dniu 8.04.2022 r. w sali budynku podmiotu ekonomii spolecznej Kuźni Społecznej słuchających prelegentów 1

 

 

Zdjecie przedstawia osoby siedzące na spotkaniu w dniu 8.04.2022 r. w sali budynku podmiotu ekonomii spolecznej Kuźni Społecznej słuchających prelegentów 2

Zdjecie przedstawia osoby siedzące na spotkaniu w dniu 8.04.2022 r. w sali budynku podmiotu ekonomii spolecznej Kuźni Społecznej słuchających prelegentów 3

Zdjecie przedstawia osoby siedzące na spotkaniu w dniu 8.04.2022 r. w sali budynku podmiotu ekonomii spolecznej Kuźni Społecznej słuchających prelegentów 4

Zdjecie przedstawia osoby siedzące na spotkaniu w dniu 8.04.2022 r. w sali budynku podmiotu ekonomii spolecznej Kuźni Społecznej słuchających prelegentów 5

Zdjecie przedstawia osoby siedzące na spotkaniu w dniu 8.04.2022 r. w sali budynku podmiotu ekonomii spolecznej Kuźni Społecznej słuchających prelegentów 7

Zdjecie przedstawia osoby siedzące na spotkaniu w dniu 8.04.2022 r. w sali budynku podmiotu ekonomii spolecznej Kuźni Społecznej słuchających prelegentów 8

Zdjecie przedstawia osoby siedzące na spotkaniu w dniu 8.04.2022 r. w sali budynku podmiotu ekonomii spolecznej Kuźni Społecznej słuchających prelegentów 9

Zjdiecie przedstawia osoby siedzące na spoktaniu w dniu 8.04.2022 r. w sali budynku podmiotu ekonomii spolecznej Kuźni Społecznej słuchających prelegentów

Zjdiecie przedstawia osoby siedzące na spoktaniu w dniu 8.04.2022 r. w sali budynku podmiotu ekonomii spolecznej Kuźni Społecznej słuchających prelegentów 4