W dniu 3 października 2018 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  w Olsztynie w ramach realizacji projektu pozakonkursowego pt. „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach” zorganizował spotkanie z przedstawicielami uczelni wyższych i organizacji pozarządowych z województwa warmińsko-mazurskiego. Seminarium pt. „Uczelnie wyższe jako przyjazne miejsce rozwoju ekonomii społecznej” składało się  z trzech bloków tematycznych związanych  z rozwojem ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach. Pierwszy blok tematyczny dotyczył znaczenia ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa warmińsko-mazurskiego oraz dobrych przykładów współpracy podmiotów ekonomii społecznej ze środowiskiem akademickim i biznesem. Drugi przeprowadzony został  w postaci warsztatów typu World Cafe i dotyczył identyfikacji możliwych obszarów współpracy jednostek samorządu terytorialnego z uczelniami wyższymi województwa warmińsko-mazurskiego. Trzeci przeznaczony był na dyskusję dotyczącą rozwoju ekonomii społecznej na uczelniach w woj. warmińsko-mazurskim.

Spotkanie oficjalnie otworzyła Pani Wioletta Śląska-Zyśk Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Następnie Pani Wiesława Przybysz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie przedstawiła zagadnienia dotyczące znaczenia ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa warmińsko-warmińskiego oraz poinformowała o możliwościach finansowania działań związanych z ekonomią społeczną ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś11 Włączenie społeczne. Zwróciła również uwagę, że istotne jest wzmocnienie znaczenia ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach poprzez budowanie współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz ekonomii społecznej w regionie. 

 W następnej części spotkania przedstawiono dobre przykłady współpracy podmiotów ekonomii społecznej ze środowiskiem akademickim oraz biznesem w kraju i regionie. Pani Magdalena Wollmann, animator z Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych i jednocześnie przedstawicielka wioski tematycznej, opowiedziała o działalności Stowarzyszenia Wieś Jabłkowych Smaków w Starych Jabłonkach. Pani Wollmann zaprezentowała, jak wyglądała współpraca małego stowarzyszenia  z   pracownikami naukowymi i studentami z Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Przedstawiła również wspólne inicjatywy i współpracę Stowarzyszenia z Hotelem „ANDERS” w Starych Jabłonkach, które wpływają na rozwój regionu i są istotne z punktu widzenia ekonomii społecznej.

Kolejny prelegent Pan Krzysztof Margol z Nidzickiej Fundacji NIDA w Nidzicy, przedstawił w skrócie funkcjonowanie wioski tematycznej - „Garncarska  Wioska”- działającej we wsi Kamionka  k/Nidzicy. Zaprezentował również formy współpracy z kadrą i studentami Wydziału Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz przedstawił możliwości związane z odbywaniem przez studentów praktyk w „Garncarskiej Wiosce”.

 Następnie głos zabrał Pan Bartłomiej Głuszak z Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego – „FOSa”, który zaprezentował idee funkcjonowania Instytutu Studiów Społeczno-Edukacyjnych. Misją projektu jest prowadzenie długofalowych działań mających na celu wypracowanie dialogu i współpracy między kadrą akademicką i praktykami oraz instytucjami, działającymi na rzecz aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnych. Aktywność Instytutu podejmowana jest w czterech obszarach działań. Pierwszy obszar dotyczy tworzenia współpracy między środowiskiem akademickim a praktykami. Drugi to prowadzenie działań badawczo-naukowych oraz opiniotwórczych dotyczących szeroko rozumianych kwestii problemów społecznych. Trzeci obszar to działania edukacyjne
i upowszechniające np. seminaria, publikacje, natomiast czwarty obszar odnosi się do działań animacyjnych np. zaangażowanie młodzieży akademickiej  w działania o charakterze praktycznym - koła naukowe, współpraca w ramach praktyk lub pojedynczych przedmiotów kształcenia.

 Po krótkiej przerwie, w drugiej części seminarium, zorganizowane zostały warsztaty typu World Cafe, moderowane przez pracowników ROPS oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. Uczestnicy pracowali w pięciu grupach. W ramach warsztatów 2 grupy omawiały możliwości przeprowadzania badań oraz poszerzania wiedzy o sektorze ekonomii społecznej wśród studentów. Kolejne 3 grupy dyskutowały o możliwych obszarach popularyzacji wiedzy o ekonomii społecznej wśród studentów.

 W trzeciej części seminarium przedstawiciele poszczególnych grup zaprezentowali wnioski i rekomendacje wypracowane podczas warsztatów, które następnie poddano pod   dyskusję. Omówiono możliwe kierunki działań dotyczące perspektywy rozwoju ekonomii społecznej na uczelniach w województwie warmińsko-mazurskim.

Spotkanie podsumowała Pani Wiesława Przybysz Dyrektor ROPS w Olsztynie, która zaprosiła zainteresowanych przedstawicieli środowiska akademickiego do ścisłej współpracy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach.

 

W załączeniu prezentacja z seminarium:

Ekonomia_społeczna_Warmia_i_Mazury_3.10.2018_r.pdf

ZESTAWIENIE_NAJWAŻNIEJSZYCH_WNIOSKÓW_PODCZAS_WARSZTATÓW_.pdf

 

 

Zdjęcie z semianirum Uczelnie Wyższe na Warmii i Mazurach.30

Zdjęcie z semianirum Uczelnie Wyższe na Warmii i Mazurach.30

Zdjęcie z semianirum Uczelnie Wyższe na Warmii i Mazurach.30

Zdjęcie z semianirum Uczelnie Wyższe na Warmii i Mazurach

Zdjęcie z semianirum Uczelnie Wyższe na Warmii i Mazurach

Zdjęcie z semianirum Uczelnie Wyższe na Warmii i Mazurach

Zdjęcie z semianirum Uczelnie Wyższe na Warmii i Mazurach. 20

Zdjęcie z semianirum Uczelnie Wyższe na Warmii i Mazurach

Zdjęcie z semianirum Uczelnie Wyższe na Warmii i Mazurach

Zdjęcie z semianirum Uczelnie Wyższe na Warmii i Mazurach.30Zdjęcie z semianirum Uczelnie Wyższe na Warmii i Mazurach.30Zdjęcie z semianirum Uczelnie Wyższe na Warmii i Mazurach.30Zdjęcie z semianirum Uczelnie Wyższe na Warmii i Mazurach.30Zdjęcie z semianirum Uczelnie Wyższe na Warmii i Mazurach.30Zdjęcie z semianirum Uczelnie Wyższe na Warmii i Mazurach.30Zdjęcie z semianirum Uczelnie Wyższe na Warmii i Mazurach.30Zdjęcie z semianirum Uczelnie Wyższe na Warmii i Mazurach.30Zdjęcie z semianirum Uczelnie Wyższe na Warmii i Mazurach.30Zdjęcie z semianirum Uczelnie Wyższe na Warmii i Mazurach.30Zdjęcie z semianirum Uczelnie Wyższe na Warmii i Mazurach.30Zdjęcie z semianirum Uczelnie Wyższe na Warmii i Mazurach.30Zdjęcie z semianirum Uczelnie Wyższe na Warmii i Mazurach.30Zdjęcie z semianirum Uczelnie Wyższe na Warmii i Mazurach.30Zdjęcie z semianirum Uczelnie Wyższe na Warmii i Mazurach.30Zdjęcie z semianirum Uczelnie Wyższe na Warmii i Mazurach.30Zdjęcie z semianirum Uczelnie Wyższe na Warmii i Mazurach.30Zdjęcie z semianirum Uczelnie Wyższe na Warmii i Mazurach.30Zdjęcie z semianirum Uczelnie Wyższe na Warmii i Mazurach.30Zdjęcie z semianirum Uczelnie Wyższe na Warmii i Mazurach.30Zdjęcie z semianirum Uczelnie Wyższe na Warmii i Mazurach.30Zdjęcie z semianirum Uczelnie Wyższe na Warmii i Mazurach.30Zdjęcie z semianirum Uczelnie Wyższe na Warmii i Mazurach.30